Hotărârea nr. 185/2012

HOTARAREnr. 185 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în

vederea asigurării continuității proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri |a domiciliu din municipiul București"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și. raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și. Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate prevederile:

-    Art. 79, 80, 84, 88, 94-99, 116 din Legea nr.. .292/2011 a asistenței sociale;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006. - 2013;

-    Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; ,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.' (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea fytâ-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în vederea ^sig,i^ăriicontinuității proiectului „Centru! pilot de coordonare a serviciilordj

Z7 Ă7—v -

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00:w^W£ucureșți-prtrnâria.EO

la domiciliu din municipiul București”, prevăzut în anexa care'tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, asigură (decontarea costurilor proiectului Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, conform anexelor A, B și C la Acordul de asociere.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


/

București, 31 . Nr. 185

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


ACORD DE ASOCIERE

1. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în București, strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN

.. '2. Fundația Crucea Alb-Galbenă din România, cu sediul în București, strada Splaiul Independenței, nr. 169, sector 5, cod fiscal 11805405, furnizor acreditat de servicii sociale, reprezentată prin Director General, Marioara IVAN

3. Asociația de Ajutor Mutual București, cu sediul în București, B-dul Mărășești, nr. 17, sector 1, cod fiscal 14591780, furnizor acreditat de servicii sociale, reprezentată prin Vicepreședinte, Virgil ION.

denumite în continuare “părți”

Exprimând interesul comun privind asigurarea continuității “Centrului pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, în vederea desfășurării unor activități socio -medicale de interes comun, convin următoarele :

Cap. 1. Obiectul acordului

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie asigurarea continuității proiectului “Centrulpilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”.

Art. 2. Obiectivul va fi amplasat în Municipiul București, B-dul Regina Maria nr. 21, et. 1, sector 4, București, la sediul Fundației Crucea Alb Galbenă.


Cap. 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la; la un an de la începerea acestuia.

//

Art. 4. Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială se“ calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect).-

<1

7/Aw? 0


Cap. 3 Contribuția părților la realizarea obiectului acordului    /

Art. 5. DGASMB, se obligă:    fj

A.    Să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect), prin desemnarea a trei persoane din cadrul personalului său specializat în cadrul acestui proiect;

B.    Să asigure decontarea costurilor necesare funcționării „Centrului pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București conform bugetului prevăzut în Anexa B a Acordului de Asociere.

.Art. 6. Fundația Crucea Alb-Galbenă din România se obligă :

A.    Să pună la dispoziție, în vederea realizării obiectului acordului cadre medicale specializate:

în situația în care se impune suplimentarea personalului, fundația se obligă să depună toate eforturile .în vederea realizării acestei cerințe, toate costurile suplimentare fiind suportate de către acestea.

B.    Să pună la dispoziție mijloacele logistice necesare realizării obiectului acordului:

C. Să ofere următoarele servicii, pentru un număr potențial nelimitat de beneficiari, rezidenți ai Municipiului București:

-    Măsurarea parametrilor fiziologici (tensiune arteriale; puls, respirație, temperatura, diureza);

-    E.K.G - cu aparat portabil;

-    Administrarea medicamentelor: injectabil (intramu-scular, intravenos, subcutanat, intradermic), oral, pe tegumente și mucoase (unguente, picături), pe cale respiratorie (aerosoli);

-    Administrarea medicamentelor prin perfuzii;

-    îngrijirea plăgilor simple, suprainfectate, a escarelor multiple,

-    Pansamente, suprimarea firelor;

-    îngrijirea stomelor, fistulelor, tuburilor de dren, canulei traheale și educarea bolnavului și familiei acestuia;

-    Sondaj vezical, spălături, clisme;


-    Aplicare de condom urinar;

-    Aplicare de scutec absorbant;

-    Măsurar-ea glicemiei cu glucometru;


-    Măsurarea: colesterolului, trigliceri'delqf și glicemiei Am multi preluarea unei picături de sânge dinidegeț și cu rezuitațdfnqdiat;

-    Alimentație pe sonda gastrică; "C    '7


-    Alimentația pacienților cu tulburări de deglutiție;

-    Monitorizarea dializei peritoneale;

-    îngrijiri paliative (îngrijirea pacientului în faza terminală și bereavement);

-    Comunicare în scop terapeutic;

-    îngrijiri de igienă corporală, mobilizare;

-    Prevenirea complicațiilor pacienților imobilizați la pat (pulmonare, escare, tromboflebite etc.);

-    Educația pentru sănătate a pacienților și a familiei acestora.

D.    Să pună la dispoziție spațiul necesar funcționării "Centrului pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”.

E.    Să acorde următoarele servicii de recuperare medicală, prin kinetoterapeuți și alte categorii de personal propriu:

gimnastica medicală (mobilizări pasive, pasivo-active și cu rezistență);

-    deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârjei, bastonului;

-    educarea mersului;

-    masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare); .

-    reflexoterapie (relaxarea centrilor nervoși periferici);'    .•

-    terapie cu aparate de fizioterapie - recuperare portabile;

-    psihoterapie și educație pentru recuperare medicală.

Art. 7. Asociația de Ajutor Mutual București se obligă:

- Să asigure, în funcție de necesități, echipamentele medicale necesare recuperării beneficiarilor, în vederea îmbunătățirii stării de invaliditate și/ sau scăderii gradului de dependență a acestora.

Art. 8. Părțile acordului, în calitate de beneficiari ai proiectului, se obligă să nu privatizeze/ înstrăineze bunurile achiziționate prin proiect. La finalul perioadei de implementare a proiectului toate bunurile

mobile achiziționate prin bugetul Consiliului General al MurăcipiiăuLBucuțdșțd vot fi în proprietatea D.G.A.S.M.B.    /). z"


Cap. 4 Dispoziții finale    ,    <

Art. 9. Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea obligatiiîbf prevăzute în prezdntuYâelfrcL


Art.10. Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului acord.

Art.ll. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

Art.12. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții pârtilor contractante.

Art.13. Forța majoră, astfel cum este definită de lege, apără părțile de răspundere, ț Art.14. Prezentul acord, care se completează cu dispozițiile legale - sediul materiei - a fost redactat în 3

exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Generală de Asistentă Socială > )

a Municipiului București (D.G.A.S.M.B.)

Cosmina Ioana SIMIEAN

DIRECTOR GENERAL

Fundația Crucea Alb-Galbenă din România

Mărioara IVAN

DIRECTOR GENERAL

Asociația de Ajutor Mutual București

Virgil ION

VICEPREȘEDINTE


':<j ANEXA A

ACTIVTTATI    (/

/I    ^.C.\

Ă

ctivitatea 1 (formare echipa, selecție eneficiari, furnizarea activitatii de îngrijiri recuperare)

y

7 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

. 1. formare echipa mixta

X

.2. instruire echipa mixta

X

.3. achiziționare materiale, aparatura, onsunxabile si/ sau adaptare habitat beneficiar

X

X

X

AA.creare baza de date

X

X

.4 .; 1. identificare beneficiari directi

X

.4..A.2.stabilire criterii de eligibilitate a beneficiarilor

X

.4.A. 3.evaluare a nevoilor socio -medicale

X-

.4.A. 4. elaborare planuri de intervenție

X

.4.B.Reactualizare baza de date

X

X

'.5. Furnizare servciilor de îngrijiri la lomiciliu

..5.1 .Furnizare servicii prin asistent medical

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2. .Furnizare servicii prin Kinetoterapeut

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6 Redactare documente de raportare

1.6.1. reevaluare planuri individuale de intervenție

X

1.6.2. raport de activitate jurnalier

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6.3. raport de activitate trimestrial

X

X

X

1.6.4. raport de activitate final

X

Activitatea 2.1. Vizibilitate Centru

/

2.2.redactare conținut pliante, broșuri

X

/ /!

2.3. tipărire pliante

/j /

2.3.a. lansare anunț subcontractare tipografie

X

c

fe'.

«Ini

2.3.b. alegere oferta

X

, 2

Î2 /2

fe|

\

GO | —

2.3.c..incheiere contract cu clauze specifice

X

'7

7

2.3.d . recepție materiale tipografie

$04/

/

y

Linii bugetare

DGASMB/

luna/ lei

DGASMB/an de implementare/ lei

ADAM/ luna

ADAM/ an de implementare/ lei

CAG/ luna/ lei

CAG / an de implementar el lei

1. Resursele umane

1.1. Coordonator centru - 1 persoana

1400

16800

1.2. Asistent proiect - 1 persoana

984

11808

1.3. Administrator - 1 persoana

894

10728

1.4. Asistent social - 1/1 norma ~1 persoane

1024

12288

1.4.1. Asistent social 1/1 norma - 2 persoana

1024

12288

1.5. Asistent medical -1 persoana

964

11568

1.6, Kinetoterapeut -3 persoane

3072

36864

1.7. Responsabil financiar - 1 persoana - 1/2 norma

' 600

7200

1.8. Asistent medical sef (cu studii superioare) - 1 persoana

1200

14400

1.9. Asistent medical cu atribuții dispecer - 1 persoana

964

11568

1.10. Medic (1/4 norma) -2 persoana

1206

14472

1.11. Șofer - 1 persoana

858

10296

Subtotal salarii fără taxe

14190

170280

722

8664

46936

563232

Sublotal salarii cu taxe

18150

217800

922

11064

58494

701928

2. Cheltuieli operaționale transport auto

2.1. Reparații, achiziții piese auto

3000

36000

0

0

2000

24000

2.2. Combustibil, [ubrefianți

3000

36000

0

0

750

9000

3. Cheltuieli cu achiziționarea materialelor de recuperare / reabilitare medicală și a echipamentelor echipamente destinate beneficiarilor

40000

10000

0

0

4. Cheltuieli cu consumabile birotică

4.1. Calculator, licență, soft - cheltuială unică

3200

0

0

0

800

4.2. Articole papetărie și consumabile birotică

300

•3600

0

0

100

1200

5. Cheltuieli cu RCAAuto

8000

0

0

0

1500

6. Cheltuieli cu prestări sen/icii IT, întreținere xerox, etc.

700

8400

0

0

400

4800

J. Cheltuieli cu utilitățile de asistență socială (chirie, apă, canal , plată parcare, salubrizare, incinerare, telefoane, etc.)

1500

18000

0

7000

350

4200

8. Cheltuieli cu asigurările auto (CASCO)

12000

0

’o

0

2900

9. Cheltuieli cu vizibilitatea instituției (cheltuială unică - pliante, broșuri, mape, calendare, afțșs^banner, agende, flyere, genți de promovare, etc)

9000

0

0

0

2000

10. Cheltpț^îi m^fl^i^/jl^j&.țcornpresE, feșe, sonde, scutece, etc.)

72000

0

0

0

180000

Total

34750

464000

922

28064

62094

932328

“*■ ■    procentaj

32,58%

1,97%

65,45%Linii bugetare

DGASMB/

■ f ‘ luna/ lei T

DGASMB/ăn de implemen tare/ lei

1. Resursele umane

Subtotal salarii cu taxe

20150

241800

TOTAL

2. Cheltuieli operaționale transport auto

2.1. reparații / achiziții

5000

60000

2.2. Combustibil / lubrefianți

3000 r

36000

TOTAL

3. Cheltuieli cu achiziții de materiale de recuperare

pentru beneficiarii pentru care CGMB suporta abonamentul anual și costurile de închiriere pentru

45600

TOTAL

4. Cheltuieli cu consumabile birotica

4.1. Calculator, licență, soft / cheltuială unică

,4000 h

4.2. Articole papetarie și consumabile birotică

■ 300 -. 7

3600

TOTAL

5. Cheltuieli cu RCA Auto

8000

TOTAL

6, Cheltuieli cu prestări servicii (IT, întreținere xerox,

6tc.)

ofli3oool!r.

12000

TOTAL

7. Cheltuieli cu utilitățile de asistență socială (chirie, apa, canal, plata parcare, salubrizare, incinerare, telefoane, etc.)

apa, canal , plata parcare, salubrizare, incinerare, telefoane, etc.)

■fȘ^H5003S;

18000 ..

TOTAL

8. Cheltuieli cu asigurările auto (CASCO)

12000

TOTAL

9. Cheltuieli cu vizibilitatea instituției (cheltuială unică -pliante, brasuri, mape, calendare, afișe)

9000

TOTAL

10. Cheltuieli medico -sanitare (comprese, feșe, sonde, scutece, etc.)

72000

TOTAL

Total General lei pt luna 2012

34750

522000

IntocmitMihaela Văduvă

Centrului Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul BucureștiLinii bugetare

CAG / luna/ lei

CAG / an de implementare/ lei

1. Resursele umane

1.1. Director general

1 pers

1.2. Asistent social

4 pers

1.3. Kinetoterapeut

2 pers

1.4. Asistent medical

13 pers

Subtotal salarii fără taxe

46936

563232

Subtotal salarii cu taxe

58494

701928

2. Cheltuieli operaționale transport auto

2.1. Reparații / achiziții piese auto

2000

• 24000

2.2, Combustibil / lubrefianți

750

9000

3. Cheltuieli cu achiziții de materiale de recuperare pentru beneficiarii pentru care CG.MB suporta abonamentul anual și costurile de închiriere pentru echipamente

0

0

4. Cheltuieli cu consumabile birotica

4.1. Calculator, licență, soft / cheltuială unică

0

1000

4.2. Articole papetarie și consumabile birotică

100

1200

5. Cheltuieli cu RCA Auto

1500

6. Cheltuieli cu prestări servicii (IT, întreținere xerox, etc.)

400

4800

7. Cheltuieli cu utilitățile de asistență socială (chirie, apa, canal, plata parcare, salubrizare, incinerare, telefoane, etc.)

350

4200

|8. Cheltuieli cu asigurările auto (CASCO)

2900

9. Cheltuieli cu vizibilitatea instituției (cheltuială unică - pliante, broșuri, mape, calendare, afișe)

2000

10. Cheltuieli medico -sanitare (comprese, feșe, sonde, scutece, etc.)

2000

Total General lei luna 2012

62094

754528

lntocmit:Mihaela Văduvă


Linii bugetare

ADAM/ luna

ADAM/ an de implementare/ lei

1. Resursele umane

1.1. Director executiv

1 pers

1.2. Contabil

1 pers

1.3. Cenzor

1 pers

1.4. Kinetoterapeut

1 pers

Subtotal salarii fără taxe

8275

99300

Subtotal salarii cu taxe

9218

110616

2. Cheltuieli operaționale transport auto

2.1. Reparații / achiziții piese auto

0

0

2.2. Combustibil / lubrefianți

0

0

3. Cheltuieli cu achiziții de materiale de recuperare pentru beneficiarii pentru care CGMB suporta abonamentul anual și costurile de închiriere pentru echipamente

0

10000

4. Cheltuieli cu consumabile birotica .    ;

4.1. Calculator, licență, soft / cheltuiala unică

0

,4.2. Articole papetarie și consumabile birotică'

0

0

5. Cheltuieli cu RCA Auto

0

0

6. Cheltuieli cu prestări servicii (IT, intretinere xerox, etc.)

0 ■

0

7. Cheltuieli cu utilitățile de asistență socială (chirie, apa, canal, plata parcare, salubrizare, incinerare, telefoane, etc.)

7000

8. Cheltuieli cu asigurările auto (CASCO)

0

0

9. Cheltuieli cu vizibilitatea instituției (cheltuială unică - pliante, broșuri, mape, calendare, afișe)

0

0

10. Cheltuieli medico -sanitare (comprese, feșe, sonde, scutece, etc.)

0

0

Total General lei luna 2012

9218

127616

Intocmit.Mihai StratanANEXA C


Gentrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul-București

1.    Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Academiei

nr. 3-5, sector 3 - partener principal,    -

2.    Fundația Crucea Alb - Galbenă România, cu sediul în București, adresa sediului înregistrat - Splaiul Independenței, nr. 169, sect 5, codul fiscal 11805405 - Partener

3. Asociația de Ajutor Mutual București, cu sediul în București, adresa sediului înregistrat - Bd. Mărăști, nr. 17, sect 1, codul fiscal 14591780 - Partener 2,

au convenit în iulie 2009, prin HCGMB nr. 233 /2009 asupra înființării: Centrului Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București.

Proiectul a continuat în perioada august 2010 - iulie 2011 prin HCGMB nr. 164 /19.07.2010 și în perioada noiembrie 2011- octombrie 2012 prin HCGMB nr.

176 /2011.

Din punctul de vedere al finanțării, parteneriatul celor trei instituții nu este o relație de afaceri ci o relație între trei organizații, care implică distribuirea responsabilităților apărute în timpul dezvoltării unui proiect.

2. Scurt rezumat al proiectului pentru perioada noiembrie 201 1- mrtombrie Proiectul își propune să răspundă nevoilor persoanelor aflate l/domi~''';-primi asistență îndelungată în spȚfaîxCăfllâtă"în stare de dependență și posibilități materiale reduse. ‘    • ■' "    / / I


Ne propunem sa oferim îpgȚijirș-'medico-socială-. și/i^tq^erafe număr extins de beneficiari 'cu nevoi .medicale si/def


psihologi, kinetoterapeuți) și a unor mijloace de recuperare moderne.

De asemenea, prin asigurarea vizibilității proiectului cu ajutorul unor materiale promoționale: pliante, flyere, mape, calendare personalizate, se urmărește popularizarea posibilității ca persoanele cu nevoi medicale și dizabilități să obțină o bună recuperare fără a fi necesar ca aceștia să părăsească confortul oferit de casa proprie și comunitatea, degrevând astfel spitalele finanțate de bugetul local prin eliberarea paturilor care pot fi în felul acesta ocupate de cazurile care necesită spitalizarea urgentă ori supravegherea medicală permanentă.

3. Justificarea proiectului

în cadrul Congresului European al Organizației Home Care Europe, desfășurat în anul 2012 la Milano, Italia, la care au participat instituții și organizații din țări europene cu tradiție în domeniul îngrijirilor la domiciliu, precum Italia, Marea Britanie, Austria, Spania, Belgia, Finlanda și la care au fost abordate teme importante legate de sistemul de îngrijiri medicale Ia domiciliu, participanții au accentuat rolul central pe care îl are sistemul de îngrijiri medicale la domiciliu în cadrul sistemului de sănătate public, în întreaga lume, guvernele se confruntă cu o creștere a costurilor'peste capacitatea cetățenilor de a plăti pentru serviciile de sănătate, în special prin mijloace colective precum asigurarea socială. Cea mai afectată categorie de populație rămâne aceea a vârstnicilor, cei mai . mari. consumatori de servicii de sănătate, cu cele mai mici venituri.    '

în țara noast'ra, subfmanțarea sistemului sanitar este evidentă, iar vârstnicii au veniturileț reprezentate în special de pensii de asigurări sociale) cele mai mici, ca urmare resursele sunt insuficiente pentru a plăti suplimentar pentru servicii medicale. Foarte frecvent patologiile cele mai frecvente ale vârstei a treia - bolile cardiovasculare, diabetul Boala Parkinson, Alzheimer, fracturile de șold și invaliditățile fizice post accident vascular cerebral, implică instituționalizarea cu consecințe majore asupra psihicului vârstnicului. .    ,

Acțiunile din cadrul proiectului de față urmăresc să încetinească procesul îmbătrânirii prin promovarea unui mod de viață sănătos, lipsit de excese și printr-o integrare socială puternică a vârstnicilor. în condițiile în care pentru anul 2025 se estimează că procentul vârstnicilor va fi de aproximativ 14% din totalul populației, apariția unor programe viabile de integrare socială după vârsta actuală a pensionării devine o prioritate evidentă.

în București există și un număr semnificativ de spitale, majoritatea fiind suprasolicitate de cazuri acute, urgente, iar vârstnicii sau cei ce prezintă afecțiuni cronice nu pot fi spitalizați pe termen lung pentru a se obține o recuperare medicală în condiții de -monitorizare permanentă a stării de sănătate, fiind externați în stare staționară sau ameliorată.

în căminele spital de stat din București și din județul Ilfov, există în momentul de față un număr insuficient de locuri; pentru internare se întocmesc liste de așteptare care se întind pe câteva luni, întrucât cererea depășește oferta existentă în proporție de 5:1. De asemenea, căminele private, atunci când oferă locuri disponibile, nu reprezintă o variantă viabilă decât pentru un segment extrem de redus, întrucât tarifele practicate pot ajunge, conform informațiilor vehiculate de mass-mșâia, și la 10.000 euro/ persoană / an (sursa: MEDIAPRO).    _    / /

Prin urmare, îngrijirea ce;Wfffependenți devine a^daip^robl-em-a-Hamiliei sau a comunității, iar familia,șâu comunitatea nu disputÂîfrfjpfJekina de resursele de timp, financiare sau profesionale pentru a putea as-igurâ'o îrtg’rVffre calitate.


La nivelul ONG - ufilor din<București jcare nfțră servicii alt^rpatiyA\de/ sursele de finanțare existente laora actuală.în Vederea desfășurării

domeniu au limitări serioase, iar potențialii beneficiari sunt nevoiți sa aștepte diverse aprobări sau decizii, așteptare care, în cazul în care starea de sănătate este grav afectată la momentul solicitării, poate avea implicații grave asupra prognosticului bolii și, implicit, asupra costurilor întregului proces.

Sursele de finanțare existente și limitările lor:

Surse de finanțare:

>    sectoarele 1,3, 4, 5 si 6 finanțează în baza Legii 17/2000 un număr limitat de persoane;

>    Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale acordă subvenții furnizorilor de servicii sociale în baza Legii 34/1998, de asemenea pentru un număr limitat de persoane;

>    Finanțatori privați - aproape inexistenți;

>    Finanțări externe - aproape inexistente;

>    Casele de asigurări de sănătate, care acopera doar cca. 7% din nevoia reală de îngrijire;

>    2% din impozitul pe venit - contribuabili.

Legea 17 /2000    ...

finanțează doar persoane 'cu vârsta peste limita de pensionare; proceduri greoaie și de durată la nivelul autorităților locale ale sectoarelor Bucureștiului; persoanele aflate în situații de risc nu suportă amânări (cel mai adesea, nevoia de intervenție este urgentă, iar dispozițiile de primar necesare includerii în programele de îngrijire apar mult mai târziu);

începând cu 01 mai 2011 sectorul 2 nu mai finanțează în baza acestei legi. Prin necontinuarea proiectului pe care Crucea AJb-Galbenă România l-a desfășurat cu autoritatea locală a sectorului 2, proiect începuturi anul 2007 și care s-a' finalizat la 01.05.201 1, un număr de 60 beneficiari cu nevoi speciale, pentru care DGASPC sector 2 nu a mai putut continua îngrijirea la domiciliu, au fost incluși în evidența Centrului Pilot, ca măsură de urgență în favoarea respectivilor beneficiari.

Legea 34 / 1998

Nu au acordat finanțări pe Legea 34 în anul 2011: sectorul 1, 2, 3, 4 iar sectorul 6 finanțează alte servicii, nu îngrijiri medicale specializate; contractul încheiat în anul 2012 cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, a menținut numărul de beneficiari față de 2011 a grupului țintă - câte 250 beneficiari îngrijți, lunar.

Case de Asigurări de Sănătate - în 2012 CASMB are contracte cu 28 furnizori de îngrijiri la domiciliu (majoritatea SRL - uri, singurul QNG prezent în listă fiind Fundația Crucea Alb-Galbenă), însă cota de piață pentru CAG - în anul 2011 - a reprezentat doar 0,69 % din totalul bugetului alocat.

Având în vedere cele de mai sus. numărul beneficiarilor de serv/cii de îngrijiri la domiciliu prin decontarea sumeior^eMa-Fpndul Național Unic/al Asigurărilor de


Ih


Finanțatori privați - Marile trusturi și-au dezvoltat propriile ONG-uri, și nu finanțează alte programe, mai ales cele destinate vârstnicilor. în plus, în actualele condiții de criză din România, alocarea fondurilor din domeniul privat merge către susținerea activității proprii a instituțiilor respective și cu foarte mare greutate se mai pot găsi fonduri pentru donații sau sponsorizări.

Singurul finanțator privat al Fundației Crucea Alb-Galbenă este, și în prezent, United Way România.

2% din impozitul pe venit contribuabili - campaniile de donații nu sunt foarte vizibile publicului larg, iar ONG-urile nu au capacitatea financiară și organizațională să își facă publicitate, activitățile lor îndreptându-se aproape exclusiv către beneficiari.

Finanțări externe

Proiectele Phare (fonduri de preaderare) s-au terminat.

Fondurile structurale disponibile momentan sunt pe infrastructură, dezvoltare rurală etc - nu pe servicii de îngrijiri la domiciliu.

Legea 350/2005 - (a grantului) la nivelul Bucureștiului nu a existat apel de lansare propuneri proiecte pentru îngrijiri socio-medicale la domiciliu.

Totuși: ca ONG foarte activ pe piața îngrijirilor la domiciliu, Fundația Crucea Alb-Galbenă beneficiză de diverse-finanțări din partea surselor menționate mai sus. Astfel, autoritățile locale din sectoarele 1, 3, 4, 5 și 6 ale Capitalei, Ministerul Muncii, Casele de Asigurări de Sănătate, alte surse de finanțare acoperă marea majoritate a costurilor. Nu sunt acoperite însă costurile personalului administrativ, personal indispensabil în buna desfășurare a oricărei instițutii.

Pentru a putea funcționa în continuare, Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București necesită acoperirea, unor cheltuieli ce nu pot fi finanțate din alte surse,

în plus față de anii precedenți, Centrul își propune ca în 2012-2013 să crească numărul beneficiarilor serviciului de recuperare/ reabilitare medicală, prin oferirea acestui tip de servicii tuturor beneficiarilor care necesită și ședințe de kinetoterapie ai serviciului de îngrijire medicală ai Crucii Alb Galbene.

Beneficiile vor fi directe pentru asistați! Centrului Pilot în sensul recuperării medicale și a îmbunătățirii calității vieții lor și a familiilor. Totodată membrii familiei beneficiarilor fiind degrevați de reponsabilitatea directă asupra stării de sănătate a asistaților Centrului Pilot, pot deveni membrii activi, contributori la dezvoltarea comunității din care fac parte.

Persoanele aflate în stare de nevoie medicală din toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului.


Ca număr de beneficiari direcți : -//    ‘____________ •

Număr de beneficiari pdtențial:-nelj.mitat' la- Fundația Crucea AlJjsGalbenȘ pentru îngrijire și recuperare .medicală,' i

Toți beneficiarii Centrului Pilot pot beneficiaiatât de în^ medicală, cât și de utilizarea/gratuită, a unor.-echipamen:

reabilitare medicală - cadre, cârje, fotolii rulante, saltele antiescarâ, etc., în limita logisticii existente;

Date despre potențialii beneficiari în 2012 - 2013:

în țara noastră, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, și având ca sursă Casa Națională de Pensii șt alte Drepturi de Asigurări Sociale, în primul trimestru al anului 2012 s-a înregistrat un număr de 5310,2 mii pensionari (de vârsta sau boală). Conform acelorași surse, pensia medie la nivelul primului trimestru din 2012 a fost de de 725 lei, sumă insuficientă pentru o eventuală plată suplimentară a serviciilor de sănătate.

Notă asupra grupului țintă în perioada precedentă aplicației prezente:

I. în perioada 01 nov 2011 - 31 iul. 2012 au fost îngrijiți la domiciliu de către

Fundația Crucea Alb Galbenă un număr total de 114 beneficiari ( CNP distincte).

Graficul de activitate lunar a înregistrat următoarea curbă, conform tabelului alăturat:

Nr. crt

Luna    de- ' deșfasurare    a Număr persoane îngrijite de F

proiectului

CAG

1

Noiembrie 2011 (luna 1)

69

2

Decembrie 2011 ( luna 2)

76

3

Ianuarie 2012 (luna 3 )

86

4

Februarie 2012 (luna 4 )

74

5

Martie 2012 ( luna 5)

75

6

Aprilie 2012 (luna 6 )

72-    '

7

Mai 2012 ( luna 7)

72

8

Iunie 2012 ( luna 8)

71

9

Iulie 2012 (luna 9 )

71

10

August 2012 ( luna 10)

68

Număr beneficiari Centru Pilot / lună
Pondere beneficiari în funcție de sex (40 barbati, 74 femei)îl. Personalul ADAM a identificat, evaluat și îngrijit 33 beneficiari (CNP distincte) de servicii de Recuperare / Reabilitare medicală ( Kinetoterapie), iar un număr de 57 persoane (CNP distincte) a beneficiat de servicii de închiriere a materialelor de recuperare cu plata suportată din fondurile DGASMB.


Nr.

crt

Luna de desfășurare a proiectului

Nr Beneficiari ADAM -servicii de recuperare medicală (kinetoterapie)

Nr Beneficiari ADAM -servicii de închiriere materiale de recuperare medicală

TOTAL

BENEFICIAR]

1

Noiembrie 2011 ( luna fi)

30

30

60

2

Decembrie 201 l ( luna 2)

30

29

59

D

Ianuarie 2012 ( luna 3 )

30

30

60

4

Februarie 2012 (luna 4 )

30

36

66

5

Martie 2012 (luna 5)

30

30

60

6

Aprilie 2012 (luna 6 )

30

23

53

7

Mai 2012 (luna 7)

30

32

62

8

Iunie 2012 ( luna 8)

30

36t

66

9

Iulie 2012 (luna 9 )

30

-1 <■ •

J >

67

i io

August 2012 ( luna 10)

..... -....30

li    3

1 8    H

63
5, Scopui proiectului Mărirea accesului persoanelor defavorizate (vârstinici. persoane cu dizabilitați, bolnavi cronic, etc.) la serviciile de îngrijiri medicale și de recuperare la domiciliu.

6. Obiective:

>    creșterea confortului fizic și psihic al pacientului într-un mediu familiar lui și asigurarea integrării sociale;

>    reducerea numărului de persoane care solicită instituționalizarea în așezăminte medico - sociale sau în spitale;

>    asigurarea mijloacelor necesare pentru recuperarea pacientului și accesibilizarea ambientului acestuia;

>    acordarea de îngrijiri la domiciliul a pacienților cronici ( care nu mai fac obiectul internării în spital ) și a celor cu probleme sociale;

>    recuperarea la domiciliu a beneficiarilor cu mobilitate redusă și diminuarea stării de dependență a acestora;

>    întocmirea și derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al direcțiilor sau instituțiilor aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, și Primăriei Municipiului București, în scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare prin asigurarea mijloacelor de recuperare medicală;

. > scăderea absenteismului, cauzat de necesitatea îngrijirii unor astfel de cazuri, de către membrii activi ai familiei beneficiarului;

>    dezvoltarea sentimentului de solidaritate;

>    asigurarea consilierii psihologice și juridice a persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;

7. Persoaaîoî implicat:

Resurse

umane

Contribuție DGASMB

Contribuție CAG

Con'tribu ție ADaM

1 Director general

1 Director economic

1 Director executiv

1 Contabil

l

1 Cenzor

1 Coordonator centru

1 Asistent de proiect

3 X Asistent social

4 Asistent social; 1 lucrator    social.    2

îngrijitori

1 Asistent medical sef cu studii superioare

1 Asistent medical cu atribuții dispecer

2 Asistent medical

13 Asistenți medicali

2 Medic

1 Medic voluntar

3 Kinetoterapeuți

I Kinetoterapcut

1 Administrator

1 Responsabil financiar

I Șofer

•: I MM

--1
8. Activitățile:


Activitatea 1.1

Desemnarea echipei mixte de specialiști care vor lifcra în

?il coordonator

Activitatea 1.2

Instruirea echipei mixte- responsabil coordonator;

Echipa mixtă va fi instruită în scopul de a oferi un pachet de servicii integrate specializate persoanelor aflate în nevoie.

® activități de mediatizare a proiectului în instituții;

•    stabilirea personalului ce va participa la proiect ( 1 Coordonator, 3 Asistent social, 1 Asistent medical sef, 1 Asistent medical cu atribuții dispecer, 1 Asistent medical, 2 Medic, 3 Kinetoterapeut, 1 Asistent de proiect, 1 Administrator, 1 Responsabil financiar, 1 Șofer);

« întâlniri cu echipa multidisciplinară;

« întocmirea fișelor de post pentru personalul implicat în proiect;

•    formarea personalului nou cooptat în echipă.

Activitatea 1.3

Achiziționarea materialelor medico-sanitare, a echipamentelor de recuperare / reabilitare medicală, ș'i- a- echipamentelor de birou - responsabil administrator + / Coordonator

•    Solicitări la firme de distribuție cu oferte de prețuri pentru consumabile medico-sanitare, a echipamentelor de recuperare / reabilitare medicală și a echipamentelor de birou si consumabilelor de birou;

® Selectare oferte;

•    Achiziționarea materialelor medico-sanitare (seringi, feși, vata, soluții medicamentoase, etc.) și a echipamentelor de recuperare / reabilitare medicală/

Activitatea 1.4

Crearea bazei de date - asistent social + medic

1.4. A. Etape inițiale:

1.4.1.    Identificarea beneficiarilor -.prin intermediul serviciului de Registratură al celor 3 instituții sunt identificate persoanele care solicită sprijin pentru a depăși anumite situații (înregistrarea cererilor); responsabil - asistent social;

1.4.2.    Criterii de admitere si eligibilitate - evaluarea socio-medicală la domiciliul potențialului beneficiar de servicii; conform legislației în domeniu - supervizare coordonator proiect;

1.4.3.    Evaluarea nevoilor medicale și sociale - constă în vizita la domiciliul beneficiarului, evaluarea nevoilor, completarea fișei de lucru socio-medicale care cuprinde: date privind beneficiarul, tipul de servicii solicitat, timpul și orele care vor fi acordate pentru îngrijire; responsabil medic + asistent social*;

1.4.4.    Planul de îngrijire Individualizat - se realizează în urma evaluării nevoilor

beneficiarului și cuprinde următoarele informații: nevoile de îngrijire, gradul de dependență al beneficiarului respectiv, tipurile de servicii care să corespundă nevoilor sale de îngrijire, obiectivele care trebuie atinse în cadrul procesului de îngrijire, echipa implicată în furnizarea de servicii beneficiarului respectiv; responsabil medic 4-asistent social.*    ____________


I.4.B. Reactualizareafijâzei ele date - responsabil - asistent social.

(* Conform legii, eșfejnecesat ca evaluarea nevoilor beneficiarilor de servi'c&j    "

se face numai în;;lepjfipă''’mu-ltidisciplinară - de aceea la activitățile 1-4/$/ responsabilitatea este atâf a medicului cât și a asistentului social).

Activitatea l.Ș.-Furnizarea serviciilor de îngrijiri integrate la domiciliu :

Serviciile ce vor fi oferite au fost stabilite de medic în colaborare cu asistentul social în cadrul activității 1.4.4.

1.5.1.    - Furnizarea serviciilor medicale prin Asistentul medical ( personalul CAG) Asistentul medical specializat în nursing comunitar acordă servicii medicale în funcție de recomandarea medicului din planul individualizat de îngrijire: monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun); administrarea medicamentelor per os, intramuscular, intravenos, subcutanat / intradermic, pe sonda vezicală, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafața mucoaselor / tegumentelor, pe seringă automată; măsurarea glicemiei cu glucometru; alimentarea pasivă pentru bolnavii cu tulburări de deglutiție; clisme, spălături; îngrijirea escarelor de decubit, a plăgilor simple și / sau suprainfectate; aplicarea de scutec incontinență; educația pentru sănătate și comunicare în scop terapeutic. Asistentul medical îngrijește zilnic aproximativ 8 beneficiari; dacă starea beneficiarilor se deteriorează și numărul de vizite ce ar trebui efectuate de asistentul medical depășește capacitatea de lucru a acestuia, coordonatorul de proiect va lua măsuri în sensul suplimentării numărului personalului de specialitate .

1.5.2.    - Acordarea de servicii de recuperare medicală prin kinetoterapeutf personalul

CAG)

Activitatea kinetoterapeutului la domiciliul beneficiarilor constă - funcție de recomandarea medicului din planul individualizat de îngrijire - în:

o gimnastică medicală (mobilizări pasive, pasivo-active și cu rezistență);

•> deplasări cu ajutorul cadrului'medical, cârjei, bastonului;

•    educarea mersului;

•    masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare );

® ref exoterapie (relaxarea centrilor nervoși periferici);

•    terapie cu aparate de fizioterapie - recuperare portabile;

» psihoterapie si educație pentru recuperare medicală.

în urma ședințelor de recuperare, în funcție de beneficiar '(stare de sănătate /' diagnostic, vârstă) se poate îmbunătății starea de mobiliitate și chiar obține independența beneficiarului.

Pentru persoanele imobilizate se execută manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și / sau complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare.

Fiecare kinetoterapeut lucrează zilnic cu 4-5 beneficiari.

Activitatea 1.6 - Elaborare materiale de raportare

reevaluarea Planurilor de îngrijire Individualizate din punct de vedere medico-social (persoane îngrijite în proiect) și reînoire; responsabil medic + asistent social*;

•    raport de activitate jurnalier / lunar - responsabil fiecare membru al echipei ;

•    rapoarte de activitate intermediare / trimestriale - responsabil coordonator/ administrator;

•    raport de activitate final - responsabil coordonator.

Activitatea 2


2.1.    Realizarea de pliante, broșurp^maperajalendare personalizate destinate vizibilității proiectului: responsabil coordonator. â-

2.2.    Redactarea conținuturtjort gj-iafitelor • și "broșurilor care vor /dupSHAeiiț

specificarea serviciilor oferite p'ersoafielor vârstnice la domiciliu    '

privind importanța îngrijirilor lâ domiciliu; responsabil coordonator/d^S'i^ct^îS^'^ A*

2.3.Tipărire pliante și broșuri--fin'hă' fipbgrafie.-s.nbcontactare :

IxJ io    io io

uj Uj    Io Lo


.a. lansare anunț subcontractare - responsabil asistent de proiect;

.b. alegere ofertă firma - responsabil coordonator.

.4. încheiere contract cu clauze specifice - responsabil coordonator; .5. recepție materiale tipografie - responsabil asistent de proiect.


9. Calendarul activităților - Diagrama Gantt - conform Anexei A

10.Rezultate așteptate

Outputs - care sunt produsele și serviciile generate de proiect

>    1000 broșuri de popularizare;

>    1500 pliante de informare;

>    Menținerea serviciului specializat în îngrijirea și recuperea medicală la domiciliu - echipa medicală;

>    Minim 1000 persoane informate ;

>    500 calendare de promovare;

>    1000 mape personalizate.

Rezultatele proiectului! beneficii imediatej-obținute ca urmare a atingerii obiectivelor

1.    Creșterea gradului ide autonomie cu cel puțin 25% (conform evaluărilor medicale) a persoanelor cu deficit motor;

2.    Creșterea numărului'celor ce beneficiază de îngrijiri ( oferite prin personalul CAG), atunci când au stringentă nevoie de ele, fără a fi îngrădiți de elaborarea unor acte a căror întocmire poate dura chiar și câteva luni;

3.    Creșterea gradului de informare a mimin 1000 persoane privind serviciile de îngrijiri de recuperare - reabilitare medicală la domiciliu.

Impactul programului la nivelul comunității •

Reintegrarea în comunitate a persoanelor cu deficit motor - beneficiari direcți ai serviciilor de recuperare medicală.

Accesibilitate crescută la servicii de îngrijiri la domiciliu in București, oferite de CAG, pentru persoanele cu venituri modeste / medii, astfel încăt să existe un serviciu de preluare rapidă a beneficiarilor, care pot primi îngrijiri încă din ziua următoare adresării acestora la una dintre instituțiile participante la înființarea Centrului.