Hotărârea nr. 197/2012

HOTARAREnr. 197 din 2012-10-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 159/2012 PRIVIND INTEGRAREA TARIFARA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 159/2012


Consiliul General al Municipiului București

Uu/ț r»’


®Sifgî5’«S®SS3iiâi^®i!^n^3îîgeg.l


Ui. r» " t ’ ■" 3n ■r'i'.LskM

HOTARARE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B, nr. 159/2012 privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate eu prevederile acordului de colaborare dintre Primăria Municipiului București, Regia Autonomă de Trartsport București, Metrorex S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar-de Călători “C.F-.R. Călători”-S.A, privind integrarea tarifară pentru sistemul de 'transport public în zona Metropolitană a Municipiului București;

în baza prevederilor:    ' ~    '.....

-    Art. 32 șf art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și. completările ulterioare; .

-    Art.1 alin. (4) lit. i) și lit. n) și art. 17 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 92/2007 â serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    .

Art.l Se modifică anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 159/2012 potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 159/2012 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 31.10,2012.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu ramiro J^bertjîduard

G

București, 31.10.2012 Nr. 197

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 303 55 00; ^w,t>ucuresxi-&rimaria m

dluh.

Consiliul General al Municipiului București

Consiliul General al Municipiului București

ANEXA

la Ho tarar ea nr. /fffe /$/.

Tarife :

Titlu de călătorie*

Tarif

(RON)

bilet unic 60 minute

5

bilet cu 10 calatorii 60 minute/calatorie

,s 30 .

abonament de o zi

7 16

bilet 90 minute RATB si CFR -Calatori

5 A

bilet 90 minute RATB, Metrorex si CFR-Calatori

7

Mod de decontare :

Titlu de călătorie*

RATB

(RON)

METROREX

(RON)

CFR-

Calatori

(RON)

bilet unic 60 minute

3

2

-

bilet cu 10 calatorii 60 minute/calatorie

15

15

-

abonament de o zi

10

6

-

bilet 90 minute RATB si CFR -Calatori

3

-

2

bilet 90 minute RATB, Metrorex si CFR-Calatori

3

2

2

* Aceste titluri de călătorie, nu sunt valabile pe linjile-e'xpyes si nici pe cele cu tarif'-spepTălt-^ale

RATB    | /    1    X

/ <Âr f >

A-~\- -n-

:.r y

55,00: wwY/.bucuresti-orimai'ia.ro 7


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România£țe|4-i

1/