Hotărârea nr. 2/2012

HOTARAREnr. 2 din 2012-01-23 PRIVIND APROBAREA DEFINITIVA A REZULTATULUI EXECUTIEI BUGETULUI PE ANUL 2011 CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2985/2011 MODIFICAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 18/2012

HOTĂRÂRE

privind aprobarea definitivă a rezultatului execuției bugetului pe anul 2011 conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2985/2011 modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 18/2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și Scrisoarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București nr. 3177/13.01.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2985/2011 modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 18/2012 de aprobare a Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 în aplicarea dispozițiilor Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, art. 4.16.3 lit. b), aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2985/2011 și modificate orin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 18/2012, se aprobă
Art.2 Primarul General al Municipiului București și direcțiile de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre și o vor comunica în regim de urgență Ministerului Finanțelor Publice - DTCPMB.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.01.2012.


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI —Ti4dacJCQma____

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro

Pag 2


îv . t «

t