Hotărârea nr. 198/2012

HOTARAREnr. 198 din 2012-10-31 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRII IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR SI COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIN CONCESIONAREA TERENURILOR, DESTINATE CONSTRUIRII, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT/PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 237/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 191/2016

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membrii în Comisia de evaluare a ofertelor și Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparținând domeniului privat/public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate al Direcției Generale Achiziții - Direcția Contracte;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 13 și art. 16 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 15 alin. (3) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru -aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din/Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de evaluare ofertelor privind concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparținând domeniului privat/public al Municipiului București.

;7    ■■■'    ' i ~

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tei.: +4021 305 55 00: ww.bucufesti-prlmaria.roArt.2 Se desemnează domnul Mărgărit Nicolae Sorin, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparținând domeniului privat/public al Municipiului București.

Art.3 Direcția Generală Achiziții - Direcția Contracte va organiza licitațiile și va asigura-secretariatul comisiilor.

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/30.06.2009 precum și orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Angelescu Ramijr<j> Rpbert EduardBucurești, Nr. 198Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2