Hotărârea nr. 208/2012

HOTARAREnr. 208 din 2012-11-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 228/28.11.2011 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE E-SANATATE IN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE "SF. LUCA" PENTRU FACILITAREA ACCESULUI CETATENILOR LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007-2013, AXA PRIORITARA III, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2, OPERATIUNEA 4 SUSTINEREA IMPLEMENTARII DE SOLUTII DE E-SANATATE SI ASIGURAREA CONEXIUNII DE BROADBAND ACOLO UNDE ESTE NECESAR

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 228/28.11.2011 privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem integrat de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca” pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate” și a cheltuielilor legate de proiect prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa Prioritară III, Domeniul Major de Intervenție 2, Operațiunea 4 Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar

Având-în/VedereTexpunerea de motive, a Primarului Geneza} :aȚ;Municipiulul București și raportu^fpo'muii de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, Direcției Mâhăgement Proiecte" jși Finanțări Externe,: Âciministrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca’’;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Programului Operațional Sectorial 2007-2013 (POS-CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.072007,

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară III -„Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public’’, Domeniul Major de Intervenție 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 - „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar" - proiecte la nivel local;

Având în vedere prevederile :

-    Hotărârii de Guvern nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Programele Operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 2241/22.07.2008, pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunii 3.1.4 "Susținerea conectării școlilor la broadband" din domeniul major de intervenție 3.1 "Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor" și în cadrul operațiunilor din domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice", Axa prioritară 3 "Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public" din cadrul Programului operațional-sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013;

-    Art. 6 din Ordonanța de Urgență" a....âuA/erhului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a jnstrumențâor/skuctumle Șj utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, ciȚțm^dificărtfe și/Completările ulterioare;

CONFORM CU ORIGINALUL


//b «rawnrit 7«INH31*WlS* sy

vilo3U»Q/ C xh.


-    Hotărârii de Guvern nr. 218/23.03.201.2 pentru aprobarea Nb^e^^âf'od o logice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2011 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului astfel:

> Valoare totală proiect 2.021,200 iei (inclusiv TVA) din care:

... o Vaioare eligibilă a proiectului 1.400.000 lei din care:

«    1.372.000 lei -/asistență financiară ner-ambursabilă FEDR (FonduL

European de Dezvoltare Regională) și buget stat; v.-Lr :    ■ 28.000 lei - contribuție ^eligibilă solicitant, reprezentând 2% din «

valoarea totală eligibilă a proiectului. o Cheltuieli neeligibile - 621.200 lei.”

Art.II Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2011 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă finanțarea de la bugetul Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca”, a contribuției proprii în valoare de 28.000 lei, reprezentând 2% din partea eligibilă a proiectului."

Art.lll Art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2011 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă finanțarea de la bugetul Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca” a cheltuielilor neeligibile a proiectului în valoare de 621.200 lei.”

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.228/2011 rămân neschimbate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


ANGELESCU RAMiRQ R

S Z-Z ' -


DBERȚ/EDUARD'


■ SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, / TUDORTOMA
București, 29.11.2012 Nr. 208

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel,: +4021 305 55 00; www.bucuresti-grimaria.ro

Pag 2