Hotărârea nr. 203/2012

HOTARAREnr. 203 din 2012-11-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC A UNOR TERENURI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA LA HCGMB NR. 186/2008

Țjfez,- 1 CONFORM CU >


O35GSNAtUL.;

Consiliul General al Municipiului Bucureșt

~    -%    Ci * k 1 h «V di 1    T’ J ■» îW* ,    * J315 iTUi"’ ■J! z» KLe ’LJ 6 '* lJ*,|Sb    ? ® V V h    1 T 14 v *

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public a unor terenuri din Municipiului București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

' Ținând cont de solicitarea nr? '10939/30.10.2012 ă Administrației Domeniului. Public Sector 5 și de motivațiile cuprinse în aceasta;

Potrivit prevederilor:    uutesȚ.-'■■ț: - ■

' ■ Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul

localităților, republicată;

■    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

■    HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36, ai. (2) lit. „c”, art. 45, al. (3) și art. 81, al. (2), lit. f și al. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se declară ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București imobilele -terenuri amplasate între blocurile de locuințe, care prin proiectare și execuție au destinația de spații verzi, locuri dejoacă pentru copii.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 5 a imobilelor prevăzute la art. 1, pe perioadă nedeterminată.

Art. 3 - Orice schimbare a destinației terenurilor transmise în administrare determină încetarea de drept a dreptului de administrare născut prin prezenta hotărâre.

Art. 4 - Revocarea dreptului de administrare de către proprietar se face:

a) dacă administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără

trecerea vreunui termen, fără punere în'. întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;    /    Ț


CONFORM CU i ORiGINALUL '


b)    dacă se modifică situația juridică a bunului;

c)    în situația în care pentru nevoi de interes public bunul va fi condiția înștiințării administratorului cu 30 de zile înainte.

Art. 5 - în calitatea sa de administrator, Consiliul Local al Sectorului 5 are următoarele obligații:

a)    să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

b)    să folosească bunul pentru uz și utilitate publică și numai cu destinația stabilită (spații verzi și locuri de joacă);

c)    să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia; să asigure permanent starea de curățenie și pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare;

d)    să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, fără să ceară restituirea acestor cheltuieli;

e)    să efectueze la timp lucrările de întreținere în vederea preîntâmpinării și remedierii deteriorărilor și degradărilor constatate, pentru menținerea în funcțiune a bunului pe toată durata administrării;

f)    nu poate supune bunul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

g)    să înregistreze în evidențele contabile și să organizeze evidența sintetică și analitică a bunurilor care le sunt date în administrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6 - Anexa la HCGMB nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică și.se.completează în mod corespunzător.

Art. 7 - Direcțiile din cadruhaparatului de specialitate al Primarului General și Consiliul Locai Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    i !

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Angelescu Ramiro Robert Eduard


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2