Hotărârea nr. 200/2012

HOTARAREnr. 200 din 2012-11-29 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 352/22.10.2009 COMPLETEAZA HCGMB NR. 352/2009


Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea

Consiliului General al Municipiului București nr. 352/22.10.2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 352/22.10.2009 privind aprobarea contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, necesar pentru mutarea temporară a aparatului de specialitate al Primarului General și a membrilor Consiliului General al Municipiului București pe perioada consolidării imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 352/22.10.2009 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să negocieze prețul chiriei, care nu poate fi mai mare decât cel actual și să semneze toate celelalte clauze ale contractului pe toată perioada derulării acestuia.    /'    ‘    ;


Art.3 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Angelescu Rarpiro/Rc Eduard

Bucureștii 29?Ț~T2L0t2 Nr. 200Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

/Ă/2 2^//

7

V //Act Adițional nr. 3/[_]

la Contractul de închiriere nr. [


Prezentul act adițional (denumit în continuare „Actul Adițional”) este încheiat astăzi [_J ’

între:

3. Apatel Properties S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Ghercu Constantin nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/14576/2007, având Cod Unic de înregistrare nr.

22195833, reprezentată de către dl. [_], în calitate de [_]

(denumită în cele ce urmează „Proprietarul”)

Si

4. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 291-293, Sector 6, codul fiscal 4267117, cont IBAN

R081TREZ70024510220XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General, în calitate de achizitor, (denumită în cele ce urmează „Chiriaș”).

„Proprietarul” și „Chiriașul” fiind, de asemenea, denumiți împreună „Părțile” și separat „Partea”.

ILIOTOMI GRUP S.R.L. (denumită în continuare „Iliotomi”), persoană juridică română, ou sediul în București, Str. Alexandru Borneanu nr. 4 etaj P, camera 7 sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub numărul J40/14756/2003, având Cod Unic de înregistrare: 15872229 a încheiat cu Municipalitatea Contractul de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului BucureDti nr. 352 din data de 22.10.2009 (denumit în continuare „Contractul de închiriere”),

Iliotomi a înstrăinat dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul

Contractului de închiriere către Apatel Properties S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Ghercu Constantin nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/14576/2007, având Cod Unic de înregistrare nr. 22195833,

întrucât prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. [_] din

data de [_] (denumită în continuare „Hotărârea HCGMB”) s-a aprobat amendarea

unor clauze ale Contractului de închiriere,

Părțile au consimțit la amendarea Contractului de închiriere în sensul celor menționate în Hotărârea CGMB,

Părțile au decis încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de închiriere și au stabilit următoarele:


CONFORM CU ORIGINALUL!

1. în temeiul prezentului Act Adițional preambulul Contractului de închiriere se modifică pentru a reflecta modificarea intervenită cu privire la persoana Proprietarukdși respectiv suprafața Clădirii.


2. în temeiul prezentului Act Adițional definiția termenului „Clădire” se modifică și va avea următorul conținut:    ' „Clădirea înseamnă imobilul edificat în temeiul autorizației de construire nr.

633/21.07.2006 si nr.478/17.08.2010 situat în București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 291-293, înregistrat în Cartea Funciară a Municipiului București, sub următoarele numere: Subsol (lot 1), CFI 81960, Subsol (lot 2), CFI 201988-C3-U3 (fost 81971), Subsol+Parter+Mezanin (lot 3), CFI 81972 , Subsol + Parter +Mezanin (lot 4), CFI 81973,

Subsol+Parter+Mezanin (lot 5), CFI 81974 , Etaj 1 (lot 6), CFI 81975,

Etaj 2 (lot 7), CFI 81976, Etaj 3 (lot 8), CFI 81977, Etaj 4 (lot 9), CFI 81978, Etaj 5 (lot 10), CFI 81961, Etaj 6 (lot 11), CFI 81962, Etaj 7 (lot 12), CFI 81963, Etaj 8 (lot 13), CFI 81964, Etaj 9 (lot 14), CFI 81965, Etaj 10 (lot 15), CFI 81966, Etaj 11 (lot 16), CFI 81967, Etaj 12 (lot 17), CFI 81968, Etaj 13 (lot 18), CFI 81969, Etaj 14 (lot 19), CFI 81970 având destinația comercială și de birouri și Clasa III de importanță a construcțiilor, în suprafață totală de 13.536,04 metri pătrați închiriabili, incluzând suprafețe cu destinație de birouri, spații comune, terase și locuri de parcare, așa cum este descrisă în Anexa 2 la prezentul Contract”.

Părțile agreează că prezentul act adițional intra in vigoare începând cu data semnării acestuia, cu mențiunea ca, diferentele dintre sumele plătite de către Chiraș si cele aferente suprafeței suplimentate, începând cu data de 06.12.2010 si pana la semnarea prezentului act vor fi achitate de către chiriaș in termen de ..............

3. în temeiul prezentului act adițional art. 2 din Contractul de închiriere se modifică și va avea următorul conținut:

„2.1 Durata contractului se prelungește cu 1 an din data de 11.12.2012, în aceiași termeni Și condiții .

Contractul poate fi prelungit prin simpla cerere scrisă a Chiriașului transmisă Proprietarului înainte de expirarea Duratei Contractului, numai cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, București.”

4.Anexa nr. 4 la contractul de închiriere se actualizează.


.V


X..

Redactat de către Părți și semnat în 2 (două) exemplare originale, astăzi [_], în

București, dintre care câte un exemplar pentru fiecare semnatar.

APATEL PROPERTIES S.R.L.

Prin Dl. [_]

[_]

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General