Hotărârea nr. 20/2012

HOTARAREnr. 20 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CALEA FERENTARI NR. 76A (FOST NR. 74-76) - INTR. FERENTARI C NR. 3A, SECTOR 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de;

- Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 375 - F/27.05.2010; Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr.

72/28.07.2010;


- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU-DU a PMB : aviz de urbanism nr. 4/04.08.2010;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.


414/250/16.11.2010;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 941635/17.09.2010;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.


1007109/7202/24.06.2011;

-Primăria Municipiului București L31752/16.05.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General ăl Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederil^oL^iP 52/2003 privind


Direcția Juridic: adresa nr.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, Rică,\cu modificările și
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c),    (2)

lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația ,    ,    ,_____________i cu

modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Calea Ferentari nr. 76A (fost nr. 74-76) - Intr. Ferentari C nr. 3A, sector 5, pentru o suprafață de teren reglementată de 2762,66 mp, teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul se încadrează parțial în zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinuu, parțial zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona M3: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; Rmaxh = P+4E.

Zona L1a: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Rmaxh = P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: Imobil de locuințe - intrare în legalitate conform PV nr. 7206/08.07.2010 întocmit de Direcția Inspecție și Control General - PMB.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax = 49,70%; CUTmax = 3,99; RmaxH = P+3E-P+4E-P+5E-P+6E-P+7E+M.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂBucurești, 30.01.2012' Nr. 20

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Nr. 932703/04.08.2010


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urba

Direcția Urbanism

AVIZ DE URBANISM nr

PUZ - STR. CALEA FERENTARI NR. 76A (FOST NR. 74-76) - INTR. FERENTARI C N

Prezentul Aviz de urbanism este emis in temeiul AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 72/22.07.20hBENEFICIAR: SC G.N.B. IMOB GROUP SRL

ELABORATOR: BIA ARH. ANDREEA FLOREA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=cca 7000,00 mp din care S=2762,66 mp teren reglementat ce a generat PUZ -proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat in Sectorul 5 al Municipiului București.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG MUNICIPIUL BUCUREȘTI aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - Parțial Zona M3 — zona mixta cu clădiri avand un regim de construire continuu sau discontinuu, parțial Zona Lla - zona destinata locuințelor individuale si collective mici .

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona M3 : POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E.

Zona Lla : POTmax=45%; CUTmax=l,3; Rmaxh=P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
FUNCȚIUNI PROPUSE :

imobil de locuințe - intrare in legalitate conform PV nr. 7206/08.07.2010 intocmit de Direcția Inspecție si Control General -PMB.

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:

POTmax=49,70%, CUTmax =3,99; RmaxH =P+3E - P+4E - P+5E - P+6E - P+7E+M.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz Comisia Tehnica de Circulație - PMB, Aviz Comisia de Coordonare Rețele Edilitare - PMB, alte avize conform legislației în vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmeaza a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz de urbanism modifică si înlocuiește prevederile documentației de urbanism avizata anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

"^ARHITECT șef al municipiului bucurești ' Â/\ ARH. GHEORGHE*PATRASCU

,V*-
ferent.

Ing. Viizfc^Jsdanea


Splaiul Indep^Ș^rfinr. 291-'293rcodpoștâl'9fe0042, sector 6, BucureștirRomânia

Tei:    -------

http://www.pmb.ro


P[LMK3


(c

(fost Calea Ferentari nr. 74-76)

PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500

/O 4


LIMITE

LIMITA DE STUDIU


LIMITA teren Intr. Ferentari C nr.74-76A (fost Calea Ferentari nr.

»a Ferentari F6) - S = 2762,66


LIMITA TEREN PROPRIETATE PRIVATA -S = 2324,66 LIMITE PARCELE

PROPUNERI SI REGLEMENTARI


EDIFICABIL PROPUS, H = P + 3 EDIFICABIL PROPUS, H = P + 4 EDIFICABIL PROPUS, H = P + 5 EDIFICABIL PROPUS, H = P + 6 EDIFICABIL PROPUS, K = P + ,7+M ZONA LIBERA LA NIVELUL PARTERULUI CONSOLE / BALCOANE / LOGII


E23 RAMPA ACCES AUTO IN PARCAJ SUBTERAN |„ —1 CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE | '• L* 1 CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

~....... CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE SI PROPUSE

' - "1 CONSTRUCȚII EXISTENTE

SPATII VERZI DE PROTECȚIE

BILANȚ TERITORIAL S teren = 2762,66 mp

POT = max 49,7% (nu include suprafața afectata subsolului) CUT = rnaseSiSlS (nu include suprafața afectata subsolului)

-ANDREEA FL.OREA birou individual de arhitectura

T.N.A. 3892 C.I.F. 20560690


Rentafîrtriar


TITLUL PROIECTULUI:

STUDIU DE OPORTUNITATE INTRAREA FERENTARI C nr. 3A -CALEA FERENTARI nr. 74-76A

(fost Calea Ferentari nr. 74-7R1!


PROIECT

NR.

16/2007