Hotărârea nr. 199/2012

HOTARAREnr. 199 din 2012-10-31 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ABROGA HCGMB NR. 291/2007 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 110/2015

Consiliul General al Municipiului București

privind numirea unui reprezentant în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art, 4 alin, (1) lit. h) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind

— procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea .comisiilor pentru stabilirea ......

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și-punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂ RĂ.ȘT E: .. '

Art.1 Se aprobă numirea ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București a domnului Tache Felix Mihai în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 291/2007 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoana desemnată conform art. 1 și Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2^1=2^“=^.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Angelescu Ramij/cVRobert Eduard

București, 31.1/Cț.2O12 Nr. 199 Z J

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orinwia