Hotărârea nr. 194/2012

HOTARAREnr. 194 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z. - STR. GARA HERASTRAU NR.4, SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului BucureștiH OTĂRÂRE

privind aprobarea Planui'ui Urbanistic Zonal P.U.Z. - Str. Gara Herăstrău nr. 4, sector 2, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului.București;

Ținând cont de’Raportul Informării și Consultării Populație;

Văzând prevederile avizelor și acordurilor care au stat la baza emiterii avizului Arhitectului Șef nr. 11/01.08.2012:

- Primăria Sectorului 2 București: certificatul de urbanism nr. 660/22 ,,G710.02.2012;


-    Primăria Municipiului București - Direcția. Urbanism: aviz de oportunitate nr. 7/21.02. 2012;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 4/

06.04.2012;    '

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și ; Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: adresa nr. 28183/DGDT/07.06.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 9379/31/28.05.2012; ’

-    Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1072988/20.04.2012;

-    Comisia tehnică de circulație a PMB: aviz nr. 3188/1072599/04.07.2012, cu_ condiția că, soluția de circulație avizată, este provizorie și există posibilitatea ca aceasta să fie modificată prin alte documentații de urbanism;

-    Comisia socio-economică de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare a Primăriei Sectorului 2 București: aviz nr. 34534/307/25.04.2012;


-Autoritatea


Aeronautică


Civilă


Română


15915/12424/5664/135/11.06.2012j - Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 70096/09.02.2012


- Ministerul Apărării 757/08.03.2012, D/91;


Naționale - Statul Major General:Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; w/w.bucur-    Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Logistică' aviz nr 3.903.986/16,02.2012; ;

-    Metrorex S.A. - Serviciul Patrimoniu: aviz nr. M05.03/570/26.04.2012;

-    Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București: aviz nr 1468/03.02.2012;

-    Enel Distribuție Muntenia: aviz nr. 14049479/06.02.2012;

-    Distrigaz Sud Rețele: aviz nr. 3093/14.02.2012;

-    Regia Autonomă de Transport București: aviz nr. 8062/23.01.2012;

-Apa Nova București: aviz nr. 12520241/02.02.2012;

-    Romtelecom: aviz nr. 100/05/03/01/90142/15.02.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările,ulterioare;:

.Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.    ,    .    ■*

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI . HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism “P.U.Z. - Str. Gara Herăstrău nr. 4-, sector 2, București”, o suprafață de teren de 5258,97+6880,85+2490,18+381,00=15.011 mp, teren intravilan proprietate privată a-persoanelor juridice - S.C. Băneasa Investments S.A., conform certificatului de urbanism nr. 660/22 .,,G710.02.2012 emis de Primăria Sectorului 2 București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 11/01.08.2012 prezentat în anexa nr. 1, cu planșa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. '    ■ '    \

Art.4 Planul Urbanistic Zonâl este valabil până la aprobarea unor .alteș reglementări Urbanistice contrare.    ’.    /V 2J. ' X\\xA

Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

// ■■

PREȘEDINTE DEf ȘEDINȚĂ, Angelescu :^mird\>R6bert Eduard. SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, '    ,A/ TudorJorna■ i v ......"

București, 31.10.2012

Nr. 194Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3

lu'ilpM u'/l

L j

•->/VF.l /CC


w. /^/io/4. ■

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană,

Direcția Urbanism
AVIZUL ARHITECTULUI - ȘEF, Nr. ///W Qg .2 P.U.Z. - STR. GARA HERĂSTRĂU, NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI BENEFICIAR : S.C. BĂNEASA INVESTMENTS S.A.;

ELABORATOR: S.C. WESTERN OUTDOOR S.R.L, R.U.R.-ARH. BOGDAN BRĂNESCU, Urb. LAVINIA OTELEA;

SOLICITARE înregistrată la CIDRC-PMB cu Nr. 1092100/ 05.07.2012 și la Direcția Urbanism cu Nr. 5977/06.07.2012,

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin P.U.Z.: O suprafață de teren de 5258,97+6880,85+2490,18+381,00=15.011 mp, teren intravilan proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de Urbanism Nr.660/22 ,,G".din 10.02.2012, emis de P.S. 2, București. AMPLASARE, DELIMITARE"STUDIU: zona studiată se află în perimetrul delimitat de Str. Gara Herăstrău, Șos. Pipera, B-dul Pompei. PREVEDERI P.U.G./P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011, zona studiată prin P.U.Z. se suprapune parțial următoarelor Unități Teritoriale de Referință:

-    CB1- subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, având următorii indicatori urbanistici reglementați: POT max=50%; CUTmax=2,2-2,4 mp ADC/mp teren; RHmax= P+3E-4E, P+6E;

-    A2b - subzona unităților industriale și de servicii, având următorii indicatori urbanistici reglementați: POT max=80%;

1 CUTvolumetric max=15 mc/mp teren; Hmax=20m;

ACORDURI, AVIZE SOLICITATE IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

Certificatul de urbanism: Nr. 660/22 ,,G” din 10.02.2012, emis de Primăria Sectorului 2- București;


Avizul de Oportunitate:

Avizul Preliminar:

Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului:

Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București: Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări’Edilitare â P.M.B.:


Aviz Nr. 7/21.02. 2012 ;

Aviz Nr. 4/06.04.2012;

Adresa Nr. 28183 / DGDT / 07.06.2012; Aviz Nr. 9379/ 31 / 28.07.2012;

Aviz Nr. 1072988-/ 20.04.2012;


Avizul Comisiei Tehnice de Circulație: Aviz Nr. 3188 / 14.07.2012, 1072599, Mai 2436, cu condiția că, soluția de circulație avizata este provizorie și există posibilitatea ca aceasta sa fie modificată prin alte documentații de urbanism;

Avizul Comisiei Socio - economice de examinare și avizare a implementării Structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață


mare a Primăriei Sectorului 2 - București:

Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane:

Avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale:

Avizul Ministerului Apărării Naționale:

Avizul Ministerului Administrației si Internelor:

Avizul Metrorex:

Avizul R.A.T.B.:


Aviz Nr. 34534 / 307/ 25.04.2012;

Aviz Nr. 15915/12424/5664/ 135 din 11.iun.20l2;, Aviz Nr. 70096 / 09.02.2012;

Aviz Nr. D. 757/08,03.2012;

Aviz. Nrl 3. 90.3. 986 /16102.2012;

Aviz Nr. M05Î03 / 570 / 26.04.2012;

Aviz Nr. 8062/23.01.2012;SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI; . , . , «v-    ,,,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI Șl REGULAMENTULUI DE URBANISM Z


FUNCȚIUNE AVIZAT Ăr    Ansamblu de Construcții - Supermagazin, Servicii, Infrastructură de Transport.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: U.T.R. CB1- POTmax=60%; CUTmax=4 mp /ADC/mp teren; RHmax=3S+P+15E; Hmax=70m; CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul se va realiza din Str. Gara Herăstrău.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, nu se supune deliberăriiConsiliului General al Municipiului București și poate fi folosit după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege.

în conformitate cu art. 63 alin. (2), litera (g), din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare: Constituie contravenție următoarele fapte: semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale.

Notă: Prezentul aviz de urbanism este valabil numai cu condiția păstrării configurației edificabilului reglementat, conform planului vizat


spre neschimbare.

ARHITECT ȘEF ARH


/{■t/iCCî si'-

CIRIULUI BUCUREȘTI EORfcaftfefPĂTRAȘCU    ),

,s'\y    Redactat,

+I5    Cpșrnj/i MetescuRed.»4ex.__________^alWcaune - lucrări ae infrastructura

de transport

Circulații pietonale hg&hQ    IM /zo/2±

Drum propus cu caracter informativ - drum


public ** (Profilul transversal se va realiza conform P.U.Z. "închidere Inel Median de circulație la zona nordiPUZ si Studii de Fezabilitate. Tronson Lacul Morii-Soseaua Colentina"- in curs de aprobare preluat din P.U.Z." Sos. Pipera nr. 42, Sector 2, București'1

*1 Aliniament nou propus dupareafizapșa infrastructurii de transport    /C° -ÎX

Accese carosabile

18,319

>1.688


f 4.218


34.748


Traseu tramvai propus


f“”T

L--J


Zona siguranța si fUnctionalitâte-nWou5\Z\ ț\

O;

Spatii verzi de aliniament/scuaruri    V


REGLEMENTARI PENTRU TERENUL CE A

GENERAT PUZAlinierea clădirilor propuse (retragerii fata de aliniament, retrageri laterale si/sau posterioare)

Ansamblu de construcții 7 servicii, supermagazin

Spațiu public amenajat pietonal

Teren in suprafața de aprox.332,0mp, parte a


renului ce a generat PUZ ce va trece in proprietatea publica a municipiului București in momentul realiizarii drumului propus

Zona non edificând!
INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:


^ C.U.T, maxim 4 mp ADC/fflp teren


time maxima 70 m / Regim de inaltim^MIWESTERM OUTDOOR S.R.L. Eaenefciar:

oc.S.yy f    3.    Ge""a! al Mu,Wp,'u'ui B"cur8S,l

e.i.M021 233 30 33; 233 38 98    î ȘC BANEAȘA INV6STMENTS S.A.

Proiect nr. 106/2010

'/Specificație

Nume

Semnat^

Scara:

1:500

Titlu proiect:

PU2-"str, Gara Herăstrău nr. 4", sector2, București

iFaza:

P.U.Z.

{Sef proiect

urb. Lavinia Otelea

I Proiectat

urb. Lavinia Oțetea

tfflr

Data:

Titlu planșa:

Planșa nr.

U 10

| Desenat

urb. Lavinia Otele^

.iul 20.12 j REGLEMENTARI URBANISTICE

CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA PREV AZUTĂ ÎN CONTRACT A PLAN SELOR SAU SOFT-ULUI AFERENTE. INTR A SUS INCIDENȚA LEGII DREPTULUI DE AtlirnR
e. W E S T E R N


O U T D O O R s.rStr. Stanislav Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 021 2303037, •ww.wod.ro, email: office@wod.ro, J 4 O / 2 5 5 4 6 / 1 9 S 4 , _ C l_F_:_ R O 6645898


PLAN URBANISTIC ZONAL

“Str. Gara Herăstrău nr. 4”

Sector 2, BUCUREȘTI


REGULAMENT LOCAL DE URBANISMADRESA : Strada Gara Herăstrău nr. 4, sector 2, mun. București BENEFICIAR : Consiliul General al Municipiului București
STERN


O U T D O O RStr. w w w


Stanislav Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 021 wod.ro, email: o f f i c e @ w o d . r o,_ J 4 O / 2 5 5 4 6 I 1 9 9 4 , CIF:__RO


CONȚINUT


I. DISPOZIȚII GENERALE


1.    Baza legală a elaborării RLU

2.    Domeniul de aplicare

3.    Valabilitate si modificăriII. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR


4.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit,

5.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.

6.    Reguli de amplasare a construcțiilor și retrageri minime obligatorii.

7.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

8.    Reguli cu privire la echiparea edilitară.

-9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.

10. Reguli cu privire la amplasarea spațiilor verzi și cu. pri vi red a realizarea

împrejmuirilor.


III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

11.    Prescripții generale

12.    Prescripții specifice pe. zone si subzone funcționale

13.    Structura conținutului regulamentului

14.    Generalități: caracterul zonei

15.    Utilizare funcționala


IV. UNITĂTI\TEf(lTORIALE DE REFERINȚA:

\\ X

\v \S u1

se. WESTERN OUTDOOR s.x.i feșțl 2ÂC

B.    Â3 CeHHssSt>fefiâ23

___________________________________ ______________________________________________^a^MSSB

Sîr. Stanislav Cîhoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 021 2303037,

’w w w . w o d . r o , email: office@wod.ro, J 4 0 / 2 5 5 46/1994, _C1F: R O 664 5 8 9 8

I. DISPOZIȚII GENERALE    %>/

1. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) a fost elaborat în temeiul:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

-    Legea nr. 69 privind administrația publică locală, republicată;

-    Legea nr. 18 privind fondul funciar, republicată;

-    Legea nr. 213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-    Regulamentul General de Urbanism, aprobat cu HG nr. 525/1996;

-    Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT;

-    Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, aprobat cu- ordinul nr. 176/N/2000 al Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

' - Planul Urbanistic General al municipiului București, Regulamentul Local de Urbanism, și Studiile de fundamentare a acestora, aprobate, cu Hotărârea nr. 269/21.12.2000 a CGMB;

-    Planul Urbanistic Zonal închidere Inel Median de Circulație la zona Nord. PUZ si studii de de fezabilitate. Tronson Lacul Morii- Șoseaua Colentina.

-    Planuri Urbanistice Zonale ce trateaza zone. adiacente, aflate in diferite.fazede avizare si aprobare.

2.    DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe teritoriul reglementat (cuprins în limitele intravilanului municipiului București), delimitat conform planșei de Reglementari Urbanistice (parte integranta a PUZ-ului studiat).

Terenul se află in teritoriul administrativ al municipiului București - sectorul 2.

3.    VALABILITATE Șl MODIFICĂRI
WESTERN


O U T D O O R s.r.l fjlQNet;


Str. Stanislav Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, te (-fax ( + 4) 021 2303037, ;w w w . w o d . r o , email: office@wod.ro, J 4 Q / 2 5 5 4 6// 1 9/6 4, GIF: R O 6645S9S


II. REGULLDEBAZĂPRIVLND MODUL DE OCU4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL.

4.1.    După caz, arborii al căror amplasament nu permite realizarea lucrărilor de construire prevăzute și care pot fi transplantați vor fi reamplasați, pe amplasamente noi ori se va p-roceda la plantari de puieti, în concordanță cu planurile de amenajare peisageră.

4.2.    Toate construcțiile și amenajările vor fi racordate la rețele edilitare. Rețelele edilitare vor fi amplasate în subteran la minim 3,00 m depărtare de arborii ce urmează a fi păstrați.

4.3.    încălzirea obiectivelor din ansamblu se va realiza cu instalații cu gaz metan sau cu instalații electrice. Sunt interzise sistemele de încălzire cu combustibili care prin ardere pot produce perdele de fum.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA .INTERESULUI PUBLIC

5.1.    Toate operațiunile de construire, amenajare și exploatare a obiectivelor ce urmează a fi realizate sunt supuse reglementărilor românești, privitoare la calitatea' construcției și la siguranța în exploatare.

5.2.    în realizarea obiectivelor menționate la pot4.1/ cât și în exploatarea acestora, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje și tehnologii omologate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

6.1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ-DE ALINIAMENT

6.1.1. Clădirea ce va fi realizata, indiferent de conformare, funcțiune, modalitate de amplasare pe parcelă, poate fi amplasata pe- teren cu o retragere minimă fata de aliniamentul străzii Gara Herăstrău ( B-dul Berbu Vacarescu ) de 18,0 metri si fata de aliniamentul străzii propuse ( pe latura NE a terenului ce a generat PUZ) de 5,0 metri.

6.1..2. Se admit balcoane/bovindouri/console ce pot fi construite 1.5 metri peste refragerjle menționate la pct-ul 6.1.1. spre străzile ce inconjoara-amplasamentul.

____6.1 îȘi,■Construcțiile subterane vor fi amplasate pe aliniamentul-stradal, cu condiția ca

1 Xtfeaț^ elementele constructive ale acceselor, pietonale sau carosabile,


sa se-.^r^l^ie^e numai în interiorul parcelei


"amplasarea clădirilor Posterioare ale pa"""- ~


Stanislav Cîhoschî nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 021' 23 0 3037, w o d . r o email: office@wod.ro, J 4 0 / 25546/1994, C I F R O 6645898

6.2.1. Clădirea va avea fațadele laterale retrase de la limite conform Planșei de Reglementari urbanistice atașata prezentei documentații.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

7.1.1. Se pot realiza pasaje și curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accese de serviciu;

7.1.2. în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu handicap locomotor.

7.2. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

7.2.1. Staționarea autovehiculelor necesare fi numai în interiorul parcelei, deci în afara respectând HCGMB nr. 66/2006. ■


7.2.2. în cazul în care^nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

8.1.    Toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico edilitare, conform planșei de Precoordonare Rețele edilitare anexa la avizul Comisiei de Coordonare Rețele din cadrul P.M.B.

8.2.    Apele meteorice vor fi preluate de sistemul de canalizare, in sistem divizor.

8.3.    Toate rețelele și ins talațiile tehnico.- edilitare vor fi amplasate subteran.

9. REGULI CU PRIVIRE LA PARAMETRII URBANISTIC!

în calculul parametrilor urbanistici in situația in care acestea vor adăposti funcțiuni tehnice precum parcaje, adăposturi de protecție civila, spatii pentru gunoi etc. nu se iau in considerare construcțiile subterane sau cele semi îngropate, care nu depășesc nivelul terenului natural cu mai mult de 1,8 m și a căror suprafață superioară poate fi în parte amenajată peisager; racordarea acestor construcții la terenul natural sistematizat se va putea realiza numai prin amenajări (taluzuri inierbate, jardiniere, aerisiri\situate în interiorul parcelei.

' In calculul suprafeței construite desfășurate^ nu sunt incluse suprafețele balcoanelor si terăâeieu^eschișfeBrepum si a pqdLOon^teUtilizabile. X    x-v

®

țu 1

Plan Urbanistic Zonâl- Stracra^Sara He

Stanislav Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 02 1 2303037, 'rtod.ro. email: of fi ce@wod.ro, J 4 O / 25546/1 994, C I F : RO 6545393

Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniu public, cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRI Șl ILUMINAT PUBLIC.    '    „ a a

10.1. SPAȚII VERZI    5^ J

10.1.1.    Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executăm» construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;

10.1.2.    Terenul care nu este acoperit cu construcții platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

10.1.3.    în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

10.1.4.    Deasupra construcțiilor subterane - garaje, construcții edilitare, se vor amenaja spatii verzi; groșjmea minima a stratului de pamant vegetal va fi de 40 cm. Se va asigura irigarea spatiilor verzi precum si drenarea apelor meteorice.

'10.2. ÎMPREJMUIRI

10.2.1.    Se recomandă două categorii de împrejmuiri:

a - împrejmuiri opace (beton, zidărie, lemn, sau gard viu), H min = 2.2 m; împrejmuirea opaca va putea fi realizata numai pe limitele laterale; b - împrejmuiri transparente (fier forjat, zidărie, lemn și garduri vii) pentru celelalte zone care conțin obiective publice ori cu acces public (H min = 2.2 m). Se recomanda gard viu.;

Spațiile comerciale și alte servicii., retrase de la aliniament pot fi lipsite de împrejmuire și separate cu borduri ori garduri vii, către caile de comunicație.

10.2.2.    Porțile necesare pentru realizarea accesului pe parcelă se vor deschide numai prin translare în planul împrejmuirii sau prin rabatare, către interiorul parcelei;

10.3. ILUMINATUL PUBLIC

10.3.1. Iluminatul public stradal și pe parcelă poate fi asigurat cu lămpi amplasate pe stâlpi sau pe construcții și care au fluxul luminos orientat numai spre sol;

\

10.3.2)JIuiȚiinatul exterior pe parcelă sau iluminatul fațadelor se va putea realiza cu lămpi cUtfux luminos redus și astfel orientat încât să nu deranjeze traficul aerian sau

<4■fs£S7S,


te?

ustr/rf


Plan Urbanistic Zonal- Strada Gara Herăstrău nr. 4, sector 2, mun. București -,__-_--- . ____ //z //

-x >i•    /


//Stanislav Cihoschî nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 02 1 2303037, wod.ro, email: office@wqd.ro. J 4 O / 25546 / 1 9 9 4, CIF: R O 6 6 4 5 3 9 8

III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ    , J sa , „

11.    PRESCRIPȚII GEN ERALE.    /]

Terenul studiat va fi cuprins intr-o zona funcționala , structurala în concordanță cu tendințele din zona , după cum urmează:

Subzona serviciilor publice dispersate ( CB1 ) - in cadrul careia se va edifica un ANSAMBLU DE CONSTRUCȚII : SUPERMAGAZIN, SERVICII si INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT.

12.    STRUCTURA CONȚINUTULUI REGULAMENTULUI

Zona studiata face obiectul unor prevederi organizate conform următorului conținut:

12.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Lotul studiat este situat in aliniamentul străzii Gara Herăstrău pe segmentul ce leagă șoseaua Pipera de b-dul Dimitrie Pompei, aceasta fiind singura cale de acces . la lot. Terenul este in suprafața de aproximativ 1,5 ha., in. forma literei „L”, orientat pe direcția S-V N-E, cu o deschidere la strada de aproximativ î 10 m.

Terenul a intrat in proprietatea S.C. Baneasa Investments S.A. ca aport de capital al S.C. Herăstrău S.A. conform Actului Adițional la Actul Constitutiv al S.C. Baneasa Investments S.A. autentificat sub nr. 1086/12.06.2003 (anexat). Trenul este compus din 4 corpuri de proprietate înregistrate cu numerele cadastrale 3988/1, 3998/2, 3998/2/1 si 3998/2/2 , ce au fost alipite conform Actului de alipire ( unificare) a proprietății nr. 276 din 21.03.2012.

Terenul este înscris in categoria de- folosința „curți construcții” pe el fiind construite un număr de corpuri de clădire cu funcțiuni diverse: depozit, sediu administrativ, cabina poarta.

Zona Pipera este situata in partea de nord-nord-est a Bucureștilor intre cele doua cai de acces istorice din zona Ulița Herăstrăului / Calea Dorobanților si Șoseaua Tunari/drumul La Tei ce făceau legătura intre barierele nordice si punctele de traversare ale Colentinei de la Herăstrău - Bordei si Plumbuita. Astfel fiind situata departe de căile de acces importante si cu accesibilitate redusa datorata văilor Colentinei si Saulei zona nu a fost locuita. In perioada de după Primul Război Mondial pe teritoriul dintre Calea Floreasca, Sos. Pipfera s| Sos. Fabrica de Glucoză se dezvoltă aerodromul militar ce va functiona-pănâ'după^el de-al Doilea Război Mondial (cca. 1950|;:câhditnVlh'ârț^arele si clădirirevaceștuiqse>Qființeazăpf^^®?p^jtăți de    "    1

Cl..'-3//S1 a n i s I 3 v Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax( + 4) 021 23 0 3037, w_o d.ro, email: office@wod.ro, J40 7 25546/1994, C I F : R O 664589S

De menționat este făptui ca traseele actualelor străzi Barbu Văcărescu si Gara Herăstrău sunt in fapt traseul caii ferate ce lega linia de centura cu Gara Obor si a liniilor de deservire a aerodromului militar.

Reglementari conform prevederilor P.U.G.; Extras P.U.G.

Conform reglementarilor P.U.G., terenul studiat se înscrie in Subzona A2b si

subzona CB1, cu următoarele caracteristici:

A2b - Subzona unităților industriale si de servicii

CB1 - Servicii publice dispersate existente în afara zonelor protejate

-    înălțimea maxima admisa a clădirilor

A2b Conform PUZ; înălțimea pe străzile interioare nu va depăși distanta intre aliniamente

CB1 înălțimea maxima admisibila nu va depăși distanta dintre aliniamente    ,

-    Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

A2b P.O.T, maxim conform PUZ, dar nu peste 80%

CB1 P.O.T. maxim 50%

-    Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.)

A2b C.U.T. maxim conform PUZ, se recomanda un coeficient volumetric de utilizare a terenului care sa nu depășească 15mc/mp teren

CB1 - C.U.T. maxim -2,4

Documentații de urbanism aprobate în zona

-P.U.Z. - Sector 2

Conform reglementarilor P.U.Z. - Sector 2, terenul studiat se înscrie in Subzona M3b, Subzona CB1 si Subzona A2b cu următoarele caracteristici:

Subzona M3b:    subzona mixta situata in teritorii destructurate

sau in curs de constituire in care autorizarea construcțiilor este posibila numai in baza unui plan urbanistic special elaborat pentru acest teritoriu

-    procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) maxim: 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții in proporție de 75% cu clădiri cu ./maxim 2 niveluri (8 m.)'pentru activități comerciale, săli de spectacole, etc.

-    coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim : 2.5 mp. ADC / mp. teren; în cazul existenței accentelor peste 50 m CUT maxim -se va justifica prin P.U.Z.; pentru funcțiunile publice se vor respecta "normele specifice sau tema beneficiaruluiSubzona CB1: municipale,instituții și servicHjpublice supramtinîeițrale și —organismo!ăx^rățieritoriale7ț7 ?

fetii'    J    ?/_*•*i\\ • v,

~~ fi

-UfO U T D O O R


s.r. 1nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tei-fax (+4) 021 2303037, office@wod.ro, J 4 0/ 25546/1994, C I F RO 664 5 8 9 8

-    procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) maxim:

pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%.

-    coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim : 2.4.

Subzona A2b:    subzona unităților industriale și de servicii

-    procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) maxim: 80

-    coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) volumetric maxim

: 15

-P.U.Z. - Sos. Pipera nr. 42, sector 2 București,

Clădire de birouri,    P.O.T: 60%; C.U.T: 6; H.max. 75m.

-P.U.Z. - str. Gara Herăstrău nr. 4B, sector București

Clădire multifuncționala , P.O.T: 50%; C.U.T: 5; H.max. 45m.

-P.U.Z. - str. Gara Herăstrău nr. 2A, sector 2, București

Clădire multifuncționala , P.O.T: 50%; C.U.T: 4; H.max. 47m.

Efecte:

în zona se conturează constituirea unui pol urban, cu o concentrare mare de .servicii din sectorul terțiar, ce va cuprinde de atât clădiri înalte cu funcțiune mixte cat si suprafețe mari de spatii comerciale tip „mall”. Acest fapt este in concordanta cu subzona in care se va incadra teritoriul studiat, respectiv CB - o subzona ce conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvolatre, o subzona ce va permite o echilibrare funcționala la scara teritoriala si va oferi noi calitati estetic- ccnfigurative.

12.1. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


12.1.1 UTILIZĂRI ADMISE:


-    sunt admise următoarele utilizări:

-    instituții si servicii publbce municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare

expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

-    comerț cu amănuntul, SUPERMAGAZIN;

-    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

-    parcaje la sol, parcaje subterane;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;    ___

: j .spații plantate - scuaruri;

jcirculâtițcarosabile si acceșeu^tre subsolurile clădirilor propuse;^

/- spatii publice- piața pubti


\

A?

A

ș


,’A .. 1


Plan Urbanistic Zonal- Strada Gara KbStanislav Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax-( + 4) 021 230303", wod.ro, email; office@wod.ro. J-4 0/25546/1994, GIF; R O 6 6 4 5 8 9 S

- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale :

-    funcțiuni care admit accesul publicului In mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona;

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

12.1.2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale ;

-    funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui V program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se/x" recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona;

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

12.1.3 UTILIZĂRI INTERZISE

-activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; -construcții provizorii de orice natura-inclusiv chioșcurile si panourile publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

-depozitare en-gros;

-depozitarea pentru vanzarea unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; -activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-depozitari de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate;

-lucrările de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica si colectarea apelor meteorice.

12.1.4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

- în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp.

12.1.5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

4

■\

A'

'V

Str. Stanislav Cihoschî n r. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ( + 4) 021 2303037, vww.wod.ro, email: office@wod.ro, J40/25546/1994, CIF: R O 6645898

- clădirile vor fi retrase de la aliniamentul Str. Noi propuse (pe latura de NE a parcelei) cu minim 5 metri ( de la aliniamentul nou rezultat in urma realizării străzii) si cu 11,0 m fata de limita de proprietate.

12.1.6    - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    clădirile publice se vor amplasa de regula in regim izolat;

-    clădirile se vor retrage asa cum este indicat in Planșa de Reglementari Urbanistice'

12.1.7    - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.


-conform cu tema beneficiarului, respectandu-se legislația in vigoare si normele igienice ;

12.1.8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

-    parcela este construibîlă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime-dintr-o circulație publică (str. Gara Herăstrău) în mod direct;

-    se pot realiza pasaje și curți, comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

12.1.9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

-    staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    locuirile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun in construcții supra/subterane sau in parcgje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m inaltime;

-    in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra ( prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui \ parcaj propriu sau in cooperare, ori concesionarea locuirilor necesare intr-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxim 150 metri.

-    se va respecta HCGMB nr. 66/2006.

12.1.10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-    înălțimea maximă admisibilă = 70,0 m ( 3- 6 subsoluri +P+15 etaje)

12.1.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

X.

/>aâp,eetul extărioȚyaline in primul rând seama de caracterul si reprezentativitateă.feQ©tffîh^ 2;Si/va. tihe segraa ^-'caracterul generaLatgonei si de arhitectura clădirilor dihj.vecjnâfaîe cuiîx , dare se afla in\jMl^tîș de co-vizibilitaw^'eS^iȘy-,

WkV '    /R DlRI-V'Tii Q\\

UilA


\ Plan Urbanistic Zoreai- Strada Gara Herăstrău


3d®b2, mun. BucureștiSector 1, București, tel-fax ( + 4) 021 230303 /,

. ro, J40/25546/1994, CIF: RO S64589S

-    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor;

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;

-    pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

12.1.12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

-    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

12.1.13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

- se va asigura un minim de 30% spatii verzi;

BILANȚ SPATII VERZI

PENTRU PARCELA

CE A GENERAT P.U.Z.

EXISTENT

PROPUS

Spatii verzi

neimpermeabilizâtef 20%}

Spatii verzi

impsrmeabiiizate (10%)

MP

%

MP

%

MP

%

“MP

%

Suprafața minima a spatiilor verzi

1793,3

12

- 4490,4

30

2993,6

20

1496,8

10

12.1.14 - ÎMPREJMUIRI

- către aliniamentul străzii Gara Herăstrău nu se va imprejmui terenul pentru asigurarea unui spațiu public fluid, cu acces imediat.

12.1.15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 60 %

12.1.16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Ț

CUT mâxirrrX^O mp. ADC / mp. Teren


c. WESTERN


O U T D O O R 's.r.l jșlQNetȘ: Str. Stanislav Cihoschi nr.12, etaj 1, Sector 1, București, tel-fax ț + 4) 021 2303037, iwww.wod .ro , email: oftice §wod._ro_, J 4 0 / 2 5 5 4 6i / 1 9 9 4 . C I F : R O 6 6 4 5 898


IV. UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINȚĂ


Configurarea urbanistică și programul de dezvoltare a investiției a determinat reprezentarea terenului analizat prin PUZ printr-o singura unitate teritoriala de referință -CB1. Calculul parametrilor urbanistici a fost făcut in conformitate cu legislația in vigoare.


S teren ce a generat PUZ 14968 mp

Funcțiuni:    ANSAMBLU DE CONSTRUCȚII: SERVICII,

SUPERMAGAZIN, INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

H max =    3-6 Subsoluri + P+15 Etaje

POT max:    60%

CUT max:    4BILANȚ TERITORIAL

PENTRU PARCELA

CE A GENERAT P.U.Z.

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

Suprafața teren conform măsurători

14968

100

14968

100

Suprafața construita maxima a clădirilor

7658

51

8980,8

60

Suprafața minima a circulatiilor/platformelor

5516,7

37

1496,8

10

Suprafața minima a spatiilor verzi

1793,3

12

4490,4

30


k.


'A

• -A •Plan Urbanistic Zo'nal- Strada Gara Herăstrău nr. 4, sector 2, mun. Buctftgsfc p'