Hotărârea nr. 196/2012

HOTARAREnr. 196 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR.GLICINELOR NR. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26, SECTOR 5, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26,

sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;.

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.


30/1025615/7784/12.10.2012;

-    Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 1064 - G/16.12.2011;

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 3/06.03.2012;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale- și Turismului -Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: adresa nr, 12593/DGDT/28.02.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București; decizia etapei de încadrare nr. 1980/3/15.02.2012.;

-    Comisia de coordonare a PMIB: aviz nr. 1048562/16.12.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1053783/404/23.01.2012.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General , cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transpSr§jpt> decizională în administrația publică, cu modificările și completări e ulterioare:___

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2).lit. c), alin. (51 lit. c) și' artr'45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica loșaiăj’republicată, cu modificările și,completările ulterioare.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.; +4021 305 55* od;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic ZonaJ - PUZ - Str. Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26, sector 5, București, circa 7,9 ha, din care lot. 1 = 826,00 mp, lot. 2 = 2420 mp, lot. 3 = 2577,00 mp, lot. 4 = 1878,00 mp este suprafața parcelelor din măsurătorile cadastrale care au generat PUZ, Fiind proprietăți private persoană juridică.

Conform Regulamentului Local de Urbanism - PUG-ului, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona „L4a" - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate.

Indicatorii urbanistici reglementați prin RLU - PUG aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare: POT maxim = 20%; POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute =

45% și CUT maxim = 1,4 mp ADC/mp- teren ; CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1 mp ADC/mp teren.

Funcțiunea și regimul de construire aprobate: (pentru parcela care a generat PUZ): complex comercial;

pentru lot 1, lot 2, lot 3 - servicii, comerț; pentru lot 4 - parcaj și servicii, comerț la

parter.


Indicatori urbanistici aprobați: i

lot 1, lot 2, lot 3-- POTmax. = 60%; CUTmax. = 1 mp ADC/mp teren; RHmax. = S+P+1E; Hmax. = 10,00 m;

lot 4 - POTmax. = 70%; CUTmax, = 4 mp ADC/mp teren; RHmax. = S+P+5E; Hmax. = 20,00 m, cu respectarea Codului Civil.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la. construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani .    •    ; .

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 31.10.2012
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urt

1

Direcția Urbanism


AVIZ DE URBANISM nr.    2012

PUZ - STR. GLICINELOR NR. I-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26, SECTOR 5, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: S.C. NIKY SCORPION ALCOM SRL

ELABORATOR: S.C. M DESIGN - ARHITECTURA ȘI URBANISM SRL - Arh. Florin Comeliu Machedon

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : 1061780/1592/28.02.2012

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: circa 7,9 ha, din care lot.l=826,00mp, lot.2=2420mp, lot.3=2577,00mp, lot.4=l 878,00mp este suprafața parcelelor din măsurătorile cadastrale care au generat PUZ, fiind proprietăți private persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în apropierea Pieței Rahova, sector 1, București. PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform RLU - PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010 și HCGMB nr. 241/20.12.2011 amplasamentul este cuprins în subzona „L4a” — subzona locuințelor colective înalte cu P+5 -P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: Conform RLU- PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011 - POT maxim = 20% ; POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45% și CUT maxim = 1,4 mp ADC/mp teren ; CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1 mp ADC/mp teren; CERTIFICATELE DE URBANISM nr. 945 G din 02.09.2010 și nr. 1064 G din 16.12.2011 emise de Primăria Sectorului 5; AVIZUL DE OPORTUNITATE NR;30 /12.10.2011; AVIZ PRELIMINAR NR. 1051225/08/17.01.2012.

ACORDURI, AVIZE NECESARE ÎN VEDEREA APROBĂRII: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: adresa nr. 12593/DGDT/28.02.2012; Agenția'Regională pentru Protecția Mediului București: Decizia nr. 1980/3/15.02.2012; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Avizul nr. 1048562/16.12.2011; Comisia Tehnică de Circulație a PMB: Avizul nr. 404/23.01.2012 și alte avize conform legislației în vigoare. în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină .-.'C.G.M.B.: Extras d.e Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ: pentru lot 1 - nr. cerere ANCPI/3729/21.02.2012; pentru lot2 '-nr. cerere ANCPI/3730/21.02.2012; lot. 3 - nr. cerere ANCPI/3726/21.02.2012; lot. 4-nr. cerere-ANCPI/3727/21.Q2.2012; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B, și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora: Declarația notarială - încheiere de autentificare nr. 1138/06.03.2012.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesele se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,    / 'ri

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI ~

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT    i

FUNCȚIUNE AVIZATĂ ( pentru parcelele care au generat PUZ): complex comercial

- pentru lot 1, lot 2, lot 3 - servicii, comerț; pentru lot 4 - parcaj și servicii, comerț la parter \s*

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcelele care au generat PUZ):    ’

- lot 1, lot 2, lot 3 - POTmax.=60%; CUTmax.=l mp ADC/mp teren; RHmax,= S+P+1E; Hmax.= 10,00m ; lot4 CUTmax.= 4 mp ADC/mp teren; RHmax.= S+P+5E; Hmax.= 20,00m, cu respectarea Codului Civil.


Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, care modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor


cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHEJPĂTRAȘCU

Șef serviciu,    I    +

urb. Ciobanu OprescuLjJjvia Ana

M    r b
1

Referent,


ing. urb. Garc,


mei ia


Redactat 4ex./ 06.03.2012


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector E, București, România Tel: 021.305.55.00 int 1700 http'.//www.pmb.ro