Hotărârea nr. 204/2012

HOTARAREnr. 204 din 2012-11-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Consiliul Generai al Municipiului București

SȘS83J

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei

societăți comerciale »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Direcției Patrimoniu;

Luând în considerare raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 8166/12.10.2012 privind acordul pentru înființarea unei societăți comerciale;

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O TÂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3, să hotărască cu privire la înființarea unei societăți comerciale care are drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2 Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.20112    .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /


Angelescu Ramiro Rober^Eduafd

București, 29.Ți .2012, Nr. 204 .    ' O

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Torna^.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.. +4021305 55 00; l