Hotărârea nr. 189/2012

HOTARAREnr. 189 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI COMISIEI DE SELECTIE SI A ANUNTURILOR PUBLICE PENTRU EVALUAREA/SELECTIA PREALABILA IN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 207/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 57/2015

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului Comisiei de selecție și a anunțurilor publice pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține

controlul

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei Transporturi și Infrastructură Urbană și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    .    ’

în conformitate cu prevederile O..U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, conform anexei \    /(

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    , \    \/

Art.2 Se aprobă anunțurile publice pentru evaluarea/selecția V\ prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la T w regiile autonome de interes local al Municipiului București, conform anexelor nr. 5 și 6 la Regulament.    ;

Art.3 Comisia de selecție constituită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2012 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

\

\ •. \

Angelescu Râhniro\Robert Eduard

V\\ './V    t

vx \    \

București, 31.10.2tl2    "

Nr. 189    X

r^^SECRETAR GENERAL -AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

c \ Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel,: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexă


fa HCGMB nr.


din


REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local al

Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București , precum și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz - Comisîa de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, în componența stabilită prin .Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012 privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la caie deține controlul , după caz și-a stabilit prin prezentul, document - Regulamentul Comisiei de selecție.

Acest document de lucru al comisiei, în care sunt stabilite detaliat atribuțiile Comisiei de selecție și ale secretariatului acesteia, procedura de evaluare/selecție prealabilă a candidaților, conform legislației în vigoare aplicabile, se supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

Astfel, în aplicarea prevederilor OUG rir. 109/30.11. 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii CGMB nr. 150 /04.09.2012 Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

1. Comisia de selecție

Art. 1 - Comisia de selecție stabilește:

a) - conținutul individual al Anunțului public privind evaluarea/selecția prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București, precum și al Anunțului public privind evaluarea/selecția prealabilă- pentru numirea^mesibrilor Consiliului de

administrație la societățile comerciale la care murjidipș,litatea*;.i^e acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.
A A A vor}

b)    - cele două ziare economice și /sau financiare cu largă răspândire, respectiv “Bursa" și „Ziarul Financiar, în care anunțul public, aprobat de către Consiliul General al Municipiului București, urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a regiilor autonome/ societățile comerciale menționate.

c)    - condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității regiei autonome sau a societății comerciale.

d)    - conținutul procedurii de evaluare/selecție prealabilă, modalitatea si etapele de desfășurare a acesteia.

e)    - documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție/evaluare, conform anunțului public privind evaluarea/selecția prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la regia autonoma/societatea comercială pentru care se organizează această procedură.

Art. 2 - (1) Dosarele de participare se depun la Direcția Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului București, în termenul limită de 30 zile calendaristice de la data publicării anunțului public privind evaluarea/selecția prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la regia autonomă/societatea comercială pentru care se organizează această procedură.

(2) Comisia de selecție ia în considerare și studiază numai dosarele candidaților, depuse conform art. 2(1) din prezentul regulament.

Art. 3 - (1) Comisia de selecție își desfășoară activitatea de evaluare /selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la regiile autonome și societățile comerciale în ședințe, organizate la sediul Primăriei Municipiului București.

(2) Data și ora de desfășurare a ședințelor se stabilește de comun acord, astfel încât procedura de evaluare/selecție prealabilă să se finalizeze într-un termen rezonabil.Art. 4 - Etapele procedurii de evaluare/selecție prealabilă a candidaților pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz sunt următoarele:

a)    - Selecția dosarelor

b)    - Interviul

Art. 5 - (1) Selecția dosarelor - conform condițiilor obligatorii, ce trebuie întrunite de către candidații înscriși , stipulate în anunțului public. Rezultatul acestei etape se notează cu “admis /respins ” si se afișează de către secretariat cu motivația Comisiei de evaluare/selecție prealabila.

(2) Rezultatul selecției dosarelor va fi înscris în fișa individuală de evaluare/selecție prealabilă de către fiecare membru al Comisiei de evaluare/selecție prealabila.

(3) La etapa a doua, interviu, participa numai candidații admiși la . prima etapa.

Art. 6 - (1) Interviul - se realizează in conformitate cu planul de interviu și cu grila de evaluare, asa cum sunt prevăzute in Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2)    Planul de interviu și grila de evaluare sunt aduse la cunoștință sub semnătura candidaților, înainte de susținerea probei.

(3)    în cadrul interviului se testează și evaluează :

a)    abilitățile de comunicare


b)    motivația candidatului

c)    capacitatea managerială

Art. 7 - Planul de interviu și grila de evaluare, punctajul obținut la proba interviu, fișa individuală de evaluare/selecție prealabilă, în care se menționează rezultatul etapei de selecție a dosarelor și punctajul obținut la proba interviu, precum și raportul final al evaluării/selecției prealabile sunt prevăzute in anexele nr. 1 - 4 la prezentul regulament si sunt parte integranta a acestuia.y ’

Art. 8 (1) - Evaluarea/selecția prealabilă se face prin acordarea unui punctaj, de către fiecare membru al Comisiei de selecție, de la 10 la 100 puncte, conform planului de interviu și grilei de evaluare.

(2)    Rezultatul final se consemnează în raportul final al selecției.

(3)    Lista candidaților care au obținut minimum 70 de puncte se consemnează într-un, proces-verbal în vederea înscrierii pe lista ce va fi înaintată de comisia de evaluare/selectie prealabilă Consiliului General al Municipiului București pentru numirea membrilor consiliilor de administrație.

Art. 9 - (1) Membrii Consiliilor de administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz, pentru care s-a organizat procedura de evaluare/selecție prealabilă sunt numiți de către Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară.

(2) Lista membrilor Consiliilor de administrație, numiți conform (1) se publică pe pagina de internet a regiei/societății comerciale pe întreaga durata a mandatului acestora.

2. Secretariatul Comisiei de selecție

Art. 10 - (1) Secretariatul Comisiei de selecție.este așigurat prin grija Direcției Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului București.

(2)    Membrii secretariatului Comisiei de selecție au fost desemnați prin Dispoziția

Primarului General nr. 957/2012.

(3)    Secretariatul are următoarele atribuții:

a)    asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabila;

b)    întocmește referatul de necesitate în vederea eliberării fondurilor necesare tipăririi anunțului;

c)    se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și /sau financiare cu largă răspândire în care urmează a fi publicat si transmite anunțul public către regia/societatea comerciala pentru care s-a organizat procedura de evaluare/selectie prealabila, in vederea publicării de către acestea pe internet a acestuia;

d)    înregistrează la Direcția Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului București dosarele de candidatură^ procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;
e)    certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor dfri dosarul candidaților, pe baza documentelor originale;

f)    primește și ține evidența declarațiilor de confidențialitate întocmite de către membrii Comisiei de evaluare/selecție prealabilă și membrii secretariatului;

g)    pune la dispoziția membrilor Comisiei de evaluare/selecție prealabila dosarele de participare ale candidaților, depuse de către aceștia în termenul și condițiile stabilite la art 2 și afișează lista candidaților declarați “ admis / respins” , însoțit de motivația comisiei, la etapa de selecție a dosarelor, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul regulament.

h)    participă la ședințele Comisiei de evaluare/selecție prealabila, fără drept de vot;

i)    consemnează documentele redactate de Comisia de selecție și redactează procesul verbal la finele fiecărei ședințe/ etape de lucru al comisiei, consemnând, după caz, recomandările acesteia;

j)    aduce la cunoștința candidaților rezultatul selecției dosarelor, depuse în termenul stabilit, precum și data desfășurării probei interviu pentru candidații ale căror candidaturi au fost selectate, respectiv au obținut mențiunea “admis”.

k)    redactează procesul verbal privind rezultatului final al evaluării /selecției prealabile a membrilor Consiliului de Administrație, în vederea numirii acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

l)    anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de evaluare/șelecție a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Direcției Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului București.

m)    redactează lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de evaluare/selecție prealabilă ce urmează să fie înaintată de această comisie Consiliului General al Municipiului București.

III. Dispoziții Finale

Art. 11 - în aplicarea prevederilor art. 2 - 4 din Hotărârea CGMB nr. 150 / 04.09.2012 și ale art. 1 din prezentul regulament se prezintă Anunțului public privind evaluarea/selecția prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Transport București- RATB (anexa 5) și Anunțului public privind evaluarea/selecția prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice -RADET (anexa 6 ) - regii autonome de interes local al municipiului București.

Art. 12 - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 13 - în baza anunțurilor publice individuale privind evaluarea/selecția prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație, aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, aparatul de specialitate al Primarului General va comunica Comisiei de selecție informațiile solicitate, necesare desfășurării în condiții optime a procedurii de evaluare/selecție prealabilă a membrilor Consiliilor de administrație la regiile autonome de interes local al municipiului București și societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după câz. ;'Ca

Art. 14 - Prezentul regulament se completează cu prevederile OUG nr. 109/30.TI. 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.

Membrii Comisiei de selecție

-    HugelAnda

-    Benghea Mălăieș Andrei

-    Dobre Violeta

-    Mincă Lucian Nicușor

-    Mihalache Eugen
Anexa nr. 1 la    H

REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de

Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

CANDIDATUL :...........................................

PLAN DE INTERVIU Șl GRILĂ DE EVALUARE

La etapa /proba interviu pentru evaluarea /selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul:

1.    Data desfășurării interviului: .......................ora.........................;

2.    Locul desfășurării interviului:..............................................;

3.    Conținutul probei - în cadrul interviului vor fi evaluate, după cum urmează:

Nr.

Curent

Criterii de evaluare

Punctajul maxim posibil de acordat total 100 puncte din care :

Observații

9

1.

Abilitățile de comunicare

9

20 puncte

2.

Motivația candidatului

9

20 puncte

i

3.

Capacitatea managerială

60 puncte

î s    -

-M    —

■J.M hc:

4. Promovarea interviului: obținerea unui minim de 70 puncte

5.    Modalitate de comunicare a planului de interviu prin aducerea la cunoștința candidaților înainte de desfășurarea probei.

6.    în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 membrii Consiliilor de administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz, pentru care s-a organizat procedura de evaluare/selecție prealabilă sunt numiți de către Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară.

Lista membrilor Consiliilor de administrație, se publică pe pagina de internet a regiei/societății comerciale pe întreaga durată a mandatului acestora.

Membrii Comisiei de selecție    Semnătura

-    Hugel Anda    ...........................

-    Benghea Mălăieș Andrei    ............................

-    Dobre Violeta    ...........................

-    Mincă Lucian Nicușor    ...........................

-    Mihalache Eugen    ...........................

Secretariat comisie

-    Anastasiu Monica

-    Tănasie Roxana Maria

Am luat la cunoștință,

Candidat.........................................

Data ....................

Semnătură......................................

Nota: In cazul in care se modifica componenta comisiei de. evaluare/selecție. prealabila si/sau componenta secretariatului, pe formular se\vjor opera inmod automat modificările.7?

Anexa nr. 2 laREGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE pentru evaluarea/selecțla prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de

Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

PUNCTAJ UL OBTINUT LA PROBA INTERVIU

9

CANDIDATUL :...........................................


MEMBRII

COMISIEI DE

SELECȚIE

Abilitățile de

comunicare

punctaj

Motivația

candidatului

punctaj

Capacitatea

managerială

punctaj

Total

Semnătura

Hijgel Anda

Benghea

Mălăieș

Andrei

Do bre

Violeta

Mincă

Lucian

Nicușor

i

<

(

Mihalache

Eugen

........

 X    /

// '2cr 2.

9

OBSERVAȚIILE COMISIEI DE SELECȚIE :

f    ■


Secretariat comisie    Data

-    Anastasiu Monica    ........

-    Tănasie Roxana Maria    ........

Semnătura!

Si


Nota: In cazul in care se modifica componenta comisiei de evâluare/selectie > prealabila si/sau componenta secretariatului, pe formular se vor opera in mod automat modificările.    V10REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE    <2 Ț

pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor ConsiiȚiffvTae

Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și lay societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care

deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

FIȘA INDIVIDUALĂ DE EVALUARE / SELECȚIE PREALABILĂ CANDIDATUL :...........................................

MEMBRII

COMISIEI DE

SELECȚIE

Rezultat

Selecția

dosarelor

Punctaj

Interviu

OBSERVAȚII

DATA Șl

SEMNĂTURA

1

Hiigel Anda

Benghea

Mălăieș Andrei

Dobre Violeta

Mincă Lucian Nicușor

Mihalache

Eugen

(

Secretariat comisie    Data

Semnătura, k

\ (A—


-    Anastasiu Monica    ........

-    Tănasie Roxana Maria    ........

i /    ,'

Nota: In cazul in care se modifica componenta comisiei de evaluâre/selecție prealabila si/sau componenta secretariatului, pe formular se vor opera in mod automat modificările.


/Utdfr/&urf .Uf//- Zc/2

Anexa nr. 4 la


REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE , pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Cc Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

RAPORTUL FINAL AL EVALUĂRII I SELECȚIEI PREALABILE

CANDIDATUL :

REZULTAT SELECȚIA DOSARELOR

MEDIA PUNCTAJ INTERVIU

REZULTATUL FINAL

Membrii Comisiei de selecție

Data


Semnătura


-    Htigel Anda

-    Benghea Mălăieș Andrei

-    Dobre Violeta

-    Mincă Lucian Nicușor

-    Mihalache Eugen

Secretariat comisie

-    Anastasiu Monica

-    Tănasie Roxana Maria


Data


Semnătura


Z'.O------j-r;


Nota; In cazul in care se modifica componenta comisiei de evaluare/șelectieT prealabila si/sau componenta secretariatului, pe formular se vor opera iri mod automat modificările.    < L?


Anexa nr. 5 la

REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consilihlui de

Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

ANUNȚ PUBLIC

Consiliul General al Municipiului București organizează prin Comisia de selecție desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012, la sediul Primăriei Municipiului București din Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6 - evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de administrație la Regia Autonomă de Transport București -RATB., după cum urmează:

-    5 persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat.

-    1 reprezentant al autorității tutelare, respectiv al Consiliul General al Municipiului București

Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor C.G.M.B. aplicabile.

Procedura de evaluare/selecție prealabilă cuprinde două etape:

-    Etapa I — selecția dosarelor ;

-    Etapa II - interviu, pentru candidații declarați ”admis” după ețâpa I


Interviul se va susține in limba romana.    ^-2.. x""

Criteriile de selecție sunt:    f


1.    îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de participare ;

2.    abilitățile de comunicare ;

3.    motivația candidatului;


4.    capacitatea managerială.

Pentru 5 persoane eu experiență în administrarea/ managementul regii

autonome sau societăți comerciale

Condiții de participare:

-    cunoașterea limbii române scris și vorbit;

-    experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat,

-    studii superioare;

-    domiciliul stabil/rezidenta în România;

-    capacitate deplină de exercițiu;

-    nu intră sub incidența Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvemanța corporativă â întreprinderilor publice:

-    nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Dosarul de participare trebuie să conțină obligatoriu:

1

2

3

4


Scrisoare de intenție ;

Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

Copie după actul de identitate ;

Copii după documentele care atestă educația și pregătirea profesională (diploma de licență, mașter, doctorat și alte cursuri de specializare/perfecționare);

Documente/adeverință în original din care să rezulte experiența în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;

Cazier judiciar;

Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exepcițiu;--^ 1 Copie după carnetul de muncă și extras REVISAL sau ade^rjfnță, dupțil 7 caz;    //■fw''    A)/ ViX

Declarație notarială pe propria răspundere din care să rezulte că in ' perioada în care a ocupat o funcție de administrare/management în cadrul-/ ' / unei regii sau societăți comerciale din domeniul de activitate. al /regiei^ /

f    ty// 'fc/2


14autonome, aceasta a înregistrat profit cel puțin pe pairaursul unui exercițiu financiar;

10.    Declarație notarială pe propia răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 — privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații;

11.    Declarație notarială pe propia răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.5 alin.2) lit.(c) din O.U.G. 109/30.11.2011-privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din care să rezulte că persoana participantă la procedura de evaluare/selecție prealabilă nu este funcționar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Pentru 1 reprezentant al autorității tutelare

Condiții de participare:

-    cunoașterea limbii române scris și vorbit;

-    experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al RATB și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome.

-    studii superioare;

-    domiciliul stabil/rezidenta în România;

-    capacitate deplină de exercițiu;

-    nu intră sub incidența Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Dosarul de participare trebuie să conțină obligatoriu:

1.    Scrisoare de intenție ;

2.    Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3.    Copie după actul de identitate ;

4.    Copii după documentele care atestă educația și pregătirea profesională (diploma de licență, mașter, doctorat și alte cursuri de specializare);

5.    Documente/adeverință în original din care să rezulte că are experiență de i

cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/saujm")-activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autononie ;    \

6.    Cazier judiciar;    (!§-/

7.    Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu. ......\8.    Copie după carnetul de muncă și extras REVISAL sau adeverință, după caz ;

9.    Declarație notarială pe propia răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 - privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații;

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de . către secretarul comisiei, sau în copii legalizate

Dosarele de participare se depun până la data de ............., ora 16:00, la

sediul Primăriei Municipiului București , aflat în Splaiul Independentei nr. 291 - 293, sector 6, etajul 5, Direcția Managementul Resurselor Umane -Secretariatul Comisiei de evaluare/selecție prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație.

î

Candidații care, conform prevederilor legale, au fost declarați “ admis” după etapa I - Selecția dosarelor, vor fi anunțați cu privire la data, locul și ora la care va avea loc etapa II - interviu, de către Secretariatul comisiei se selecție la numărul de telefon precizat în Curriculum Vitae.


Nota : Data pana la care se depun dosarele de participare, precum si perioada in care se va desfasura selecția dosarelor vor fi stabilite de către comisia de evaluare/selecție prealabila.

Anexa nr. 6 la

REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de

Administrație la regiile autonome de interes local al Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012

ANUNȚ PUBLIC

5

Consiliul General al Municipiului București organizează prin Comisia de selecție desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012, la sediul Primăriei Municipiului București din Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6 - evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice -RADET., după cum urmează:

-    5 persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RADET, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat.

-    1 reprezentant al autorității tutelare, respectiv al Consiliul General al Municipiului București

Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor C.G.M.B. aplicabile.

Procedura de evaluare/selecție prealabilă cuprinde două etape:

-    Etapa I - selecția dosarelor ;    i\ '

-    Etapa II - interviu, pentru candidații declarați ”admis” după etapă I. , j

Interviul se va susține in limba romana


/Ut t far&ctf    ■ // -2^/t


Criteriile de selecție sunt:

1.    îndeplinirea condițiilor de participare, dosarului de participare ;

2.    abilitățile de comunicare ;

3.    motivația candidatului;

4.    capacitatea managerială.

Pentru 5 persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor

regii autonome sau societăți comerciale Condiții de participare:

-    cunoașterea limbii române scris și vorbit;

-    experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv din domeniul de activitate al RADET, inclusiv societățile comerciale din sectorul privat,

-    studii superioare;

-    domiciliul stabil/rezidenta în România;

-    capacitate deplină de exercițiu;

-    nu intră sub incidența Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

-    nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Dosarul de participare trebuie să conțină obligatoriu:

1.    Scrisoare de intenție ;

J 7

2.    Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3.    Copie după actul de identitate ;

4.    Copii după documentele care atestă educația și pregătirea profesională

(diploma de licență,    mașter, doctorat și alte cursuri de

specializare/perfecționare) ;

5.    Documente/adeverință în original din care să rezulte experiența în

administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;    \

6.    Cazier judiciar;    ,y'

/X'    ,    '.U- \    ,

7.    Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu ;

8.    Copie după carnetul de muncă și extras REVISAL sau adeverință, duba \i caz ;9.    Declarație notarială pe propria răspundere din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcție de administrare/management în cadrul unei regii sau societăți comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, aceasta a înregistrat profit cel puțin pe parcursul unui exercițiu financiar;

10.    Declarație notarială pe propia răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 - privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art 292 din Codul Penal privind falsul în declarații;

11.    Declarație notarială pe propia răspundere din care să rezulte indeplinirea condițiilor prevăzute la art.5 alin.2) lit.(c) din O.U.G. 109/30.11.2011-privind guvemanța corporativă a -întreprinderilor publice din care să rezulte că persoana participantă la procedura de evaluare/selecție prealabilă nu este funcționar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Pentru 1 reprezentant al autorității tutelare


Condiții de participare:

cunoașterea limbii române scris și vorbit;

experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate RADET și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome, studii superioare;

domiciliul stabil/rezidenta în România;

capacitate deplină de exercițiu;

nu intră sub incidența Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Dosarul de participare trebuie să conțină obligatoriu:

1.    Scrisoare de intenție ;

2.    Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3.    Copie după actul de identitate;

4.    Copii după documentele care atestă educația și pregătirea profesională^

(diploma de licență, mașter, doctorat și alte cursuri de specializare).;-' AVyCs \, .< ?.    __________y y ■-


ttt'rf/ti1 "f ,    // i*/7


Z!

5.    Documente/adeverință în original din care să rezulte că are experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome ;

6.    Cazier judiciar;

7.    Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu.

8.    Copie după carnetul de muncă și extras REVISAL sau adeverință, după caz ;

9.    Declarație notarială pe propia răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 - privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații;

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare se depun până la data de ............., ora 16:00, la

sediul Primăriei Municipiului București , aflat în Splaiul Independentei nr. 291 — 293, sector 6, etajul 5, Direcția Managementul Resurselor Umane -Secretariatul Comisiei de evaluare/selecție prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație

Candidații care, conform prevederilor legale, au fost declarați “ admis” după etapa I - Selecția dosarelor, vor fi anunțați cu privire la data, locul și ora la care va avea loc etapa II - interviu, de către Secretariatul comisiei se selecție la numărul de telefon precizat în Curriculum Vitae.


Nota : Data pana la care se depun dosarele de participare, precum si perioada in care se va desfasura selecția dosarelorvor fi stabilite de către comisia de evaluare/selecție prealabila.20