Hotărârea nr. 190/2012

HOTARAREnr. 190 din 2012-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTOTULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV PENTRU A CREA UN FORUM EUROPEAN EDUCATIONAL PENTRU MANAGEMENT SCOLAR AL REGIUNII BUCURESTI - ILFOVConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local ai Sectorului 3 de a hotărî ou privire la asocierea sau cooperarea cu autorități ale administrației publice locale din regiunea București - Ilfov pentru a crea un Forum European Educațional pentru Management

Școlar al Regiunii București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții -Direcția Cultură, învățământ Turism;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 afin. (2) lit. e)r alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările uiterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art,1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la asocierea sau cooperarea cu autorități ale .administrației publice locale din regiunea București - Ilfov pentru a. crea un Forum European Educațional pentru Management Școlar al Regiunii București - Ilfov.

Art.2 Cheltuieiile aferente desfășurării1 acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local ai Sectorului 3.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 31.10.2012.