Hotărârea nr. 206/2012

HOTARAREnr. 206 din 2012-11-29 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ORGANIZATIA MONDIALA A ORASELOR SI ADMINISTRATIILOR LOCALE IN DOMENIUL GUVERNARII ELECTRONICE (WE GO)

,CO I Ui


UÂLUL


3/0)

Consiliu! General al Municipiurw==București

HOTĂRÂRE

privind aderarea Municipiului București la Organizația mondială a orașelor și administrațiilor locale în domeniul guvernării electronice (WeGo)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate ăl. Direcției Afaceri. Externe și Protocol;

Văzâ nd raportul Comisiei pentru relații internaționale, coopera re/și / asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 — 1/4281/08.11.2012;

Luând în considerare faptul că aderarea la Organizația mondială a orașelor și administrațiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) conduce la realizarea de schimburi de experiență în domeniul guvernării electronice și la promovarea tehnologiei informației în vederea îmbunătățirii serviciilor on - line;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 16, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă aderarea Municipiului București la Organizația mondială a orașelor și acțmfniitfMții'lbpdocale în domeniul guvernări i electronice (We Go) începând eu


CONFORM CU

ORIGINALULArt. 2 Se aprobă cuantumul cotizației anuale în sumă de 6.000 USD, aferent calității de membru cu drepturi depline a Municipiului București la Organizația mondială a orașelor și administrațiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) și plata acesteia începând cu anul 2012.

Art. 3 Cotele aferente cotizațiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului București.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost'adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

, PREȘEDINTE .DE ȘEDINȚĂ'- Z'jO/i'T. TO ȘECRETAR GENERAL AL ,, F    -O municipiului bucurești;"


ANGELESCU F    EDUARD    .    TUDOR TOMA ""


București, 29.11.2012 Nr. 206

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2