Hotărârea nr. 191/2012

HOTARAREnr. 191 din 2012-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTOTULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI ASOCIATII DE DEZVOLATARE INTERCOMUNITARA IMPREUNA CU UNITATILE ADMINISTRATIV - TERITORIALE LIMITROFE, RESPECTIV COMUNELE GLINA, CERNICA, ORASELE PANTELIMON SI POPESTI - LEORDENI, PENTRU FURNIZAREA IN COMUN A SERVICIILOR DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local.al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la. înființarea unei Asociații de dezvoltare intercomunitarâ împreună cu unitățile administrativ - teritoriale limitrofe, respectiv comunele Glina, Cernic'a, orașele Panteiimon și Popești - Leordeni, pentru furnizarea în comun a serviciilor de

interes local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în temeiul prevederilor ari. 11, art. 36 alin. (2) Iii. e), alin. (7) lit. c)f ari. 45 alin. (2) și art. 01 alin. (2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R ĂȘ T E:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 ca în numele și pentru Municipiul București, să hotărască cu privire la înființarea unei Asociații de dezvoltare intercomunitarâ cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate pubiică, care să aibă drept scop furnizarea în comun a serviciilor de interes local organizate la nivelul unităților administrativ - teritoriale fondatoare,

Art.2 Membrii fondatori, ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ prevăzută la art. 1 vor fi Municipiul București prin Consiliul Local Sector 3, orașele Panteiimon și Popești - Leordeni și comunele Glina și Gernioa.

Art.3 La Asociația de Dezvoltare Inteja^murtitară înființată, conform art. 1 vor putea adera ulterior și alte localități.


Splaiul (ntfspenclen-țal 2$ 1-293, sector 6, București, Român ia/tel;: 4-4021305 55 00 . W, " - '

!

1

!■

I

ArL4 Consiliu! Loca! Sector 3 va prezenta trimestrial Consiliului General aî Municipiului București rapoarte de activitate cu privire la realizarea scopului pentru care fost înființată.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al    ;

r

Municipiului București și Consiliul Lpoaf ai Sectorului 3, vor aduce la îndeplinire    I

prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost. adoptată în .ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10,2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Angelescu Ramiro Robei ■ ĂJ'

f

./. :

București, 31.10.2012 Nr 19T


//dU

ii l BZ

Splaiul Independenței 291-293, sector <5, OucnreștL, România tel.: +4021 303 55 00-, ^^.tiULuresl.i-crirnaria.rg    Pag 2