Hotărârea nr. 186/2012

HOTARAREnr. 186 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA"AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR" - ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI - CASA ADRA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” -

ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susținerea „Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violentei - Casa ADRA”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul’ Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General a.1 Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Muncii Solidarității Sociale și Familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (e), alin. (7) lit. (a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de Asociere dintre municipiul BucUreș:i, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureștrși Asociația „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refa$ș|rer''Ș’>

ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susținerea „Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței -Casa ADRA”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului „Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței - Casa ADRA”, conform anexelor 1 și 2 ale Acordului de Asociere.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    /£    .....~... . SECRETAR GENERAL

“    ‘    A I HUI IA ! I /■> I II II I II I—t I I I I P-^ r*


Angelescu Rân    rt-Eduar


i l

București, 31.10/2012 Nr. 186


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1 la Hotărârea nr.

încheiat între:1. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în municipiul București, strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN,

2. Asociația „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” - ADRA România, cu

sediul în București, b-dul Pache Protopopescu, nr. 85, Sector 2, București, cod fiscal 14355291 înscris în Registrul Asociaților și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 2 București cu nr. 92/2001, reprezentată prin Director Executiv, Sorin Goleanu, denumite în continuare “părți” au convenit asupra susținerii „Centrului de primire în regim d.e urgență a victimelor violenței în familie - Casa Adra”.

Cap. 1. Obiectul acordului

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie susținerea financiară a „Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa Adra”.

Cap. 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele din luna următoare datei semnării acestuia de către părți și se finalizează la un an de la data semnării.

Art. 4. Municipalitatea București, prin Direcția Generală de Asistență Socială se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare.

Cap. 3. Contribuția părților la realizarea obiectului acordului

Art. 5. Municipalitatea București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiul București, se obligă:

a- Să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare;

b- Să asigure finanțarea necesară susținerii „Centrului de primire în regim de urgență a victimeloCAdolenpei în familie - Casa Adra”, conform bugetului anexat.    Ari


Art. 6 „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” - ADRA România se obligă:

a.    Să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului;

b.    Să raporteze Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București stadiul implementării proiectului prin transmiterea lunară de rapoarte;

c.    Să furnizeze la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București orice informație, date, documente în legătură cu proiectul pe toată durata de implementare a acestuia;

d.    Să îndosarieze și să păstreze în bune condiții toate documentele aferente proiectului.

Cap. 4. Dispoziții finale

Art. 7. Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul acord.

Art. 8. Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului acord de asociere.

Art. 9. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Art. 10. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților contractante.

Art. 11. Forța majoră, astfel, cum este definită de lege, apără părțile de răspundere.

Art. 12. Prezentul acord a fost redactat în 2 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București Cosmina Ioana SIMIE AN DIRECTOR GENERAL

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor ADRA România Sorin GOLEANU


-    iii    nil.Mn

peniru Dezvnilare.

Refacere și Ajutor


Tei:+40i021)252.51J7; Fax, -+4Q5O21 <252.86.90; ofheeOad


www.aara.ro


ANEXA 1 a Acordului de Asociere

Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa ADRA

Cu o experiență de 22 ani, ADRA România se implică în special în proiecte de dezvoltare de care beneficiază întreaga populație și lucrează în favoarea persoanelor aflate în situații vulnerabile.


•    Membru al Federației Organizațiilor Nonguvemamentale pentru Dezvoltare (FOND)

•    Membru al Federației Organizațiilor Neguvemamentale pentru Protecția Copilului

(FONPC)    -

•    Furnizor de servicii sociale acreditat pentru Centru de Consiliere și Sprijin pentru Victimele Dezastrelor Naturale

•    Furnizor de servicii sociale acreditat pentru Centru de Informare și Consiliere pentru persoanele aflate în dificultatepentni Dez'O //u > v.

Re/acere și Apanr


Tek+40(02if2S2.5'U7, Ax. -40(021)252.36 90; Gf2ca-gadra.ro


Expertiză

ADRA România urmărește îmbunătățirea calității vieții pentru cei în nevoie și investește în potențialul oamenilor, prin inițiative de dezvoltare comunitară, axându-se pe cinci direcții principale: dezvoltare economică, educație de bază, sănătate primară, asistarea victimelor dezastrelor naturale și asistarea categoriilor sociale defavorizate.

Din 2009, ADRA România conduce Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței în Familie - Casa ADRA. în acest centru, ADRA oferă cazare, hrană și asistență medicală de urgență femeilor care au reclamat violența domestică organelor competente. Serviciile oferite includ și consiliere psihologică individuală și de cuplu, asistență socială, îndrumare către un jurist, pentru cazurile în care victimele sunt angajate în procese cu abuzatorul.

Printre campaniile derulate împotriva Violenței în Familie se numără "îți place să dai? Alegeți un partener pe măsură! " desfășurat în parteneriat cu campionul monidal Leonard Doroftei și campania "Dai în ea? Dăm în tine! Cu LEGEA!" menită, alături de alte inițiative ale societății civile, să convingă autoritățile de importanța modificării Legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, ceea ce de altfel ș-'a și reușit în primăvara acestui an.

De asemenea, în caz de dezastre, ADRA România intervine în regim de urgență, imediat ce acest lucru este posibil, fiind furnizor de servicii sociale acreditat pentru Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Victimele Dezastrelor Naturale.


Agcnțiti . fcircii!/\zl/ pe>Hm Dec ț ■< >nate, Refacere și Aiiaor


Direcții generale de activitate ale ADRA România

1. Dezvoltare economică

Sprijinirea categoriilor defavorizate să valorizeze potențialul economic de care dispun (capacitate de muncă, pământ arabil, pășune, unelte, etc). Prin programe de consiliere si asistență managerială, împrumuturi sau donații de diferite bunuri (semințe pentru diferitele culturi sau animale pentru dezvoltarea de microferme) beneficiarii sunt ajutați să dezvolte propriile afaceri, realizând astfel autonomia materială și financiară.

2. Educație de bază

Recunoscând faptul că. educația este parte integrantă a oricărui efort de dezvoltare și ‘ că accesul la educație înseamnă stoparea ciclului sărăciei, ADRA desfășoară proiecte " ' prin care susține procesul educațional, promovând totodată și spiritul egalității de șanse. Proiectele desfășurate au in atenție consilierea familiilor cu mulți copii în vederea înscrierii la școală, prevenirea abandonului școlar, combaterea discriminării de orice tip și sprijinirea copiilor dotați pentru continuarea studiilor în învățământul superior. De asemenea ADRA oferă copiilor săraci rechizite și alte materiale necesare procesului de învățământ (ca de exemplu, computere, piese de mobilier, etc), stimulându-le astfel interesul pentru învățătură.

3. Sănătate primară

în cadrul programelor de asistență, ADRA are în atenție sănătatea beneficiarilor prin proiecte de consiliere medicală și nutrițională, prin învățarea și asimilarea regulilor de igienă personală și a locuinței. ADRA dezvoltă de asemenea, programe de abandonare a obiceiurilor de viață dăunătoare cum ar fi fumatul, consumul de alcool, droguri sau chiar prostituție. în cazul în care ancheta socială relevă probleme de sănătate care necesită asistență specializată, ADRA sesizează cadrele medicale competente, în vederea soluționării cu succes a problemei semnalate. ADRA contribuie anual la dotarea diferitelor spitale cu echipamente si consumabile care să servească la asistarea /


categoriilor vulnerabile.


(fUe.lli.p thccd, tp//. ne Zuâ


■ii'l'l-licl --Î (Zt't'ZZZ/X/!.Z penii u Dcevoiiiii'i'. Refacere z>z Ajutor


jopescij nr. Hb, saczor b ciueu'eșrs, coc oc :cza, b.]/, Fax: AOWN >252.86.90; țiffice'&bdro.fo

AL7IVA

românia    ..    www.adra.fs

..aiai.zzF.al^WaiBteb..'''--

4. Asistarea victimelor dezastrelor naturale

Asistarea victimelor dezastrelor naturale este activitatea de pionerat a organizației ADRA Internațional. Și România a făcut pași importanți în ultimii ani pentru a răspunde nevoilor specifice în cazul unui eveniment de acest gen. Drept urmare, la începutul anului 2007, ADRA România a conceput un Plan Național de Pregătire și Răspuns la Dezastre care reglementează activitatea de asistență a victimelor dezastrelor naturale, de la producerea lor până la îndepărtarea totală a efectelor.

5. Asistarea categoriilor sociale defavorizate

ADRA acționează pentru reducerea sărăciei din zonele defavorizate, acționând prin intermediul programelor sale pentru recuperarea demnității umane, oferind consiliere, sprijin pentru integrare socială, adăpost, hrană, îmbrăcăminte, bunuri igienice și mobilier. Programele de asistență pentru categoriile defavorizate au în atenție în

; special, familiile numeroase, monoparentale, copiii orfani și bătrânii aflați în imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii dar și victime ale violenței în familie. ADRA asistă aceste categorii temporar, până la găsirea unor soluții viabile de ieșire din situația de criză.

Aceste inițiative precum și numărul ridicat de victime ale violenței în familie pentru care s-a realizat reintegrarea socio-profesională fac ca Adra România să fie de un real folos societății, recunoscut ca lider de opinie important pentru populație, un partener de încredere și vector de vizibilitate pentru cei care ne-au susținut și locul unui nou început pentru sute de victime ale violenței în familie.

Finanțarea acestui centru s-a realizat, până în acest moment, prin eforturi proprii, prin donații din partea unor personae fizice cât și din partea unor organizații partenere, dar criza economică pe care o traversăm ne-a determinat să solicităm ajutor din partea municipalității București în vederea continuării activității în două direcții principale:

1. pe termen lung, asigurarea susținerii financiare prin acoperirea costurilor aferente unui număr de cinci angajați și a unor costuri de întreținere sau reparație pentru următorii trei -cinci ani, pentru funcționarea Centrului de primire în regim de urgență în valoare de 186258 lei pentru un număr mediu annual de 96 persoane asistate.


A T~V

A

;i O M A N I A


, Ige/iiia DJvcmi.-uâ pentru Dezvoltare,

Rejacciv și ei/uior


S;r Roche frotopopescu nr: P5, sector 2, 8ocsrsșîf, cod 0214i5, L;S'-i-<H02o252.5î27; fax: -e 4CH 02 WE?.36,90: oificeOadrcu'o

www.adra.ro

tipărirea unui Ghid destinat Victimelor Violentei in Familie ce ar urma să fie distribuit la nivel local (50000 exemplare). Costuri totale: 80000 lei

Finanțarea asigurată de către municipalitate prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării prezentului acord este în valoare de 186258 lei, sumă prevăzută în Anexa A - Buget.


Il/L—Buget


Anexa


1 RimRFT

EUR

4,37

Line ftems

Units

Unit Rate

ROM

# of

persons

# of

Units

Total RON

Total EUR

Personal    % v:-r

Af 96.516,00

22.086,04

Manager proiect (50%)

luna

1.125,00

1

12

13.500,00

Psiholog (100 %)

luna

2.150,00

1

12

25.800,00

Asistent social (100 %)

luna

2.150,00

1

12

25.800,00

Administrator (100 %)

luna

1.679,00

1

12

20.148,00

Asistent manager (30 %)

luna

525,00

1

12

6.300,00

Contabil (30 %)

luna

414,00

1

12

4.968,00

Costuri directe

.66.600,00 ;

:    15.240,27

Hrana

luna

2.000,00

12

24.000,00

Utilitati adapost

adapost

2.000,00

12

24.000,00

întreținere, reparații, curățenie adapost

adapost

400,00

12

4.800,00

Servicii medicale/igiena

luna

650,00 ..

12

7.800,00

Materiale didactice

luna

150,00

12

1.800,00

Transport beneficiari

luna

350,00

12

4.200,00

Costuri indirecte

12.600,00-'

2.883,30 .1

transport

i

Transport administrativ si mentenanta (20%)

luna

200,00

12

2.400,00

consumables

office consumables (20%)

month

50,00

12

600,00

other Services

tel/fax (30%)

luna

100,00

- ' 2

12

2.400,00

tel mob

item

50,00 (    6

12

3.600,00

imprimanta

item

50,00 '

2

12

1.200,00

internet/e-mail (30%)

luna

100,00

2

.12

2.400,00

TOTAL . ) •

i75.716>00

40.209,61

Other costs . 7;    - -''.-'T.

'.    10.542,96

-, 7“ 2.412,53

bank fees 1%

1.757,16

Overhead 15%

8.785,80

-TOTAL-

*

186.258,96

12;.C22,19

RON

„    186.258,96

EUR

7    42.622,19


STATIST1CS


TYPE OF COST

% •

Personnel Cost

51,82%

Direct Cost

35,76%

Administrativ Cost

6,76%

Othercost

5,66%/i
r-""'