Hotărârea nr. 201/2012

HOTARAREnr. 201 din 2012-11-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 PENTRU A CONSULTA ANEXELE DATI CLIC AICI MODIFICA HCGMB NR. 66/2012

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General af Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale Economice - Direcția Buget;    ... /

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizui Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art: 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se rectifică bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012, astfel:

- Bugetul local : la venituri si cheltuieli cu suma de -178.6Q9 mii lei conform anexa

1.1.1;

Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții: la venituri cu suma ..do 70.345 mii (ei și la cheltuieli cu suma de 70.G10 mii lei conform anexa 1.1.2; -Bugetul creditelor externe cu suma de 0 lei conform anexa 1.1.3.

Art, II. Se rectifică bugetele și listele de investiții aprobate pentru anul 2012 menționate în opisul la prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta.

Art. Iii. Primarul Genera! va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre în bugetele si anexele menționate la artTI și art. Jl:

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară, a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 29.11.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Angelescu RamiroBucurești, 29.11.2012 Nr. 201

Sp[aiU[ Independenței Nr. 231-293. Cod postai: 060042/sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00: ,Ww.Pmb.r