Hotărârea nr. 193/2012

HOTARAREnr. 193 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA, SECTORUL 1 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 135/2013


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă” - Drumul Nisipoasa, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; •

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele si acordurile obținute de la:

-Primăria Sectorului'T: certificat de urbanism nr. 627/31/D/5081/09.06.2010, cu valabilitatea prelungită de la data de 09.06.2011 până la data de 08.06.2012;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 2/2012;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3355/14/08.03.2011;

-    Comisia de coordonare - PMB: aviz nr. 1022840/13.01,2012;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu 813823/3711/24.03.2009;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 36482/13523/518/21.12.2011;

-    Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: aviz nr.

D/2011/30.11.2010;

-    Ministerul Administrației și Internelor -Direcția Generală Logistică: aviz nr.

3.349.052/09.11.-2011;    :

-    Serviciul Român de Informații:, aviz nr. 63.527/21:10.2010;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 141910/15.11.2011.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu

modificările și completările ulterioare;    ■

-    Legii rir. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările

și completările ulterioare;    V

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de ?,    \ ?

Urbanism, republicată; '    y

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000, privind aprobarea Planului UrbanișțjcS^eneral,

cu modificările și completările ulterioare;    '•>

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind ..transparența.., \ decizională în administrația publică, cu modificările și completările blteridăre; M \i j

Vi    \ s .• .. •••• : .• •    /    !■

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucurissti-orimsris ro"L,-


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. <5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația '.publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „HENRI COANDĂ” - Drumul Nisipoasa, sector 1”, în conformitate cu avizul de urbanism nr. 6/16.07.2012, prezentat în anexa nr. 1, planul de reglementări vizat spre neschirribare prezentat în anexa nr. 2 și regulamentul local de urbanism aferent, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice coincidente aprobate anterior.

Art.4 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.5 Anexele 1,2 și3.fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului i de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, z

\W'

Angelescu Ramiro Robert Eduard

LaX

București, 31.10.2012    | \\s

Nr. 193    V-1


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prirnaria.ro

Pag 2


■1

2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism Serviciul Urbanism


AVIZ DE URBANISM nr. bltâ.<57 ‘    -20 ly-
MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. „HENRI COANDĂ” - DRUMUL NISIPOASA SECTOR 1

Prezentul aviz se referă exclusiv la suprafața de teren cuprinsă pe teritoriul administrativ al Municipiului București. Propunerea de modificare a delimitării administrativ-teritoriaJe dintre Municipiul București și orașul Voluntari nu face obiectul prezentului aviz.

BENEFICIAR:    AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE

ELABORATOR:    S.C. BAUMARC S.R.L.

NR. ÎNREGISTRARE CERERE: 1086319/11.06.2012

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 200 Ha. din care teritoriul care a generat PUZ în suprafață totală de 109,3400 Ha., parțial proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și parțial a statului aflată în-folosința Agenției Naționale pentru Locuințe, compusă din LOTUL 1 de 55,0800 Ha. aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului București și LOTUL 2 de 54,2600 Ha. aflat pe teritoriul administrativ al orașului Voluntari.

O suprafața de cca. 14.290 mp. urmează a fi transferată în domeniul public conform legii; suprafața exactă va fi stabilită prin documentația tehnică de specialitate.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află parțial în intravilanul Municipiului București pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și parțial în intravilanul orașului Voluntari, adiacent limitei sudice a incintei aeroportului „Aurel Vlaicu”.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completată cu HCGMB nr. 324/2010 și HCGMB nr. 241/2011, zona studiată cuprinde .suprafețe cuprinse în subzonele funcționate: T3.-'subzona transporturilor aeriene și A1 - parcuri de activități. încadrarea urbanistică a zonei a fost transformată prin PUZ - ANSAMBLUL REZIDENȚIAL „HENRI COANDĂ” aprobat cu HCL Sector 1 nr. 23/30.01.2003 și HCL Voluntari nr. 84/2002, cu termenul de valabilitate expirat, care a produs efecte juridice prin emiterea autorizațiilor de "construire în baza cărora se află în execuție ansamblul rezidențial „HENRI COANDĂ”. Conform art. 56 al.(5) al Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „Valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora”, astfel zona are reglementări privind funcționalitatea, circulația, echiparea edilitară și a modului de utilizare a terenurilor corespunzătoare unui ansamblu rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare).

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI (diferențiat pe UTR): POȚ max. 15% - 60%; CUT-max: 0,3 - 2,3; H max: 10 - 45 m. în conformitate cu solicitările CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 627/ 31/ Dl 5081 din 09.06.2010, cu valabilitatea prelungită de la data de 09.06.2011 până la data de 08.06.2012, erriis de Primăria Sectorului 1, ținând cont de prevederile AVIZULUI PRELIMINAR nr. 4/12/ 26.11.2008 - R 07.02.2011, precum și de prevederile stabilite în:

ACORDURILE Șl AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA AVIZULUI PRELIMINAR ÎN VEDEREA APROBĂRII:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: Aviz nr. 2/.2012; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Decizia etapei de încadrare nr. 3355/ 14/ 08.03.2011; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: Aviz nr. 1022840/ 13.01.2012; Comisia Tehnică de Circulație - PMB: Aviz nr. 3711/ 24.03.2009; Autoritatea Aeronautică Civilă Română: Aviz nr. 536482/ 13523/ 518/ 21.12.2011; Ministerul Apărării Naționale: Aviz nr. D/2011/ 30.11.2010; Ministerul Administrației și Internelor:' 1115357/ 3/ 04.11.2010; Serviciul Român de Informații: Aviz nr. 63527/ 21.-10.2010; Serviciul de Transmisiuni Speciale Aviz nr. 141910/ 15.11.2011.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI A SPAȚIULUI PUBLIC, CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT

l
FUNCȚIUNI Șl INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

-

FUNCȚIUNI

POTmax.

(%)■

CUTmax.

(mpACD/mpȚ)'

z    Hmax.

(metri)

UTR 2

Spatii verzi de protecție;

-

UTR 5

Locuințe individuale și colective cu regim de înălțime mic și dotări aferente:

45%

>, v\2<șȚ

R'=Șî5Sa4§ m.

UTR 6

Instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici

activități productive și locuințe;

60%

PĂ-M'''-'

15'tri.^

UTR 7

Locuințe individuale și colective cu regim de înălțime mic, locuințe colective cu regim de înălțime mediu și dotări aferente;

45%

ț\/\j2,3T

î'5 m;.

UTR 12

Spatii verzi publice cu acces nelimitat

15%

|.V'-- ■ 0.2

'6:171:

UTR 14

Locuințe individuale și colective cu regim de înălțime mic, locuințe colective

cu regim de înălțime mediu și dotări aferente;

45%

(// 2.3

: 20 m. '

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Te,: 021.305.55.00 int 1701    /    f    /?, '

http://www.pmb.ro    *    /

CIRCULAȚII, ACCESE: trama stradală propusă și aprobată anterior se modifică conform planului de reglementări.

Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

* în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHEPĂTRASCU


-4ex./16.07.2012Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel.: 021/305 55 05; Tel. centrală: 021/305 55 00/55 int 1058; Fax: 021/305 55 00/55 îrrt. 1058

http://www.pmb.ro


PeArc=1-


S(Parcel


Parcelați


Nr.

Pct.

104

105

106

107 101

108 109


bm. 1.50m

£3 .Om

i
RESTRICȚII ALINIERE PROPUSA CIRCULAȚIA TERENU R1LOR

PROPUNERE SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI SI ORAȘUL VOLUNTARI = 2400,3mp contra 2400,3mp TERENURI PROPUSE ATRECE IN DOMENIUL PUBLIC PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI DE TRANSPORT = 14 290mp

LIMITA PROPUSA CÂRTIERANL - BUCUREȘTI

LIMITAPROPUSACARTIER ANL - VOLUNTARINota:

Situația juridica a terenurilor, la data elaborării proiectului, a fost conform datelor furnizate de către ANL.

Suprafețele de teren care fac obiectul schimbului sau exproprierii de utilitate publica vor fi stabilite cu precizie prin ridicări topografice executate la acea data.


101

107

110

102


1

jtk.

«•

3-fim ,

■    5.00m

6.80m

CTIUNE LSțParcelr


3

Parcela(F)


Nr.

Pct.


'' pomi irs

alveoie j

/

./218

219

220

21

>23

224

225

226 227


pomi in \ alveole

■ ■- /'

•v

3.0Qm    . 1.5m

S.00m

,1.50m

5,00m

3.50m

150m

9.00m

J-OOm

13.50ct


. 1.5m.    3.00m


SfParcela,

Parcelat P

Nr.

Pct.

228

3.1

229

33j

230

37

231

33)

232

34

233

.33

234

3dî

235

3E'

236

32)

237

238

239

33

240

33

241

32

242

33

243

3d

244

33

SțParcelaf


fkuC


SECȚIUNE F-F

//?■ ! t ■' 2    2,


SECȚIUNE H-H


Nr. r. comerț: J40/ 23067/ 1994 Tei./ Fax: 224 45 63
cBAUMARC
PROIECT

Proiect: ANSAMBLULW HENRLGGAN6A’ Beneficiar: AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE, _PMB, S.C. ROMAERO S.A, HALIU NICOLAE


Planșa:    REGLEMENTARI

Scara:    1: 2000


Proiect nr.

825

Sef proiect: arh. KThai Eftenie

Proiectat: arh. ioana Stroe

Faza:

PUZ

Data: 18.07.2012

Planșa nr.

A1h


z//3.


/a,


PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLUL ANL „HENRI COANDA” Drum Nisipoasa

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -CUPRINS -


TITLUL I PRESCRIPȚII GENERALE

art. 1

Rolul RLU

art. 2

Baza legala

art. 3

Domeniul de aplicare


TITLUL TI PRESCRIPȚII SPECIFICE


SECTIUNEA I    UTILIZAREA FUNCȚIONALA

art. 4 Utilizări admise

art. .5 Utilizări admise cu condiționări .•

art. 6 Utilizări interzise'

S ECTI UNEAU CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

art. 7 Caracteristici ale parcelei

art. 8 Amplasarea clădirilor fata de aliniament

art. 9 Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei art. 10 Amplasarea clădirilor unele fata de altere, pe aceeași parcela art. 11 Circulații si accese

art.12 Staționarea autovehiculelor

art.13 Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

art. 14 Aspectul exterior al clădirilor

art. 15 Condiții de echipare edilitara

art. 16 Spatii plantate

art 17 împrejmuiri

S ECTI LI M EA 111 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

art.18 Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

art. 19 Coeficient maxim ce utilizare a terenului (CUT)
Ca sistem unitar de norme tehnice si juridice, Regulamentul local de urbanism aferent PUZ - denumit in continuare RLU - stabilește, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a construcțiilor si a amenajărilor aferente acestora, in vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

Art.2. Baza legala

La baza elaborării RLU au stat:

-    Planul Urbanistic General al municipiului București si Regulamentul local de urbanism aferent PUG;

-    Planul Urbanistic General Voluntari si Regulamentul local de urbanism aferent PUG

-    Regulamentul generai de urbanism si ghidul de aplicare al acestuia;

-    Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ, aprobat prin ordinul

MLPAT nr. 176/2000    ;    :

-    Codul Civil    ::

Art.3. Domeniul de aplicare

(1)    Prescripțiile prezentului regulament se aplica in limita terenului studiat.

(2)    La baza prescripțiilor prezentului regulament au stat prescripțiile regulamentelor, aferente PUG

(3)    Celelalte prescripții ale regulamentelor aferente PUG pentru terenurile situate in afara amplasamentului studiat, raman valabile.

TITLUL II PRESCRIPȚII SPECIFICE
SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALA
Art.4. Utilizări admise

Pe terenul analizat sunt admise următoarele utilizări:

L1 - Locuințe individuale si colective mici cu max. P+2 niveluri, in regim continuu, grupat sau izolat, construcții aferente echipării tehnico - edilitare; amenajari aferente locuințelor.

L3 - Locuințe colective medii cu P+1-5 niveluri; construcții aferente echipării tehnico - edilitare; amenajari aferente locuințelor.

M3 - Zona mixta: Instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier; sedii de companii si-firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta, alte servicii profesionale; sedii organizații politice, profesionale; lacasuri ce cult; comerț cu amănuntul, depozitare mic gros, hoteluri, pensiuni, agenții de)^LinsnifreS'taura;nte, baruri, cofetarii, cafenele, sport si recreere jn spatii acoperite, parcaje/; sbatiLlibere si pasaje acoperite pietonale, spatii plantate, lp^ȘȚiltd?'fcU;x


u-2

partiu obișnuit sau special.

V1 - Spatii verzi publice cu acces nelimitat: Spatii plantate, circulații pietonale si ocazional carosabile, mobilier urban, amenajari joc si odihna, construcții pentru expoziții, activițati culturale, alimentație publica si comerț, adăposturi, grupuri sanitare, spatii întreținere si administrare, parcaje; amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite.

V3b - Complexe si baze sportive: Construcții si instalații specifice aferente bazelor de agrement, parcurilor de distracții, complexelor si bazelor sportive, conform proiectelor legal avizate.

V4 - Spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa si a zonelor umede: drum de halaj, alei, amenajari de mici dimensiuni pentru odihna, agrement, joc si sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publica specifice programului de parc.

V5 - Culoare de protecție fata de infrastructura tehnica: conform legilor si normelor in vigoare.

Art.5. Utilizări admise cu condiționări

L1 - Funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca acestea sa nu depaseasca 250 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele, dispuse la intersecții.

L3 - Locuințele vor avea un standard mediu sau ridicat; locuințele sociale nu vor depăși 50 % din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistica si nu vor distona cu locuințele in proprietate privata; cabinetele medicale de la parterele blocurilor vor avea acces separat de cel al locatarilor, presele si grădinițele, vor avea acces separat de cel al locatarilor si vor dispune de o suprafața minima de teren de 100 mp in folosința exclusiva; se admite conversia locuințelor de la parter in spatii comerciale pentru produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersecții de străzi si numai in limitele unei raze de servire de 250 m; se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuința administratorului angajat permanent.

M3 - Clădirile vor avea la parterul orientat către strada si spre traseele pietonale funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau cu program de funcționare si vor fi Drevazkrte cu vitrine luminate noaptea; se admit activitati in care accesul publicului nu este IflțiepZu condiția sa nu reprezinte mal mult de 30% din lungimea străzii incluse in zona 'Vț/ixra si sa nu formeze segmente mai lungi de 40 m; se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la mai puțin de 100 m fata de servicii, echipamente

y publice si de biserici; se va tine seam a de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

\    V1- Orice intervenție necesita documentații specifice aprobate de organele

^competente conf. Legii 137/ 1995 si cu normele de protecție .stabilite pe plan local.

V3b - Nu este cazul.

V4 - Nu este cazul.

V5 - Nu este cazul.

Se va respecta avizul autoritatii aeronautice privind condițiile impuse de culoarul de zbor al aeroportului internațional București - Baneasa.

In locurile publice se va asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.

Art.6. Utilizări interzise

L1 - Se interzic funcțiuni comerciale cu ADC > 250 mp, ce generează un trafic important de persoane sj.marfurl cu program după ora 22 si care produc poluare; activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general; prin utilizarea incintei pentru depozitare si^p'roductiepprin deseurile produse sau prin programul pr|j^rîgjlzjș^.. după ora 22; ane'^p peprfru creșterea animalelor; depozitare en gros; depozifar'e'-’de;/2.


AL-

materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; statii de betoane; autobaze si statii de intretinere auto; spălătorii chimice; lucrări de terasamente de natura sa afecteze amenajările din spatii publice si construcțiile de pe parcele; lucrări de terasament care pot provoca scurgerea apelor meteorice pe parcele sau împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

L3 - Se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective in alte funcțiuni sau construirea unor locuințe colective mixtate cu alte funcțiuni decât cele de la art.5 (utilizări admise cu condiționări); Se interzice utilizarea spatiilor care au făcut deja obiectul unei conversii pentru depozite, alimentație publica si alte activitati de natura sa incomodeze locuințele; construcții comerciale si de alimentație publica, pentru activitati productive, curățătorii chimice, construcții provizorii, depozitare en gros sau mic gros, depozitari de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice, statii de betoane, autobaze si statii de intretinere auto, lucrări de terasamente de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile invecinate, lucrări de terasament care pot provoca scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

M3 - Se interzic activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general, construcții provizorii, depozitare en gros, statii de intretinere auto, curățătorii chimice, depozitari de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice, activitati care utilizează pentru producție si depozitare terenul vizibil din circulațiile publice sau.-di'n instituțiile publice, lucrări de terasamente de natura sa afecteze amenajările din spatii- publice si construcțiile de pe parcelele adiacente, lucrări de terasament care pot provoca scurgerea apelor meteorice pe parcelele vacine sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

V1 - Se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare; se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spatiilor verzi publice si specializate; se interzice ' conversia grupurilor sanitare in spatii comerciale; se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente trotuarelor; nu se admit nici un fel de intervenții care depreciaza caracterul zonei protejate; este interzisa amplasarea, in perimetrul de protecție, de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare asupra vegetației si amenajărilor; se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate.

V3b - Se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare; se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate.

V4 - Se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare; se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate.

V5 - Se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protecție fata de infrastructura tehnica.    r

Sjîl, Hfti/

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR    v

Art.7. Caracteristici ale parcelei:

L1 - se cobsidera construirile parcelele care indeplinesc urmatoarelezM^&itiî^ afo'    V / -....... '    '

cumulate:


.7


\ v / 'v.


//


Z-,’Z -Z\I

/ \

VM:

(1) - dimensiuni minime:

Regimul de Construire

Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului

Dimensiune minima in zone protejate

Dimensiune minima alte zone

Suprafața

Front

Suprafața

Front

Suprafața

Front

mp

m

mp

m

mp

m

înșiruit

150

8

250-

10

150

8

Cuplat

200

12

350

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

350*

•)4i*

Parcela de colt

-

Reducere cu 50mp

Reducere cu 25%

Reducere cu 50mp

Reducere cu 25%

pt. fiecare    pt, fiecare

fațada    fațada

conform Regulamentului General de Urbanism

(2) -.adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia,

L3- conform PUZ;

- clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulație publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulația publica prin intermediul unor circulații private.

M3 - cu urmatoarele.;-conditionari:

-    in cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la strada de minim 30.00 metri;

-    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500 mp si un front la strada de minim 12.00 metri, in cazul construcțiilor înșiruite dintre doua calcane laterale si de minim 18.00 metri in cazul construcțiilor cuplate' la un calcan lateral sau independente; in funcție de necesitați, vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente. •

Pentru utilizarea coerenta a terenului si stabilirea in detaliu- a condițiilor de construibilitate a parcelelor din zona mixta se vorintocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru fiecare insula (suprafața de teren delimitată de 4 străzi)

V1, V3b, V4 - conform studiilor de specialitate avizate conform legi

V5 - latimea zonei de protecție va respecta normele in vigoare.

Art 8. Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Conform restricțiilor din planșa “Reglementari” la care se adauga urrrfatoarq

L1 - clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 3.0 metri

-    pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

L3 - clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 3.0 metri.

-    in cazul situării la intersecția unor străzi avand situări diferite ale clădirilor fata de aliniament, noile clădiri vor asigura racordarea prin intoarecerea retragerii de aliniament si pe strada avand clădirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția sa nu ramana calcane vizibile.

M3 - la intersecția dinrre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00 metri pezstf^0iiW categoria I, a Il-a sit^e 6.00 metri pe străzi de categoria a lll-a.
in cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fata de aliniament se va respecta o retragere de minim 3.00 metri.

Pentru utilizarea coerenta a terenului si stabilirea in detaliu a condițiilor de construibilitate a parcelelor din zona mixta se vor intocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru fiecare insula (suprafața de teren delimitată de 4 străzi).

V1, V3b, V4, V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art.9. Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

L1 - clădirea construita in regim insiruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele invecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri,-cu-excepția celor de colt care vor intoarce fațade spre ambele străzi;

-    in cazul segmentării insiruirii, spre interspatiu se vor amenaja fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta care va respecta reglementările Codului Civil; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care insiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

-    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta care va respecta reglementările Codului Civil; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

-    clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la cornișa, dar nu mai puțin de 2m (conform Codului Civil).

-    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 2m (conform Codului Civil).

L3 - conform PUZ cu urfnatoarele condiționări pentru zonele de extindere:

-    clădirile izolate vor avea fațade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 2m (conform Codului Civil).;

-    clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala conform-Codului Civil.

-    clădirile care se inscriu in regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excepția parcelelor de colt unde se va intoarce fațada in condițiile de aliniere ale străzii laterale;

-    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 2m (conform Codului Civil).

■    / M3. -clădirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fata de limitele

H/Terale va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 2m (conform Codului Civil), retragerea fata de limitele posterioare va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa, dar nu mai puțin de 2m (conform Codului Civil).

-    clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe imita de proprietate, iar pe cealalta latura se invecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar fata de limita opusa se va retrage conform Cod Civil;

-    se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona mixta si zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserica, cazuri in care se admite realizarea-,noilor clădiri numai cu o retragere fata de limitele laterale ale parcelei conform Cocului Civil;

-    distanta dintre clădirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si poș(eri,oare<. ale parcelei este definim 10.00 metri;Z ț


-    clădirile se vor retrage fata de limita posterioara conform reglementarilor Codului Civil;

-    in cazul clădirilor comerciale si de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

Pentru utilizarea coerenta a terenului si stabilirea in detaliu a condițiilor de construibilitate a parcelelor din zona mixta se vor intocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru fiecare insula (suprafața de teren delimitată de 4 străzi)

V1, V3b, V4, V5 - Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art.10. Amplasarea clădirilor unele fata de altele, pe aceeași parcela.

Pentru toate funcțiunile distanta intre doua construcții amplasate pe aceeași parcela va fi jumătate din inaltimea la comisa a celei mai inalte, conform regulamentului general de urbanism.

Art.11. Circulații si accese

L1. - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate;

- locuințele insiruite vor avea asigurat un acces in partea posterioara a parcelei

cu latimea de minim 1,5 metri.

L3. - clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publica fie direct, fie, in cazul utilizării terenului in comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.    _    ;

M3. - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim ■'    4.00 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal

obtinut prin una din proprietățile invecinate;

-    in cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat astfe incat sa permită accesul • autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depăși 40.00 metri;

-    se pot realiza pasaje si curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru pentru accese de serviciu;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice -a jrspan^lor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.

’entru utilizarea coerenta a terenului si stabilirea in detaliu a condițiilor de zconstruibilitate a parcelelor din zona mixta se vor intocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru Jiecare insula (suprafața de teren delimitată de 4 străzi)

V1, V3b, V4, V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

-    se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru intretinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

-    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri


Art.12. Staționarea autovehiculelor

L1 - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul-parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

L3 - staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice M3 - staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite

numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

- in cazu\. in care nu so pot asigura in limitele parcelei locurile de parcarg^^

normate, se va jxiem^ristra^prin prezentarea formelor legale) realizarea unui part^)'jM6^|jș

\K ./ \ V;


A.\ X.il&


B

u

~ncooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate in cadrul centrului de cartier sau in zona adiacenta la o distanta de maxim 250 metri;

- se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se faca in suprafețe dimensionate si dispuse astfel incat sa permită ulterior, odata cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

V1, V3b, V4, V5 - parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulațiilor publice conform normelor specifice si proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art.13. Inaltimea maxima admisibila a clădirilor (*)

(*) Avizul AACR va reglementa faza DTAC pentru fiecare construcție

L1 - conform PUZ (intre 6,5 si 20m) cu următoarele condiționări:

- inaltimea maxima admisibila la cornișa se va stabili individual pe baza Avizului

AACR

L3 - conform PUZ (intre 6,5 si 20m) cu următoarele condiționări:

-    inaltimea maxima admisibila la comisa se va stabili individual pe baza Avizului

AACR

M3 - conform PUZ (intre 15 si 21 m) cu următoarele condiționări:

-    inaltimea maxima admisibila la comisa se va stabili individual pe baza Avizului

AACR

-    inaltimea maxima admisibila pentru clădirile dispuse pe aliniament este de max. 21,00 m - UTR 10, 15,00 m - UTR 6

-    se admite depasirlea cu maxim doua niveluri numai cu condiția ca acestea sa fie retrase in interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri si a tangentei la acesta la 45 grade; se admite marcarea intersecțiilor prin maxim doua niveluri situate in planul fațadei numai pe o lungime de 15.0 metri de la punctul de intersecție al aliniamentelor;

-    daca inaltimea clădirii depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inaltime al clădirii fata de distanta intre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri; fac excepție de la aceasta regula numai intoarcerile si racordările de inaltime a clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;

-    inaltimea clădirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează in aceasta pe o lungime de 50.00 metri pe străzile de Q si 4 fire de circulație si pe o lungime de 25.00 metri pe străzile cu doua fire de circulație sau mai puțin; in acest spațiu se recomanda racordarea in trepte a inaltimii clădirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea clădirilor de pe strada secundara daca diferența dintre acestea este mai mare de doua niveluri.

utilizarea coerenta a terenului si stabilirea in detaliu a condițiilor de 'bonstruibilitate a parcelelor din zona mixta se vor întocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru fiecare insula (suprafața de teren delimitată de 4 străzi)

V1- cu excepția instalațiilor, inaltimea maxima a clădirilor nu va depăși 15,00 m. i V3b- cu excepția instalațiilor, inaltimea maxima a clădirilor nu va depăși 14,00 m.

1    V4- cu excepția instalațiilor, inaltimea maxima a clădirilor nu va depăși 10,00 m.

V5 - conform normelor specifice in vigoare si PUZ avizat conform legii.

Art.14. Aspectul exterior al clădirilor

L1 - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate;

-    fațadele posterioare ..si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu

fațada principala;    ,\

-    tratarea Acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se perceperi clădirile mai inaltojinco'njuratoare,' in sp'ecial din cele cu funcțiuni publice;


; \\

•?v\\    -\ /


V \X\ \ \ '

w \y

■ v -

L3 - conform PUZ, cu condiția integrării in particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile imediate;

M3 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate;

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene-de "coerenta" si "eleganta";

-    pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii si avize suplimentare.

V1, V3b, V4, V5- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

- se recomanda armonizarea arhitecturii clădirilor cu caracterul diferitelor

categorii de spatii plantate.

Art.15. Condiții de echipare edilitara

L1 - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

” toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

-    se interzice, dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

■ L3.    - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomanda dispunerea antenelor TV-satelit in locurile invizibile din circulațiile publice si se interzice dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

M3. - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

-    data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura.in mod special evacuarea rapida si captare a apelor meteorice ‘ din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate, si din spatiile'plantate cu gazon;

-    se interzice dispunerea antenelor TV- satelit in locuri vizibile din'circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

V1, V3b, V4, V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

- se vor asigura: alimentarea cu apa, colectarea apelor uzate, telefonie fixa si iluminat public conform cerințelor funcționale ale flecarei categorii de spațiu plantat in care este admis accesul publicului.

V1, V3b - se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazi/te decorative pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate.


îpatii plantate

L1. - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

L3. - terenul liber ramas In afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    terenul amenajat ca spatii de joc, de-odihna si grădini de fațada decorative va reprezenta cel puțin 50%,din suprafața totala a terenului liber;

-    in orice operațiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spatii ,minim 10% sa fie destinate folosinței in comun.

M3. - se vor identifiea,/proteja, si păstră in timpul executării construcțiilor art^F/V'trf

1/

importanți existenti avand peste 4.00 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.00 cm; in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

-    in grădinile de fațada ale echipamentelor publice minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații inalte;

-    terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acoperit cu gazon si plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomanda ca minim 75% din terasele neutilizabile si 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite către clădirile invecinate;

-    parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de 1,20 metri inaltime;

-    in zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare;

Pentru utilizarea coerenta a terenului si stabilirea in detaliu -a condițiilor de construibilitate a parcelelor din zona mixta se vor intocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru fiecare insula (suprafața de teren delimitată de 4 străzi)

V1, V3b, V4, V5 - plantațiile inalte se vor dispune conform normelor specifice si restricțiilor AACR pentru fiecare categorie de spatii plantate;

-    toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 metri inaltime.

-    se recomanda, din considerente ecologice si de economisire a cheltuielilor de întreținere-de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice; cu excepția segmentelor decorative cu caracter special din zonaVI.

Art.17. împrejmuiri

L 1. - impr-ejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 1,5 metri din care un . soclu opac de 0,4 metri si o parte transparenta dublata cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor'vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,0 metri.

L3. - in cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la strada, gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 1,5 metri din care soclu opac de 0,4 m, partea superioara fiind- realizata din fier sau plasa metalica si dublate de un gard viu; imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor fi opace cu inaltimea de maxim 2,0 m.

M3. - se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de 1,5 m inaltime din care 0,4 m soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor fi opace si vor avea inaltimea de

niaxm2,0 m.

X/X/Uspâtiile comerciale si aite servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

V1, V3b, V4, V5 - conform normelor specifice existente; se recomanda in intravilan imprejmuiri transparente de 2,00 metri inaltime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu;

- spre deosebire de parcuri si grădini, scuarurile si fâșiile plantate nu vor fi ingradite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm inaltime, fie prin borduri in lungul carora, pe o distanta ce minim 0,5 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul pârtii superioare a .bordurii pentru a impiedica poluarea cu praf provocata de

scurgerea pământului pxe trotuare.
Art.18- Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

L1 - Conform PUZ, dar nu peste 60 %.

L3 - Conform PUZ, dar nu peste 60 %.

M3 - POT maxim 60 %, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max. 2 niveluri (8,00 m) pentru activitati comerciale, săli de spectacole, garaje.

V1, V4 - POT cu construcții, circulații, platforme = maxim 15 %

V3b - POT cu construcții, circulații, platforme = maxim 30 %

V5 - fara obiect

Art.19. Coeficient maxim de ocupare a terenului (CUT)

L1. L3 - CUT maxim - 2,3 mp ADC/mp teren.

M3 - CUT maxim - 2.2 mp ADC/mp teren.

V1 - CUT maxim 0.2 mp. ADC/ mp. teren.

V3b -CUT maxim 0.35 mp. ADC/mp. teren.

V4 - CUT maxim 0.3 mp. ADC/ mp. teren.

V5 - conform normelor specifice in vigoare si PUZ avizat conform legii

18.07.2012

întocmit;

Arh. Ioana Stroe


'/■> //2c,'2