Hotărârea nr. 209/2012

HOTARAREnr. 209 din 2012-11-29 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR PENTRU FINANTAREA DREPTURILOR PRIVIND ACORDAREA DE PRODUSE LACTATE SI PANIFICATIE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PRIMAR SI GIMNAZIAL DE STAT SI PRIVAT, PRECUM SI PENTRU COPII PRESCOLARI DIN GRADINITELE DE STAT SI PRIVATE CU PROGRAM NORMAL DE 4 ORE, CONFORM OUG NR. 61/2012 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 40/2012

•CONFORM CU .


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și

pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr. 61/2012

• Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București-și. raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

- Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe ..din .cadrul Consiliului General al Municipiului București; ;

.. în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanța de -Urgență a Guvernului "■ nr. 61/2012;privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;    '    :

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 în aplicarea prevederilor Ordonanței de ..Urgență a Guvernului nr. 61/2012, se repartizează în trimestrul IV 2012 suma de' 129 mii lei în completarea sumelor repartizate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 40/23.02.2012 către Sectorul 4.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și Consiliului Local al Sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ANGELESCU RAMIRO R

îG
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

TUDORTOMABucurești, 29.11.2012 Nr. 209


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4I

£1 305 55 M); www.pmbfrQ

,