Hotărârea nr. 207/2012

HOTARAREnr. 207 din 2012-11-29 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE ATRIBUIRE PROPUSA DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI"

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de atribuire propusă de către „Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii

Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru! Consiliului General al Municipiului București; ,    :

în baza prevederilor;    <

-    Legii nr. 114/1996 'privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 330/2009 privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă lista de atribuire propusă de către „Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București” cu persoanele nominalizate în anexa care face


parte integrantă din precenta:''Ko'țărâre.i?\

Art.2 Direcțiile dîn cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al MunicipiuluL-București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărî;/


Splaiul Independenței ‘v. £91-233 Coâ^ostal: 060d42?'seCîo/6, București, România;


tel.: +4021 305 55 0Q-www.pmb.roconform cu

OPiGțWALUI.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Angelescu Ra 171/0 Rfrbert Eduard


SECRETAR GENERAL ,AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


(z


București,1T^T$2 Nr. 207


"'“■Vi ■Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

CONFORM CUJAnexă la Hotărârea C.G.M.B.


RIGÎNALUL


Lista de..atribuire propusă de Către "'Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii. Municipiului București""


I.    Avramescu Ana 21 Badea Ion

3Bulbuc Petricâ ■4. Ciorogariu Angeîa

5.    Cojanu Georgeta

6.    Călin Marin./

7.    Ceaușescu Cristian

8.    Băncăneț Maria

9.    Ganea Dumitru

10.    11 ie Liliăna - Camelia

II.    Iuha Mi hai


12.    Monopol Mihaela -Valentina

13.    Marin Nicdlae

14.    Nica Maria

15.    Nicolae Ana - Maria

16.    Oancea Ileana    ;

17.    Pascu Octavian    ..

18.    Pavel Gillbert

19.    Raicu Elena - Luminița ;

20.    Toma Aurica

21.    Vidroi Nicolae

22.    Vasiliu Maria