Hotărârea nr. 205/2012

HOTARAREnr. 205 din 2012-11-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA "CENTRUL CRESTIN BUCURESTI" IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT MULTIFUNCTIONAL ROMANIA KIDS"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația „Centrul Creștin București” în vederea implementării proiectului „Centrul Pilot Multifuncțional România Kids”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului. București-și raportul comun de specialitate al Direcției Generafe;©ezyoltare'și Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială ^Municipiului București;    .. Ă G: >

Văzând 'raportul Comisiei învățământ, cultură, culte: și sport, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

\ - Legii nr. 272/2004 privind protecția: și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare^ ■

-    Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;. -

-    Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să .hotărască cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de AsistențăJSocială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația „Centrul Cr^șțrn'/B.UG^ști” în vederea implementării în comun și a finanțării pOeptului „Cehtîul Pilot Multifuncțional România

Kids". 7/    \

.<=<7^7 BTV J


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ■ Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ -    SECRETAR GENERAL


Angelescu RaĂrîro Kofc^rli&dnârd,

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor TomaSplaiul Independenței 291-293. sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prii-naria.ro

Pag 2