Hotărârea nr. 19/2012

HOTARAREnr. 19 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 166, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Șos. București - Ploiești nr. 166, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 7/11/04.03.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 118/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 2093/168/04.09.2009;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 3710/271/26.02.2008;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 733439/16.05.2008;

-    Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.

727750/7643/05.05.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2^0Sț;privirîd;\transparența decizională în administrația publică, cu modificărițe''și'p0nipietăiile^lterioare;


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, Româr/ia; tel.:


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art.    lit. e)

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. București - Ploiești nr. 166, sector 1, pentru o suprafață a terenului care a generat documentația ST = 4500 mp., proprietate privată persoană juridică.

încadrare în PUG - Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial în subzona V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică și parțial în subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Conform PUZ - DN 1 (între Bd. Aerogării și Șos. de Centură) aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2006 este stabilită retragerea minimă a fronturilor construite la 75 m fată de axul DN 1.

I

Indicatori urbanistici reglementați:

V5: fără obiect - culoar de protecție față de infrastructură;

M3: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; Hmax = P+4.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: mixte - servicii turistice - hotel.

Se menține - subzona - V5 zonă de protecție față de infrastructura tehnică - 75 m față de axul DN 1.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 30%; CUTmax = 2,1; Hmax = 25 m.

(P+6)

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioadă de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Ârt.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București dipTțlata de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDIjNȚĂ Murg Călin

București, 30.0J^26T^

Nr. 19SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

—.........^udQt-Torna.^


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10^ http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriul

Nr. 735202/81187/20.03.2009

AVIZ DE URBANISM nr. 7 Z11 Z04.03.2009 PUZ - SOS. BUCUREȘTI - PLOIEȘTI, NR. 166, SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C. AMBIANCE RESORT S.R.L.

ELABORATOR:    S.C. ROSTRADA S.A.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 4.500 mp. proprietate privată persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul analizat și reglementat prin PUZ se află în zona de nord a Municipiului București, adiacent SOS. BUCUREȘTI - PLOIEȘTI în zona delimitată de intersecțiile cu str. Vadul Moldovei și Str. Padina.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află parțial în subzona V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică și parțial în subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4. Conform PUZ - DN1 (intre Bd. Aerogării și Sos. de Centura) aprobat cu HCGMB nr. 85/2006, retragerea minima a construcțiilor față de axul DN1 a fost stabilita la 75 m.

Indicatori urbanistici reglementați:    V5: fără obiect - culoar de protecție față de infrastructură;

M3: POT max =60%;CUT max =2,5; H max = P+4.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: MIXTA: SERVICII TURISTICE - HOȚEL

Se menține - subzona - V5 - zonă de protecție fată de infrastructura tehnică - 75 m din axul DN1

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 30%;'cUTmax = 2,1; Hmax = 25 m. (P+6)

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, avizul Serviciului Roman de Informații, avizul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare. In conformitate cu adresa nr. 2/ 15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


PUZ Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.166, sectorl, București
*1

© COPYRIGHT!

II! DI-CÂTCLA PREVĂZUTĂ ÎN VONTIlAC I A l’LAN$H.OIl .SAU S( 'I I-ULIII Al VRI'NIL INI RÂ SUB INC1DI N l'A l.l<Kt PKITWJ I '117I-. Al HO |<