Hotărârea nr. 192/2012

HOTARAREnr. 192 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1-DN7 SI A2 (KM. 23+600 - KM. 55+520)

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2 și lărgirea la 4 benzi a Centurii București Sud între A1 și A2 (Km. 23+600 - Km. 55+520)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul.de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;..

Ținând cont de raportul'informării și consultării publicului;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București: certificatele de urbanism nr. 468R/1027248/23.09.2011 și nr. 848R/954315/18.11.2010 cu valabilitate prelungită până la data de-17.11.2012;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare -Teritorială: aviz nr. 68/2011;

-    Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: aviz nr, 95/96/21.06.2010;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz de mediu nr. 18/14.07.2010;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția Patrimoniu Cultural: aviz nr. 266/Z/30.11.2011;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: aviz nr. D/1089/15.09.2040;

-    Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Logistică; aviz de principiu nr. 1.111.583/1/10.08.2010;

-    Serviciul Român de Informații: aviz nr. 60.189/17.06.2010;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 963946/20.12.2010;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 2506/ 02.04.2012/Mar2966;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu mpdifibări!^

și completările ulterioare;    /    ; ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului'General de

Urbanism, republicată;    /

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; ’

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; ww-bucurestR>rtrnâîterfs

'iudCi    !/rU 7cn


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOT.ĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1 - DN7 și DN2 - A2 și lărgirea la 4 benzi a Centurii București Sud între A1 și A2 (Km. 23+600 - Km. 55+520)”, în conformitate cu avizul de urbanism nr. 5 din 10.05.2012, prezentat în anexa nr. 1, planul de reglementări prezentat în anexa nr. 2 și regulamentul local de urbanism aferent reprezentând anexa nr. 3, vizate spre neschimbare.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până.la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice coincidente aprobate anterior.

.■ Art.4 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.    ?    ' ■

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.


, SECRETAR GENERAL ÂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România te!.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

,111/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism    j


AVIZ DE URBANISM nr. _

PUZ - MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI INTRE A1-DN7 și DN2-A2 și LĂRGIREA LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD INTRE A1 și A2 (km.23+600 - km.55+520)

Prezentul aviz se referă exclusiv la suprafețele de teren cuprinse pe teritoriul administrativ al Municipiului București.

BENEFICIAR:    COMPANIA NAȚIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMANIA

ELABORATOR:    S.C. SEARCH CORPORATION S.A.

NR. ÎNREGISTRARE CERERE: 1065779/15.03.2012

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Fâșia de cca. 52 km. lungime și aprox. 500 m lățime măsurată de fiecare parte a axului '' .existent al SOSELEI DE CENTURA - tronsonul sudic, cuprinsă între intersecțiile cu DN7 (km.64+160) și DN2 (km. 12+355),. caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află parțial în intravilanul Municipiului București

'+ pe teritoriul sectoarelor 4 și 6 și parțial pe teritoriul administrativ al județului Ilfov.

.PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000, HCGMB nr. 324/ 2010 și HCGMB nr. 241/ 2011, teritoriul studiat are reglementări de ordin general privind funcționalitatea, circulația, echiparea edilitară, a modului de utilizare a terenurilor, etc. Parțial, zona a fost studiată și prin PUZ - SECTOR 6 primind reglementări urbanistice și relaționări cu structura urbană și trama stradală a sectorului 6.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: Conform ' RLU - PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011 și documentațiilor de urbanism PUZ aprobate.

în conformitate cu solicitările CERTIFICATELOR DE URBANISM nr. 468R/1027248 din 23.09.2011 și nr. 848R/954315 din 18.11.2010 cu-'valabilitate prelungită, până; la data-'de 17.11.2012, emise de Primăria Municipiului București, ținând cont de prevederile AVIZULUI PRELIMINAR rtr. 32/1/12.05.2010 precum și de prevederile stabilite în:

ACORDURILE Șl AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA AVIZULUI PRELIMINAR ÎN VEDEREA APROBĂRII:

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: Aviz nr. 95/96/ 21.06.2010; Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: Aviz nr. 68/ 2011; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz de mediu nr. 18/ 14.07.2010; Ministerul Culturii și Patrimoniului Național: Aviz nr. 266/ Z/ 30.11.2011; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: Aviz nr. 963946/ 20.12.2010; Comisia Tehnică de Circulație - PMB: Aviz nr. 2506/ 02.04.2012; Ministerul Apărării Naționale: Aviz nr. D/1089/ 15.09.2010; Ministerul Administrației și Internelor: 1111583/1/10.-08.2010; Serviciul Român de Informații: Âviz nr. 60189/17.06.2010.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI A SPAȚIULUI PUBLIC,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT

REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL PUZ POT FI FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR . de CONSTRUIRE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA Șl DE AMENAJARE A DOMENIULUI PUBLIC. AUTORIZAREA

LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVELOR PRIVATE SE POATE FACE NUMAI ÎN BAZA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM LEGAL APROBATE Șl AFLATE ÎN TERMEN DE VALABILITATEA

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    TRANSPORT RUTIER

REGLEMENTARI CIRCULAȚII: Conform planului și profilurilor transversale caracteristice reprezentate.

INDICATORI URBANISTICI:    Nu se aduc modificări ale indicatorilor urbanistici prevăzuți in documentațiile de urbanism


aprobate.

* în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu-modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este.^eliîoerat'în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifibâ și coțnpleteazâxprevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației die urbânismȚDecizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

Expert,


ilV


\j


f u--

*7ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCU


arh. urb. Stelian Alexandru Constantinescu


4ex. / 10.05.2012


Sef serviciu,

urb. Ciobanu Opres ^foîivia Ana

u


Splaiul Independenței nr. 291-233, cod poștal 060042, septnr 6 București. România

Tel: 021.305.55.00 int 1701 http://www.pmb.ro /VZt


LX


?<«-•


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DIRECȚIA URBANISM


VIZATSPRE.NESCHIMBARE

Anex# la aviz CTATU

Nr.


i.,.-. ■; i e;n.uti w u.w .v;

M2 P,O.T. = 70% C.U.T. Voi=3

M3 P,Q.T.=60% C.U.T. Vol=2.5

:V5 FARA OBIECT T2 FARA OBIECT


^A/ex# az< z_ /o. {-/cQ/iâ . y^z./zo/2,_____________

NOTE / NOTES3,iî


,.JV.


: - fir


^r‘


BENEFICIAR/ CLIENT /C.N.AD.N.R,


?"* ’X'fj LJBILJ


PROIECTANT /DESIGNER

J^x

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. «ARCH


SUBPROSECTANT

S.C, URBAN PROFESIONAL CONSULTING S.R.L.


SUBPROIECTANT

RF.A. ANCA MANDROVICEANU -URBANIST


■■.ț.PROIECTE

■J

URBANISM


P.U.Z. - MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI INTRE A1-DN7 SI DN2-A2 SI LĂRGIREA

LA PATRU BENZI A CENTURII BUCURESTISUD INTRE Al SI A2 (Km 23-F600-Km 55+220) FAZA: P.U.Z.r" O O C


REGLEMENTARI MUNICIPIUL BUCUREȘTI PLANȘA 3


SEF PROIECT URBANISM URBAN PLANN1NG TEAM LEADER


ArhAJrb.R. Marinescu


PROIECTANT

DESIGNER


DESENAT

DRAWN


VERIFICATOR INTERN INTERNAL CHECKER


Contract nr.: Contract nr.:


Urb. A. Mandroviceanu Urb, G. Codreanu


Urb. A. Mandroviceanu Urb. G. Codreanu stud. urb. A. PANISOARA


Arh.Uj-fo^^Sarinescu


205/2009


Revizia nr.: Rev.No:


Data: MAR. 2012 Date:


Scara;

Scale:


1/2000


Cod desen: Drawing number:


9205-S-U-2009


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI direcția urbanism

"vizat spre neschimbare"î G2a P.o,T.=15°/o circulații,

|    5°/o plantații,

î°/o construcții I C.U.T. Vol=0.15


T1,T2 FARA OBIECT


NOTE/NOTES


BENEFICIAR / CLIENT

C.N.Â.D.N.R.
MV*


PROIECTANT / DESIGNER


S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. «ARCH


P. U. Z. - MODERNIZAREA CENTURII

RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INTRE A1-DN7 SI DN2-A2 SI LĂRGIREA

LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD

INTRE Al SI A2 Km (23+600-Km 55+520

• FAZA: P.U.Z.


7.29.REGLEMENTARI MUNICIPIUL BUCUREȘTI PLANȘA 2


SEF PROIECT URBANISM URBAN PLANNING TEAM LEADER


Arh.Urb.R. Marinescu


PROIECTANT

DESIGNER


Arh.Urb.R. Marinescu„ R1 FI CÂTOR INTERN INTERNAL CHECKER


CcSiH-act nr.:

CcOract nr.:


stud. LIRB. A. PANISOARA Ing. D. Fodor


Arh.Urb.R. Marinescu


205/2009


Revizia nr.: Rev.No:


Scara:

Scale:


1/2000


Cod desen: Drawing number:

9205 - S - U - 2009


•z-    !/

Jjrilor la data elaborării proiectului Ipografice, a fondului cadastral studiata, cat si conform situației de către P.M.B.

domeniul public in urma realizării precizie prin ridicări executate la axpropriere facandu-se conform

î limitele parcelelor adiacente & a fr determinate pana la tic.

fi făcută in condițiile legii, 'eprezentata conform P.U.G. aâMi H.C.G.M.B. 269/2000
C.U.T. Voi =0.2

T1,T2 FARA OBIECT 62a P.O T.=15% circulații,

5% plantata, 1% construcții


C.U.T. Vol=0.15


NOTE / NOTES


BENEFICIAR / CLIENT

C.N.A.D.N.R.-

^ROIECTANT/ DESIGNER '!
S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. SEĂRCH


P. U. Z. - MODERNIZAREA CENTURII


RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


INTRE A1-DN7 SI DN2-A2 SI LĂRGIREA

LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD

:NTRE Al SI A2 Km (23+600-Km 55+520

!    FAZA: P.U.Z.


7.28.REGLEMENTAR1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI PLANȘA 1


ȘEF PROIECT URBANISM URBAN PLAN NING TEAM LEADER


Arh.Urb.R. Marinescu


PROIECTANT

DESiGNER


DESENAT

DRAWNArh.Urb.R. Marinescu


stud. URB. PANISOARA Alexandru

Inq. D. Fodor_

Arh.Urb.R. Marinescu


205/2009


Revizia nr.:

Rev.No:


MAR. 2012


Scara:

Scale:


1/2000


Cod desen: Drawing number:Vi PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI

COEFICIENT DE UTILIZARE ĂL

TERENULUI A2a P.O,T.=80%

C.U.T. Voi=15 A2b P.O.T,=SO%

C.U.T. Vol=15 2 FARA OBIECT


62a P.0.T.=15% circulații,

5% plantații,

1% construcții C.U.T. Voi =0.15


NOTE Z NOTES


BENEFICIAR / CLIENT

C.N.A.D.N.R.PRIMĂRIĂ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la aviz CTATU

Nr.......5.............

Z

ARHITECT ȘEF

-......--......................ț......x......................


PROIECTANT / DESIGNER


S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. «AROJP.U.Z. - MODERNIZAREA CENTURII

RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INTRE A1-DN7 SI DN2-A2 SI LĂRGIREA

LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD

INTRE Al SI A2(Km23+600 - Km 55+520)

FAZA: P.U.Z.7.14 REGLEMENTARI MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 4


SEF PROIECT URBANISM URBAN PLANNING TEAM LEADER


Arh.Urb.R. Marinescu


PROIECTANT

DESIGNER


DESENAT

DRAWN


VERIFICATOR INTERN INTERNALCHECKER


Contract nr.: 205/2009 Contract nr.:


Arh.Ur


î. Marinescu


stud, urb. PAN ISO ARA Alexandru


Arh.UrgF£jVIarinescu


Revizia nr.: Rev.No:Data:

Date:


MAR. 2012


Scara:

Scale:


1/2000


Cod desen: ■Dfawiftg-nufflfeeF:-Ti SUBZONA TRANSPORTURI RUTIERE

V. PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI COEFICIENT DE UTILIZARE AL

TERENULUI G1 P.G,T.=50%

C.U.T.=1.8


NOTE/NOTES


BENEFICIAR / CLIENT

C.N.A.D.N.R.


PROIECTANT / DESIGNER


S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. SEARCH

CQSPORiTI.OW


SUB PROIECTANT

S.C. URBAN PROFESIONAL CONSULTING S.R.L.


A

*

(

U

I

!

»

x


Mam.


, OiRECȚiA URBANISM I vi^tsrrȚn£ș3hhw^-


'Nr.


Anexă la aviz CTATU

.........^0,^'


SUBPROIECTANT

P.F.A. ANCA MANDROVICEANU URBANISTP.U.2. - MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI . INTRE A1-DN7 SI DN2-A2 SI LĂRGIREA

LA PATRU BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD INTRE Al SI A2 {Km 23+600-Km 55+220) FAZA: P.U.2.


7.36. REGLEMENTARI BUCUREȘTISEF PROIECT URBANISM RBAN PLANNING EÎEAM LEADER


Arh.Urb.R.JWlarinescu -Cs


Urb. A. Wlandroviceanu Urb. G. Codreanu


Urb. A. Wlandroviceanu Urb. G. Codreanu stud. URB. A. Panisoara


Arh. Uri


^Marinescu


205/2009


Revizia nr.: Rev.No:


MAR. 2012


Scara:

Scale:


1/2000


• S /R,    ///

PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI INTRE Al - DN7 SI DN2 - A2 SI LĂRGIREA LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD INTRE Al SI A2 (KM 23+600 - KM 55+520)


II. REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Reglementările cuprinse in prezentul P.U.Z. pot fi folosite exclusiv pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor de utilitate publica si de amenajare a domeniului public. Autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor private se poate face numai in baza documentațiilor de urbanism P.U.G., P.U.Z., legal aprobate si aflate in termen de valabilitate.

Zona reglementata prin prezentul plan urbanistic zonal este reprezentata de subzona transporturilor rutiere - TI

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

-    activitati legate de transporturi . la distanta pe cai rutiere pentru calatori si mărfuri;

-    spatii verzi amenajate pe suprafețe libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare imbunatatirii calitatii mediului si aspectului peisagistic;


-    lucrări de terasamente;

-    lucrări de arta (pasaje, poduri).

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    pentru toate construcțiile, instalațiile si amenajările aferente se vor obține avizele / acordurile de protecție specificate prin R.G.U. si legislația in vigoare;

-    spațiile de parcare se vor dimensiona și amplasa conform prevederilor din:

•    R.G.U. - art. 33 și Anexa Nr. 5:

•    normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane -Indicativ P 132-93;

•    normativul pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme - indicativ NP-24 - 1997;

•    Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile

construcții si amenajarr'aiitbr^ate pe teritoriul Municipiului București si a

prospectelor necesare unei cpre.cije;fpnctionari a arterelor de circulație pe teritoriyU •A I


X

Documentație Urbanism

Pagina 19 din 23

PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI INTRE Al - DN7 SI DN2 - A2

SI LĂRGIREA LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD INTRE Al SI A2 (KM 23+600 - KM 55+520)

Municipiului București, prevăzute in anexa la Hotararea Consiliului


General al


Municipiului București nr. 66 / 13.04.2006.

- parcajele publice vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și

înconjurate de gard viu de minim 1,20 m înălțime.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

-    se interzic orice utilizări care afecteaza buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

-    se interzic orice construcții sau amenajari pe terenurile rezervate pentru:

•    lărgirea arterei de centura si completarea traseului acesteia;

•    realizarea arterelor locale si a-echipării edilitare;

•    modernizarea intersecțiilor;

•    realizarea pasajelor supra sî subterane; .

•    realizarea spatiilor de-parcare;


-    se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

-    in zona de siguranța si protecție aferenta drumurilor si autostrăzilor este interzisa autorizarea următoarelor lucrări:

•    construcții, instalații, plantații sau amenajari care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări si dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

•    panouri independente de reclama publicitara.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

- pentru noi incinte si pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de .D.ețaJit^onfp^Ti normelor specifice

Documentație Urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODERNIZAREA .

CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI INTRE Al - DN7 SI DN2 - A2

SI LĂRGIREA LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD    SEARCH

INTRE Al SI A2 (KM 23+600 - KM 55+520)    «woiatio»

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT.

-    autorizarea clădirilor noi este posibila numai in baza documentațiilor de urbanism legal aprobate si aflate in termen de valabilitate;

-    alinierea a fost stabilita la 10 m de la aliniament (conform celor stipulate in profilele transversale) iar in apropierea intersecțiilor cu principalele artere,.. alinierea a fost stabilita la 20 m de la aliniament (suprafețele de teren delimitate intre aliniament si alinierea stabilita prin prezentul P.U.Z. la 20 m pot fi destinate construcțiilor aferente lucrărilor de infrastructura).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

-    conform documentațiilor de urbanism legal aprobate si aflate in termen de valabilitate.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA. .

- conform documentațiilor de urbanism legal aprobate si aflate in termen de valabilitate.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

-    se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulație publica. f a

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.    U

-    staționarea autovehiculelor se va asigura in afara circulațiilor publice;

-    in cazul străzilor cu transport in comun si a arterelor de penetrare in Municipiu; staționarea autovehiculelor pentru admiterea in incinta se va asigura in afara spațiului circulației publice;

-    in spațiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariatilor si clientilor.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

- conform documentațiilor de urbanism legal aprobate si aflate in termen de valabilitate.

ARTICOLUL 1L+7KȘPEC^UL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

- conform docUmentatîilor^e\jrfean)'sm legal aprobate si aflate in termen de valabilita

z . MvkA i V 1.

Documentație Urbanism '


;l

/


Pagina 21 din 23


PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI INTRE Al - DN7 SI DN2 - A2


SI LĂRGIREA LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD INTRE Al SI A2 (KM 23+600 - KM 55+520)

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații si platforme exterioare;

- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obține avizul autoritatii competente care administrează resursele de apa.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    in limitele standardelor tehnice de siguranța a circulației, utilizarea spatiilor libere si amenajarea peisagistica a plantațiilor din aceste subzone, in intravilan, se subordonează exigentelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind "porțile" reprezentative de intrare;

-    orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice vor fi astfel amenajate incat sa. ni/altereze aspectul general-a! localității;

-    suprafețele libere din spațiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proporție de minim 40% formând de preferința o perdea vegetala pe tot frontul incintei;

-    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje si platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp. si tratate peisagistic; ..


-    conform studiilor de specialitate si P.U.Z.. aprobat.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim Z.OO'fnetri, din care un soclu opac de 0.60 metri si vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomanda dublarea spre interior, la 2.50 metri distanta, cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesara, de 2.20 metri inaltime, intre cele doua garduri fiind plantați dens arbori si arbuști;

-    porțile de intrare in incinte vor fi tratate simplu, similar cu imprejmuirea si vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite staționarea vehicolelor inainte de admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice dejpenetrare in Municipiu sau a celor care-au transport in comun.Documentație Urbanism

Pagina 22-<din 23

PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI INTRE Al - DN7 SI DN2 - A2

SI LĂRGIREA LA 4 BENZI A CENTURII BUCUREȘTI SUD    SEARCH

INTRE Al SI A2 (KM 23+600 - KM 55+520)    °M

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

-    POT maxim - % - nu este cazul

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (GUT).

-    C.U.T. maxim - nu este cazul

Celelalte unitati teritoriale de referința (zone adiacente Centurii Rutiere), mai precis SI (subzona cu destinație speciala cu caracter urban), G1 (subzona construcțiilor si amenajărilor pentru gospodărie comunala), G2a (subzona cimitirelor), M2 (subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltrmi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte), M3 (subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri), Via (parcuri, grădini, scuaruri si fasii plantate publice), V5 (culoare de protecție fata de infrastructura tehnica), V7 (păduri și plantații forestiere destinate cu prioritate ameliorării climatului Capitalei, acestea se compun din inelul verde de 400 metri lățime, concentric cu linia de centură în exteriorul sau interiorul acesteia și din masive plantate situate pe direcția vânturilor dinspre nord-est și sud-vest), A2a (subzona unitati predominant industriale), A2b (subzona unitati industriale si de servicii), T2 (Subzona transporturi feroviare), respecta intoemai reglementările Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București.


(3