Hotărârea nr. 195/2012

HOTARAREnr. 195 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL BUCURESTII NOI NR.166A - 166B (FOST NR. 166), SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiu 1 ui Bucureș11

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Bucureștii Noi nr. 166A-166B (fost nr.166), sector 1,

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării populației;

Văzând prevederile avizelor și acordurilor care au stat la baza emiterii avizului Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 8/19.07.2012:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism: nr. 279/971679/07.03.2011;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 01/06.01.2012;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar

nr. 5/05.04.2012;    • :i

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: adresa nr, 3005/DGDT/23.05.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 7783/21/27.04.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 7883/03.04.2012;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 20729/696/23.07.2012;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru; Cultură' și Patrimoniu National a Municipiului București: aviz nr. 459/Ș/. 31.05.2012;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1080313/18.05.2012; I ‘ i

-    Comisia tehnică de circulație a PMB: acord de principiu nr. 3645/ 14.05.2012/Mai1002;

-    Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare a Primăriei Sectorului 1, București: ayiz nr. 263bis/01.06.2012;

-    Metrorex S.A.: aviz nr. M05.03/654/17.05.2012;

-    Regia Autonomă de Transport București: aviz nr. 36729/17.05.2012;

-    Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA: adresa nr. 5/7/1238/08.05.2012;

-    Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A.: adresa nr. P4/114/18.05.2012;

-    Compania Națională de Căi Ferate C.N.C.F. C.F.R. S.A.: proces verbal de constatare pe teren nr. 1756/16.05.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare'; r

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

General de Urbanism, republicată;    ;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

T    ,    ‘ •    *

Art.1 Se aprobă documentația de ijrbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Bucureștii Noi nr. 166A-166B (fost nr.166), sector 1, București”, terenuri în suprafață de 125.805.00 mp din . totalul de 156.095.71 mp, situate în intravilanul Municipiului București, aflate în proprietatea S.C. Premiâr Solution & Team S.R.L., în conformitate cu avizul de urbanism rpr. 8/19.07.2012 prezentat în anexa 1, cu planșa de reglemență^ytzâta.s^fe neschimbare prezentată în anexa 2 și Regulamentul Local de;Urbpniștn, reprezentând anexa 3.    '    ? v    \

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primâria.ro

f Pag 2


,/.<.< dfy /fa // ■ ic'£Art.2 Prezenta documentație de urbanism l/are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.    ’

J

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. j .

Art.4 Planul Urbanistic Zonal estb valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce , la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General.al Municipiului București din data de 31.10.2012.

ti-

/

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3

3

///€. / /ev    Kg.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

1


Direcția Urbanism

w

Serviciul de Urbanism

AVIZ DE URBANISM, Nr.    .2012

P.U.Z. - BUCUREȘTII NOI, NR. 166A-166B (fost nr. 166), SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C. PREMIER SOLUTION & TEAM S.R.L.;

ELABORATOR:    S.C. VELPLAN DESIGN S.R.L., R.U.R. URB. LIVIU VELUDA;

SOLICITARE înregistrată la CIDRC-PMB cu Nr. 1092167/ 06.07.2012 și la Direcția Urbanism cu Nr. 6022/ 09.07.2012.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.Z.: Terenuri în suprafață de 125.805,00mp din totalul de 156.095,71mp, situate în intravilanul Municipiului București, aflate în proprietatea S.C. PREMIER SOLUTION & TEAM S.R.L., conform Certificatului de urbanism nr. 279/ 07.03.2011 emis de PMB. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona studiată se află în Parcelarea Bazilescu, aflată pe lista Monumentelor Istorice actualizată în 2010, poziția 19, și pe culoarul de zbor.al Aeroportului București-Băneasa, în perimetrul delimitat de B-dul Bucureștii Noi, Str. Episcopul Vulcan, B-dul Laminorului. PREVEDERI P.U.G:/P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr.269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010 și H.C.G.M.B. nr.241/2011, zona studiată prin P.U.Z. se suprapune parțial următoarelor Unități Teritoriale de Referință:

A2b - subzona unităților industriale și de servicii, având următorii indicatori urbanistici reglementați: POT max=80%; CUTvolumetric max=15 mc/mp teren; Hmax=20m;

Amplasamentul care a generat PUZ, se află în PUZ aprobat cu HCGMB nr. 213 /29.09.2005 poziția 57, aviz CTUAT nr. 17/1/24.08.2005, care a stabilit trama stradală majoră.

ACORDURI, AVIZE SOLICITATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36 Șl 37 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

Certificatul de urbanism: Nr. 279 / 971679 / 07.03.2011 emis de Primăria Municipiului București;

Avizul de Oportunitate: Aviz Nr. 01 / 06.01.2012;

Avizul Preliminar:    Aviz Nr. 5/05.04.2012;

Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului: Ad.resa Nr. 3005 / DGDT / 23.05.2012;

Avizul Agenției Regionale pentru ProtecțiarMedrului București: Aviz Nr. 7783/ 21 127.04.2012;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.: Aviz Nr. 1080313 / 18.05.2012;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație: Aviz Nr. 3645 / 14.05.2012, / Mai 1002;

Avizul Comisiei Socio - economice de examinare și avizare a implementării Structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață Primăriei Sectorului 1 - București: Aviz Nr. 263 Bis / 01.06.2012;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane: Aviz Nr. 20729 / 696 / iulie.2012;

Avizul Ministerul Culturii și Patrimoniului Construit: Avizul Nr. 459 / S / 31.05.2012;

Avizul Metrorex: Aviz Nr. M05.03 / 654 / 17.05.2012;

Avizul RATB: Aviz Nr. 36729 /17.05.2012;    //■' ■■■'

Avizul SNCFR: Aviz Nr. 5 / 7 / 1238 / 08.05.2012 și Proces verbal de constatare pe teren nr. 1.756 / 16.05.2012ș .1

‘•r

V


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, îi < CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT    K

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: COMPLEX COMERCIAL Șl DOTĂRI COMPLEMENTARE, LOCUINȚE COLECTIVE Șl DOTĂRI AFERENTE, PARCAJ; INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

UTR 1 - POT max= 80%; CUTmax= 4 mp ADC/mp teren; RHmax=2S+P+1E cu accent de înălțime 2S+P+16E; Hmax=77,00m;

UTR 2 - POT msx= 50%; CUTmax= 2,00mp ADC/mp teren; RHmax=S+P+1E+Et teh; Hmax=20,00m;

UTR 3 - POT max= 20%; CUTmax= 2,50mp ADC/mp teren; RHmax= 2S+P+14E;    Hmax=50,00m;

UTR 4 - POT max= 75%; CUTmax= 2,00mp ADC/mp teren; RHmax= S+P+4E;    Hmax=20,00m;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesele se vor-’realiza din B-dul Bucureștii Noi, din B-dul Laminorului, precum și din artera de ciculație propusă să treacă în domeniul public (prelungirea Str. Brânarului).

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și poate fi folosit după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege. în conformitate cu art. 63 alin. (2), litera (g), din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare: Constituie contravenție următoarele fapte: semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCU


Șef Serviciul Urbanism, Urb. Ciobanu Oprețqu

Splaiul Independenței nr. 231Î-293, cod poștal 060042, sector S, București, România Tel: 021.305.55.68, 021.305“55.00 int.1701 http://www.pmb.ro


■ Wl wri


RHmax = S+P+1E+ET TEHNIC Hmax = 20.00 m

5L HC&V& Kg /%5~/zclz±


UTR 3 - LOCUIRE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE POTmax = 20%

CUT max = 2.5 mp ADC/mp Teren RHmax = 2S+P+14E Hmax = 50.00 m

UTR 4■COMERȚ POTmax = 75%

CUTmax = 2 mp ADC/mp Teren RHmax = S+P+4E Hmax s 20.00 m


Suprafața Birouri

19690

Necesar locuri de parcare

167

20%

33

TOTAL locuri de parcare

200


Suprafața Comerț

32297,4

Necesar locuri de parcare

1173

1Q%

117'

TOTAL locuri de parcare

1290Suprafața Depozitare

21271,4

Necesar locuri de parcare

164

10%

16

TOTAL locuri de parcare

180

Locuri de parcare necesare


>

fe.


& Rțgr^

C.

. u

Afî£:n' r1


IFvelpIan

PROIECT

P.U.Z. COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL "LAROMET" - B-DUL BUCUREȘTII NOI NR 166A-166B (fost 166), SECT 1, BUCUREȘTI

£ ~ -

FAZA:

P.U.Z.

NR. PR.

...../2O12

Sef Proiect

urb. L. Veluda

££i

Beneficiar s.c. premier Solutions &team S^R.L.

DATA:

APRILIE

'’zoiz

Proiectat

urb. L. Veîuda    ,

TITLUL PLANȘEI

„REGLEMENTARI URBANISTICE

Desenat

urb. A. Bogdan

SCARA

1:1000

P’

O. rn-' /96'/.ZDf£j

SC VELPLAN DES1GN SRL

____str. arhiereul calistnr. 17, et. 1. ap. 2. sector 2, bucurești

J40/5113/28.03.2006 CUI 18525380    R095RZBR000006000T752766

P.U.Z. COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL "LAROMET” - B-DUL BUCUREȘTII NOI NR 166A-166B (fost 166), SECT 1, BUCUREȘTI
VOLUM

MEMORIUL GENERAL URBANISM


BENEFICIAR :    S.C. PREMIER SOLUTIONS & TEAM S.R.L.

SC VELPLAN DES1GN SRL

-____________ ■ str. arhiereul calistnr. 17, et. 1. ap. 2. sector 2, bucurești

J40/5113/28103.2006 CU118525380 R095RZBR0000060007752766

P.U.Z. COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL "LAROMET” - B-DUL BUCUREȘTII NOI NR 166A-166B (fost 166), SECT 1, BUCUREȘTI
I. VOLUM - URBANISM
A. PIESE SCRISE

1.    MEMORIU GENERAL PUZ

2.    REGULAMENT DE URBANISM    :

B.    ANEXE

1. Certificat de Urbanism: ' -

2: Planuri anexa la certificatul de urbanism - Plan de iricadrare în oraș, sc. 1/ 2000,. Plan de situație sc. 1/500

C.    PIESE DESENATE

1.    PI. 01-încadrare in PUG (UTR)

2.    PI. 02-încadrare in zona 1/2000    ...

3.    PI. 1 - Analiza situației existente

4.    PI. 1.1-Studiu fotografic

5.    PI. 2-Reglementari urbanistice (2 exemplarea)

A—PI. 3. - Regim juridic-----:-----

SC YELPLAN DESIGN SRL


_str. arhiereul calist nr. 17, ei. 1, ap. 2, sector 2, bucurești

J40/5113/28.03.2006 CUI 18525380    R095RZBR0000060007752766

VOLUM - MEMORIU GENERAL URBANISM


1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaștere a documentației:

Denumirea proiectului:    P.U.Z. COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL "LAROMET" -
__.__,    _ B-DUL BUCUREȘTII NOI NR 166A-166B (fost 166), SECT
1, BUCUREȘTI ’
Beneficiar:    S.C. PREMIER SOLUTIONS & TEAM S.R.L
Proiectant Urbanism :    S.C. VELPLAN DESIGN S.RL.
1.2. Obiectivul proiectului

Prezenta documentație își propune asigurarea condițiilor de construibilitate a terenului situat in la intersecția b-diilui Bucureștii Noi cu b-dul Laminorului, la nr 166A-166B pe b-dul Bucureștii Noi, sector 1, București, in vederea realizării unui complex multifuncțional, pe baza ,^,PUG Municipiul București” - aprobat cu H.C..G.M.B. nr.269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/17.11..20.10

T;3'.'Surse de ducuurenlare

-    . Baza topografică;

-    Elementele de recunoaștere ale terenului;

P.U.G. municipiul București - aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B.

nr.324/17.11.2010

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANIȘTI-

:e a zonei în studiu

i 1

2.1. încadrarea îri localitate

Terenul, care a generat elaborarea P.U.Z., este ;șituatyin,paftea^'nordAest a Bucurestiului, in cadrul unei zone ocupata preponderent cu servicii. AmplasâmentulLard acces, direct din b-dul Bucureștii Noi si si b-dul Laminorului, cat si din str. Episcopul Vulcan.


SC VELPLAN DESÎGN SRL

. .    --:_:__sir. arhiereul calist nr. 17. et. 1, ap. 2. sector 2, bucurești

.340/5113/28.03.2008 CU118525380    R095RZBR0000060007752768

2.2. Amplasare

Amplasamentul care a fost luat in considerație pentru elaborarea P.U.Z. este situat în sectorul 1, fiind mărginit:    .    '

—    NORB-VEST - B-dul Laminorului


—    NORB-EST - proprietate privata •

—    SUD-VEST - B-dul Bucureștii Noi

—    SUD-EST - str Episcopul Vulcan

2.3. Modul de incadrare in P.U.G. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000, prelungit prin
H.C.G.M.B. nf.324/17.11.2010
Zona studiata figurează in parcelarea protejata Bazilescu, aflata pe lista Monumentelor Istorice actualizata in 2004

Bin punct de vedere funcțional, conform PUG Municipiul București-, arealul studiat se incadreaza in : UTR A2b - subzona unităților industriale si de servicii, POTmax = 80%, CUTvolumetric max = 15, Hmax = 20.00 m :

2.4. Analiza situației existente a fondului construit:

Suprafața terenului care face obiectul P.U.Z . este de 125 805.00 mp.

2.4.1-. Structura funcțională a-arealu lui    "

Bin punct de vedere funcțional, zona care face obiectul studiului, este in prezent neconstruita. Vecinătate imediata avand un puternic caracter rezidențial (cartierul Bucureștii Noi) in partea de sud , nordul zonei'fiind ocupat cu funcțiuni proudctive si dedepozitare. ' -2.4.2. Structura parcelarului

'-"zu.na este caracLeiizata de si parcelarul zunuiui de piuduct’ie srd.cpuzitaic, iiivecinantlu-se cu paicelaiul

dezvoltat pe plan prestabilit destinat locuințelor mici.

2:4.3. Structura clădirilor după sistemul constructiv este:

Terenul este in prezent neconstruit

Zonele învecinate sunt realizate din materiale durabile

2.4.4.    Regimul de înălțime al construcțiilor este Terenul este in prezent neconstruit Regimul de inaltime al zonelor invecinate este


2.4.5.    Starea clădirilor

Terenul este in prezent neconstruit    /( ■

Zona este carcaterțzata printr-un proces accelerat de restructufare


SC VELPLAN DES1GN SRL


_str. arhiereul calist nr. 17, ei 1, ap. 2, sector 2. bucurești

J4Q/5113/23.03.2006 CU1 18525380    R095RZBR00000600077527S6

Analiza făcută semnalează :

Prezența unor terenuri neconstruite sau in construcție fapt ce conferă in prezent un caracter destructurat arealului studiat.

Fronturile construite intensiv traseăza axe clare de 'dezvolatre a zonei    '    - t

Totodată zona prezintă rupturi de front-, rezultate din diferentele de regim de inaltime intona de intersecție a celor doua tipuri de tesut .urban.    1/ /7/V,

2.4.7 Circulații    .    .    y\ /\

Accesul în arealul respectiv se face prin intermediul circulațiilor orășenești reprezentate d^:    11

B-dul B.ucurestii Noi, B-dul Laminorului si str. Episcopul Vulcan

“27478’.’ Reteleedilrtâre    7    ’

Zona analizată este complect echipată, în zonă existând toate rețelele urbane esențiale : apa / canal, .energie electrică, gaze, telefonie, IDEB, RATB

2.4.9. Condiții de mediu

Din punct- de vedere climatic zona se. incadreaza in parametrii caracteristici microclimatului Municipiului București cu particularitățile specifice-ale microclimatului urban.

2. DISFUNCTIONALITĂTI

_}_t

în urma analizei stadiului actual al dezvoltării urbanistice a zonei studiate-au rezultat următoarele :

-. din punct de vedere spațial - arealul studiat prezintă aliniere la strada si un regini variabil de înălțime

■ • - din punct de vedere al timpului - este un teritoriu ocupat- cu construcții aflate in stare buna ■ - ■ din punct de vedere al. utilității sale - este un spațiu-situat-intr-o zona ocupata preponderent cu

servicii.

= dm punct de vedere structural - csLe un spațiu, lealizat-din mateiiale duiabile din punct de vedeie

tehnologic;    ■    ■

W/aA 1/j// lotl

\P\/
SC VELPLAN DES1GN SRL

___str. arhiereul calist nr. 17, st. 1, ap. 2, sector 2, bucurești

J40/S113/23.03.2006 CU118525380    R095RZBR000006000775275S

4. REGLEMENTARI URBANISTICE:


4.1. Propuneri conform P.UZ. :

SUPRAFAȚA PUZ = 125 805.00 MP

S SPATII PLANTATE : 3774.15 MP - 30%

PARCAREA SE VA FACE PE LOT CF. HCG MB 66/2006) rezultând cca 1671 Ip

DETALIERE UTR

UTR1 - COMERȚ SI SERVICII

UTILIZĂRI ADMISE

sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

- ' comerț cu amănuntul-; '    •'

restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

UTILIZĂRI INTERZISE

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură;

- depozitare en-gros;    ■    .    ■

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;.. ’ curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile

publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile’publice și •

• construcțiile de pe parcelele ad-iacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

POTmax = 80%

CUTmax = 4 mp ADC/mp Teren

RHmax = P+1E

Hmax = 20.00 m

cu un accent 2S+P+16E cu funcțiunea birouri Hmax = 77.00 m

"b-,


Kulbcbcc'b NC N/

/
SC VELPLAN DEȘ3GN SRL


_str. arhiereul căliși nr. 17, st 1. ap. 2. sector 2, bucurești

J40/5113/28.03.2006 CUI 18525380    R095RZBR0000060007752756

UTR 2 - COMERȚ SI SERViCli


UTILIZĂRI ADMISE

comerț cu amănuntul;

restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

' - depozitare mic-gros-;

parcaje la sol și multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

spații plantate - scuaruri;UTILIZĂRI INTERZISE

activități productive poluante,, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; . construcții provizorii de orice natură;

depozitare en-gros;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; curățătorii chimice;    :

depozitări de materiale refolosibile;

- .- platforme de precplectâre a-deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe-parcelele adiacente; .    _    •

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


POTmax = 50%

CUTmax = 2 mp ADC/mp Teren RHmax = S+P+1E+ET TEHNIC- • flmax - 20:00 m---


UTR3 ■ LOCUIRE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE


' UTILIZĂRI ADMISE

locuințe de standard ridicat;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate și subterane, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, spații pentru sport și recreere (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea tehnică, împrejmuiri;    /


UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


□......


se admit spații pentru adnhhistraiear^gn^phrilpr de peste 50 privată, eventuțrhfcu. docihihțaf Administratorului / Li


proprietate

permanent.


- 70 apartamente portarului angajat
SC VELPLAN DESÎGN SRL

_sir. arhiereul calistnr. 17, et. 1. ap. 2, sector 2, bucurești

J40/5113/28.03.200S rCUI 1S525380 ROS5RZ3ROOOOOSOOD77527SB

-    se permite schimbarea destinației apartamentelor, ind/fferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru .servicii specializate și

_ .practică profesională privată cu grad redus • de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, ' proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;    ■

se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentăre, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiția asigurării unui acces din windvang sau holul comun; .

. - lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau a spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;

UTILIZĂRI INTERZISE

-    ; construcții provizorii de orice natură;

depozitare en-gro's sau mic-gros; depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze;    .    .    •

stații de întreținere auto cu capacitate peste 3 mașini; stații de betoane;    •    '

-    'lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din'spațiile publice și

construcțiile învecinate;    • •

orice lucrări-de terasament care pot să provoace scurgerea• necontrolată a apelor

meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora ' ■

ȚOTmax?20%—--;--s-:----■— -

CUTmax = 2.5 mp ADC/mp Teren

RHmax = 2S+P+14E

Hmax = 50.00 m

UTR 4-COMERȚ

UTILIZĂRI ADMISE

comerț cu amănuntul;    j

restaurante, baruri, cofetării, cafenele eter i s; depozitare mic-gros;    XnV1/

parcaje la sol și multietajate;

spații libere pietonale, pasaje piâtphale-.â^p^jțrț'^S \ spații plantate - scuaruri; jțu.-    '■

SC VELPLAN DESÎGN SRL


_str. arhiereul calist nr. 17. et. 1. ap. 2, sector 2, bucurssii

J40/S113/28.03.2006 CUI 18525380    R09SRZBR0000060007752766

UTILIZĂRI INTERZISE

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură; _ .    j

r depozitare en-gros;    .    .    A // .

stații de întreținere auto cu capacitate'de peste 5 mașini;. •    \/    {/

curățătorii chimice;    -    /\ I

depozitări de materiale refolosibile;-    •    /jj

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;    ’    &

- ' depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

POTmax = 75%

CUTmax. = 2 mp ADC/mp Teren.

RHmax = S+P+4E

HmaX = 20.00 m

4.2.    4.3. Regim juridic și circulația terenurilor:

Pentru realizarea investiției este prevăzută cedare către domeniul public a'unei suprafețe de cca 25 777 mp

4.5. Retrageri față de aliniamente și limite de proprietate :

Tn zona PI IZ retragerile vor fi după cum urmează::


NORD -VEST - parțial alipit la aliniament ( aliniametul retras cu cca 18.00 fata de limita de proprietate)    •

.    - parțial retras c.u cca-13.50 m fata de aliniament ( aliniamnetul retras cu cca 18.00 -fata de

limita de proprietate)

- ' parțial retras cu cca 6.00 m fata de aliniament

NORD -EST - retras cu cca 12.00 m fata de aliniament ( aliniametul retras cu cca 3.00 fata de limita de proprietâte)    '

SUD -VEST

SUD -EST


- retras cu cca 13.00 m fata de aliniament ( aliniametul retras cu cca 13.00 fata de

limita de proprietate)


alipit Ia aliniament ( aliniametul retras cu cca lO.OOjfata de limita de proprietate)


SC VELPLAN DESIGN SRL


str. arhiereul calistnr. 17, ei. 1. ap. 2, sector 2. bucurești

J40/5113/28.03.2006 CUI 13525330    R095RZBR0000060007752766


4.6. Accese și parcaje

Pentru construcția care se propune pe lotul care a generat P.U.Z. ț/artiul de arhitectură prevede ca accesul carosabil sase faca din B-dul Laminorului si str. Episcopul Vulcan si cel pietonal să.se facă B-dul Bucureștii Noi, B-dul Laminorului si str. Episcopul Vulcan

Parcarea se va realiza pe lot    • .    '

4.7. Echiparea tehnico - edilitară

Se va realiza prin racord la utilitățile existente în zonă, conform avizelor proprietarilor de rețele.-