Hotărârea nr. 188/2012

HOTARAREnr. 188 din 2012-10-31 PRIVIND CONTINUAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMETUL LUCRARII DE UTULITATE PUBLICA "ARTERA DE CIRCULATIE INTRE B-DUL DOAMNA GHICA SI B-DUL CHISINAU", IN VEDEREA FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES LOCAL MODIFICA HCGMB NR. 9/2004

HOTĂRÂRE

privind continuarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică

“Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău”, în vederea finalizării lucrărilor de interes local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul 'Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 9/2004 a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea efectuării unui schimb cu proprietarii suprafețelor de teren afectate de lucrările de utilitate publică “Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău” și ,,Parcul Lunca Florilor”;

întrucât o parte din titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de lucrarea de utilitate publică susmenționată au refuzat schimbul de terenuri, precum și urmare a materializării în teren a limitelor proiectului și a ajustării acestuia în funcție de situația existentă, inclusiv în ceea ce privește situația utilităților publice și a accesului la unele imobile, trebuie expropriate și alte suprafețe de teren care nu au fost cuprinse în Hotărârea C.G.M.B. nr. 34/2011. în aceste condiții, se impune demararea procedurii de expropriere în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2040 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (7) din Normele metodologice.de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, 3j


^cureștî,'România; tel.:


+4021305,55 00: www.bucurestj-prlmaria.ro


județean și local,


publică, necesară realizării unor obiective de interes naționgj, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011;

Cu respectarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 307/2004 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău” - Municipiul București, faza - studiu fezabilitate și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 34/2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele -proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău”, în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău”, potrivit planului de situație prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău", prevăzut la art. 1, expropriator fiind Municipiul București.

Art.3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale, identificați conform evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 2, suprafețe care urmează a fi expropriate și valoarea individuală a despăgubirilor, stabilite conform raportului de evaluare-întocmit, cuprins în anexa nr. 2.

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău", suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 4.446.454 lei, conform anexei nr. 2.

Art.5 Sumele prevăzute la art. 4 se virează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în conturi bancare la dispoziția proprietarilor pentru lucrarea de utilitate publică „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău” în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.6 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în v-igoare.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, D—"'~*i '“omânia tel.: +4021 3Q5 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


Art.7 Terenul atribuit în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 9/2004 și care nu a fost folosit până în prezent în realizarea schimbului de terenuri, mai exact suprafața de 8696,47 mp, va trece în administrarea Primăriei Municipiului București.

Art.8 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a foșt adoptată,.în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


Angelescu Ramiro Robert Eduard

București, 31.10.2012 Nr. 188Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3
ANEXA 2

"Artera de Circulație intre Bdui Doamna GHICA si Bdui Chisinau^^

_ESTIMARE la 29 OCTOMBRIE 2012

ESTIMAREA valorilor s-a efectuat prin raportare la Grila Notariala 2012 conform Legii 255/2010 art 11 si art. 8 din Normele la aceasta iege

Nr.

Crt.

Nume Proprietar

Număr

Cadastral

Vechi/Nou

Număr

Cadastral Nou

Suprafața

Expropriata

Valoare Globala

Total Valoare Justa -imobil ce se Expropriaza -EURO

Total Valoare Justa imobil ce se Expropriaza - LEI

Teren (mp)

Valoare Teren

1

VĂDUVĂ Manole

75

36.375

36.375 €

165.295 lei

2

MINEA Gheorghe

15497/202721

509

246.865

246.865 €

1.121.804 lei

3

TEACA Victor loan, CUNOfelia Ana, GUINEA Maria

15922/211101

364

176.540

176.540 €

802.233 «ci

4

TETESANU Mihai Marius

18097/215352

285

138.225

138.225 €

628.122 lei

5

PETCU Ștefan, PETCU Maria

8369/2060QS

222

107.670

107.670 €

489.274 lei

6

ROBITU Suzana

183

88.755

88.755 €

403.320 lei

7

Pana Rodica

17807/214824

; 188

91.180

91.180 €

414.340 lei

8

S.C. ACMA Business SRL

4334/1

2

864

864 €

3.926 lei

9

S.C.IMCOM S.A.

4334/7/2 / 209610

2

864

864 €

3.926 lei

10

S.C.

SCM.COMPUTERS GRUP S.R.L.

4334/5A / 209608

5

2.160

2.160 €

9.815 lei ‘

11

S.C. AQUA MONTAJ S.R.L.

4334/6A/

20960S

96

41.472

41.472 €

188.457 lei

12

S.C. AQUA MONTAJ S.R.L.

4334/3 / 205443

83

35.856

35.856 €

162.937 lei

13

S.C.IMCOM S.A.

4334/10

27

11.664

11.664 €

53.004 lei

TOTAL

978.490 €    4,446,454 lei

Valoare Globala estimata la data de 29-10-2012 pentru lucrările de utilitate publica ""Artera de Circulație intre Bdui Doamna GHICA si Bdui Chisinau"

978.490 €


4.446.454 lei


Curs BNR la data 29-10-2012

4,5442


NOTA*

S.C. Geo Topo S.R.L. si S.C. Georgescu Consultanta Tehnica S.R.L., confirmam ca acest tabel conține lista imobilelor ramase de expropriat pentru realizarea lucrării de utilitate publica ""Artera de Circulație intre Bdui Doamna GHICA si Bdui Chisinau", cum acestea au fost identificate, pe baza informațiilor, datelor si documentelor furnizate de autoritatile locale, Primăria Municipiului București, Primăria Sector 2 București si O.C.P.I. București, si care sunt cuprinse in interiorul culoarului de expropriere modificat si furnizat de P.M.B.

OBS <

Evaluarea se bazeaAa'ș>^'informațiile obținute cu ocazia inspecției proprietăților, a pieței imo Grilei Notariale valabiteț/2012.\

Clicii ne#


/I Z. /1.1 i / <7 t!.