Hotărârea nr. 187/2012

HOTARAREnr. 187 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ASIGURARE AGENT TERMIC CALDURA SI APA CALDA LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Asigurare agent termic căldură și apă caldă la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician

Nicolae Cajal”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, al Direcției Generale de Asistență Socială și al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Ținând cont de avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București nr. 50/11.07.2012;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Asigurare agent termic căldură și apă caldă la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal” prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin bugetul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului

București-Academician Nicolae(CajaLîx j /

i

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +402^305 55 00; www.buciiresti-prîmsris.ro

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DBSEDINTĂ,    '    SECRETAR GENERAL

//    / . .. ..    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

ert Eduard 1    .


București, 31.10.2012. Nr. 187


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro    Pag 2

'’-Ll2^/2


INDICATORI TEH^ICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “ Asigurare agent termic căldură si apa calda Ia Căminul Pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal”

Valoarea totală a investițiției inclusiv T.V.A 399745 Ron reprezentând 89.519 Euro . . ,    Din care C+M 98928 reprezentând 22154 Euro

Cursul de referința 1 Euț-o = 4.4655 Ron

Durata de realizare a investiției: maxim 2 luni

Sursa de finanțare a investiției: buget propriu al Căminului Pentru Persoane Vârstnice al Municipiului.București - Academician Nicolae Cajal”