Hotărârea nr. 184/2012

HOTARAREnr. 184 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER LA PROIECTUL "SERVICII INTEGRATE DE FORMARE PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VULNERABILE PENTRU INTEGRAREA ACESTORA PE PIATA MUNCII"(CONTRACT DE FINANTARE POSDRU/96/6.2/S/62487)

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de partener la proiectul “Servicii integrate de formare pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii” (Contract de finanțare POSDRU/96/6.2/S/62487)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii rir. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (7) lit. a) și art.~45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de partener la proiectul “Servicii integrate de formare pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii” (Contract de finanțare POSDRU/96/6.2/S/62487), finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007’-2013.    ,    ’

Art.2 Condițiile participării Direcției. Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGAS București) la.proiect sunt stabilite în Acordul de parteneriab încheiat cu Centrul , Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L. Bucureșii)^ Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică. Locală (C.R.F.C.A.P.L. lași), S.C. Siveco România S.A., Direcția Geberâlș>deAșisteh:ță Socială și Protecția Copilului lași (DGASPC lași), pr^vâzbț/îiT^pexa'care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    z '    3

Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305\55 00; wwwSofcâftetl-faflroarta.ro


Art.3 în perioada de implementare a prpiectului, municipiul București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului . București, va angaja suma de 336.951 lei (cu TVA), pentru activitățile din proiect.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a ..fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 31.10.2012.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Număr înregistrare ?

Art. 1 Părțile .


ACORD DE PARTENERIAT

Nr. RC40 din 14.09.2009 Versiune actualizată la data de 01.02.2012

(ia liderul de parteneriat)


-    Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București, cu

sediul în municipiul București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1, cod de inregistrare fiscală 7867450 - lider de parteneriat

-    Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Iași, cu sediul

în municipiul Iași, Șoseaua Bucium, nr. 80, cod fiscal 7831139 - partener 1

-    SC SIVECO Romania S.A., cu sediul în București, sector 1, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81,

Complex Victoria Park, Corp Clădire 4, cod TVA RO476331 - partener 2

-    Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în București,

sector 3, Str. Academiei, nr. 3-5, cod fiscal 15531230 - partener 3

-    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu sediul în Iași, Str.

Vasile Lupu, nr. 57A, cod fiscal 9899076 - partener 4 au convenit următoarele:

Art.l Acordul de asociere

1.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectului „Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii". Este în înțelegerea părților că prezentul acord reprezintă o convenție privind cooperarea părților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 2. Obiectul

2.1    Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării proiectului:"Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii", numărul 62487, care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 96 „împreună pe piața muncii"

2.2    Prevederile cererii de finanțare inclusiv anexele acesteia sunt direct aplicabile prezentului Acord.de Parteneriat. Se va intelege că, în cazul unor discrepanțe între prevederile prezentului Ațcord de Parteneriat și cele ale cererii de finanțare, acestea din urmă vor prevala.

Art.3 Principiile de buna practică ale parteneriatului

3.1    Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalitățile precizate în cererea de finanțare și prezentul acord de parteneriat.

3.2    Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

3.3    Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai inalte.

3.4 Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. în caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că contractul de finanțare poate fi reziliat prin decizia Autorității de Management/OIPOSDRLLresponsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Beneficiar (Liderul de parteneriat) a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului.

3.5 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă din FSE, pentru o.-T^Î^3a^de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solieitaqțytofe-ajiȘondiții GeneraIeg^^^/^tS^cfee.

3.(?TȘemnatarii''prezentuIui aco/â^tfîțeIegj||§||fc’eW^ a-A. '6.1/'cefrevin fiecăreia dintgtfpărți^.s'|J«^tagjB__

«faptul că roiurile si responsabilitățile prevăzute la ;r fi îndeplinite prin utilizarea de resurse umane


proprii și/sau exter.naiizare de!ajJțîyită^^^târîalizyfȘa de activități este acceptată dacă a fost în mod expreit desc'isă î.ri. cererea deY^pațjța'^^^^Jbsețți’uhea /corespunzătoare și dacă se supune regulilor ^Gepel^le și Șpepf/ce și legislației naționale aplicabile.'"Ti


Art. 4 Durata acordului

4.1 Durata acordului este de 36 luni de la data de începere a perioadei de implementare a proiectului.’ Prelungirea perioadei de implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului acord.

Art. 5 Drepturi și obligații ale partenerilor    \Z 1/

5.1 Drepturi și obligații ale Liderului de parteneriat

a)    Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanțare și anexele acesteia, conform formatului și modalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, și va semna contractul de finanțare, acestuia revenindu-i, în raporturile cu AM/OI, responsabilitatea finală în implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

b)    Liderul de Parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul acțiunii și le va furniza copii ale rapoartelor de implementare și ale tuturor documentelor cu impact asupra bunei desfășurări a implementării proiectului.

c)    Propunerile pentru modificări ale proiectului (de exemplu: activități, parteneri, etc.), trebuie să

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOSDRU. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru atunci când va solicita aprobarea AMPOSDRU. Substituirea partenerilor, fără consimțîmântul scris al acestora, este posibilă    doar    în cazul nerealizării culpabile    de către aceștia, dovedite

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, a activităților asumate, în cazul nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului sau în ipoteza deschiderii proced-urii insolvențtei față de aceștia.

d)    Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că nu se pot elimina parteneri din proiect fără înlocuirea acestora cu alte entități cu personalitate juridică ce îndeplinesc condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, preiau ce! puțin obligațiile asumate de partenerul pe care îl înlocuiesc și fac dovada unei capacități tehnice, operaționale și financiare cel puțin similare cu a partenerului pe care îl înlocuiesc. Nu se pot elimina parteneri din proiect cu preluarea obiigațiilorasumate de aceștia de către partenerii existenți.

e)    Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în aceiași fel ca și costurile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor avute în proiect.

f)    Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă să colaboreze și să susțină derularea proiectului, inclusiv prin achiziționarea echipamentelor necesare pentru buna desfășurare a programelor de formare -și prin activități de informare și publicitate pe toată' durata proiectului.

g)    Să respecte termenele de derulare ale proiectului, precum și termenele prevăzute pentru decontarea cheltuielilor.

h)    Să ducă la-îndeplinire obiectivele cuprinse în cererea de finanțare și asumate prin contract.

5.2. Drepturi și obligații ale partenerului/partenerilor

a)    Să colaboreze și să susțină derularea proiectului în modalitățile precizate în cererea de finanțare și prezentul acord de parteneriat.

b)    Să pună la dispoziție sau să furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților pentru care este responsabil, conform cererii de finanțare.

c)    Sa informeze partenerii și să pună la dispoziția acestora documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

d)    Să respecte termenele de derulare a proiectului și decontarea cheltuielilor.

e)    Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in proiect, în condițiile stabilite prin contractul de finanța re.

Art. 6 Responsabilitățile parteneilor în implementarea proiectului

6.1 Responsabilitățile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos și corespun de finanțare - care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale


Organizația


Liderul de parteneriat


CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ    PENTRU

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREȘTI


Partener 1

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ    PENTRU

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ IAȘI


Partener 2

SIVECO ROMÂNIA SA


Partener 3

DIRECȚIA    GENERALĂ

ASISTENȚĂ    SOCIALĂ

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DE

A
Roluri și responsabilități în proiect (se va corela cu cererea de finanțare)


Solicitantul va realiza coordonarea activitatilor proiectului, fiind implicat in derularea tuturor activitatilor din cadrul acestuia. Solicitantul dispune, prin natura structurii sale, de experiența si expertiza mobilizării de resurse umane si organizationale in vederea realizării obiectivelor proiectului. Solicitantul are un important rol de atragere a participantilor, atat prin promovarea materialelor de diseminare, cat si prin activitati susținute de lobby in cadrul grupului tinta.

Solicitantul este implicat in următoarele activitati ale proiectului s Al. Studiu privind identificarea nevoilor specifice ale

grupurilor vulnerabile;

s A2. Analiza nevoilor de formare si selecția grupului tinta;

S A3. Pregătirea programelor de formare; s A4. Furnizarea și evaluarea programelor de formare; s A5. Dezvoltarea de instrumente informatice suport;

A6. Campanii de informare și promovare pentru promovarea asistentei sociale

s K7. Managementului proiectului, achiziții, raportare, audit


Partenerul 1 este implicat in activitatile de management de proiect si de diseminare a informației - reprezentanții acestuia vor participa la întâlnirile de proiect si de planificare a activitatilor si vor transmite informări periodice Solicitantului. De asemenea, Partenerul 1 va fi implicat în activitatea 3 -cercetare situație existenta, analiza a nevoilor de formare, dezvoltare curiculara, organiyare si furnizare a programelor de formare alese pe baza nevoilor de formare ale grupului tinta, la sediul principal al acestuia sau in alte locații alese pe criteriul calitate / cost. Partenerul 1 va coordona realizarea de cursuri in regiunea Nord-Est si va evalua rezultatele si va redacta rapoarte de progres.


Partenerul 2 va face training personalului Solicitantului, astfal ca portalul sa poata Fi folosit imediat in cadrul acțiunilor proiectului. Partenerul 2 vă redacta rapoarte de progres pentru activitatile de care este responsabil. Partenerul 2 va furniza si platforma de invatare la distanta pentru 2 cursuri furnizate de solicitant si va dezvolta un forum pentru networking intre parteneri si persoanele interesate in proiect. Partenerul 2 este responsabil in cadrul activitatii 3 „Furnizarea programelor de perfecționare profesionala si organizarea grupurilor de lucru pentru grupul tinta" de furnizarea a 10 cursuri de „Inițiere in IT" pentru un grup tinta de 140 persoane.


Partenerul 3 este implicat in managementul de proiect -reprezentanții acestuia vor participa la întâlnirile de proiect si de planificare a activitatilor, vor transmite informări periodice si vor redacta rapoarte de progres pentru activitatile de care este responsabil. Partenerul 3, impreuna cu Partenerul 4, va fi implicat in activitatea 2 „Analiza nevoilor de formare, selecția si .informarea grupului tinta" prin elaborarea si trimiterea de chestionare grupului tinta, prin organizarea de focus-grupuri, apoi prin selecția si informarea participantilor la cursuri. Partenerul 3 este implicat si in realizarea activitatii 5 „Campanii de informare si promovare pentru angajatori si angajați pentru schimbarea atitudinii sociale in ceea ce priveeste grupurile vulnerabile" j=e^f^3rea si distribuirea de materiale informative privind g,X^^E!i+pȚ?^feabile si includerea lor in viata sociala.

rețeaua serviciilor publice din


P îțiil^bĂucu^^^ță’^ywtegreaza si Direcțiile Generale de ț^jSog^î^^i.yef^^Șectoare si alti actori instituționali saț^prjf

*! ’4.    î V//x

, Uf    ,,Jezvoltata de Partenerul 2.


<St&Partener 4

DIRECȚIA    GENERALĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PRO' COPILULUI IAȘI

'f

DE

rECȚIA

Partenerul 4 este implicat in managementul de proiect -reprezentanții acestuia vor participa la întâlnirile de proiect si de planificare a activitatilor, vor transmite informări periodice si" vor redacta rapoarte de progres pentru activitatile de care este responsabil. Partenerul 4, impreuna cu Partenerul 3, va fi implicat in activitatea 2 „Analiza nevoilor de formare, selecția si informarea grupului tinta" prin elaborarea si trimiterea de chestionare grupului tinta, prin organizarea de focus-grupuri, apoi prin selecția si informarea participantilor la cursuri. Partenerul 4 este implicat si in realizarea activitatii 5 „Campanii de informare si promovare pentru angajatori si angajați pentru schimbarea atitudinii sociale in ceea ce priveeste grupurile vulnerabile", realizarea si distribuirea de materiale informative privind grupurile vulnerabile si Includerea lor in viata sociala. Partenerul 4 va coordona rețeaua serviciilor publice din Regiunea Nord-Est care integrează si Direcțiile Generale de Asistenta Sociala din toate județele regiunii si alti actori instituționali interesați, prin platforma TIC dezvoltata de Partenerul 2.

Art.7 Angajamente financiare între Parteneri

7.1 Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu Art.6, Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului ÎLei, exclusiv TVA1

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREȘTI

3.347.301

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ IAȘI

650.940

SIVECQ ROMÂNIA SA

2.'211.749

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ    A    MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

359.639

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

231.570

Total (se va corela cu valoarea

6.801.199

eligibilă a Droiectului)

7.2 Cheltuielile eligibile efectuate de către Parteneri vor fi rambursate de către AM/OI pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite în Contractul de finanțare.

7.3 în cazul in care Liderul de parteneriat va solicita AM/OI acordarea de prefinanțare, în nume propriu sau pentru parteneri, părțile convin ca suma primită cu titlu de prefinanțare sa-fie repartizată după cum urmează: 7.4 In cazul aplicării de către AMPOSDRU/OI esccrseo- a mecanismului declarării cheltuielilor indirecte în mod forfetar, părțile convin că suee "amou-sate de AM corespunzătoare cheltuelilor indirecte să fie împărțite între parteneri după cum iimsesâ:

Organizația

Valoare prefinanțare (maxim 30/40%. din valoarea stabilită la art 7.1. la nivelul fiecărei organizații care are dreptul la primirea prefinanțării, conform prevederilor legale in vigoare1)

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREȘTI

0%

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ IAȘI

0%    '-T’

SIVECO ROMÂNIA SA

100%    1''■■'’-'Ă \ '-a

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ    A    MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

0%    SȚ ... '    \ 1 _ J

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

0% . ........

......

In vederea recuperării sumelor acordate cu titlu de psțmț$&ttța^ mecanismului de recuperare, stabilit de AM/OI reșpomS?^’ pgr;

j\răspuțic| soliqâMn aplicarea re.


1 OUG 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentele
Organizația

% cbesfeaed «adteeOEe declarate in mod forfetap^Z/// / / â

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREȘTI

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ IAȘI

0,8% [/

SIVECO ROMÂNIA SA

2,3%

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ    A    MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

0,4%

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

0,2%

7.5 Partenerii sunt de acord să asigure contribuția la acest proiect așa cum se precizează în cererea de finanțare și în prezentul Acord de Parteneriat. Astfel, Partenerii convin să contribuie la cofinanțarea proiectului după cum urmează:

Organizația

Contribuția la proiect

LEI

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREȘTI

511.903,11

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ IAȘI

23,578

SIVECO ROMÂNIA SA    ..

49.422

.DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ    A    MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

0

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

0

Total (se va corela cu valoarea totală a contribuției proprii din contractul de finanțare)

584.903,11

Art.8 Achiziții Publice

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI.

Art. 9 Transferurile între Parteneri

9.1    în vederea rambursării de către AMPOSDRU a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, fiecare partener, pe baza activităților desfășurate și conform timpului alocat, va emite o cerere de rambursare/factură (conform prevederilor legale) către Liderul de partenerat în termen de 15 zile de la data prestării serviciilor și livrării lucrărilor.

9.2    în cazul în care se optează pentru emiterea de facturi, acestea vor cuprinde: parteneriat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.2

a)

b)


Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;


Linia de buget din bugetul proiectului, corespunzătoaj^țțeGoatăpk^ctivității derulate..

9.3. Părțile sunt de acord ca emiterea cererii de rambursare/facțiț^^^OT^că^s^btă de documentele justificative ce atestă efectuarea cheltuielilor solicitate spre/mîgb!'ursarei^'^^OTltafea i activjBăților conform prevederilor cererii ^fioagjare și a cerințelor AM?OS0ffițjgD4e,ptU|lujzăc/fd de


parteneriat înțeleg și accepta să pun^la^dispoziție toate docurr cheltuielilor efectuate solicitate de_AMPOSDRU/OIPOSDRJ ’-espiSâbS


9.4 Sumele aferente prefina.nțăr' Solicitate și rambu către parteneriat, vpr fi primite) în Icontul/contuiheltuie^ÎQțîțSfgcțuatejw'cadriî pregetului de

VicateXfSSâ^^SiîJ'B numelî. Liderului de îfffn?    r t


9.5. Liderul de parteneriat are obligația de a transfera partenerilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării (sau 6 zile lucrătoare în cazul partenerilor transnaționali) sumele prevăzute la art. 9.4., ce se cuvin fiecărei entități din cadrul parteneriatului.

9.5. Liderul de parteneriat are obligația transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor cât și AMPODRU/OI responsabil, cu privire la efectuarea viramentului în conturile partenerilor.

9.7. în cazul în care liderul de parteneriat și/sau partenerii săi beneficiază de sume acordate cu titlu de prefinanțare, dobânda acumulată în conturile de prefinanțare deschise pe numele fiecărei organizații, se raportează și se vor deduce de către AMPOSDRU/Oi responsabil din sumele ram bursa tg^m, t ,

Art. 10 Proprietatea

10.1 Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală și industrială priwnd rezultatele Proiectului, raportările și alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului/Liderului de parteneriat. Beneficiarul/Liderul de parteneriat va acorda AMPOSDRU și OIPOSDRU delegat dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială și intelectuală.

Art. 11 Confidențialitatea

11.1 Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Notificări

12.1    Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.

12.2    Orice- document scris trebuie înregistrat atât-la transmitere cât și la primire.

12.3    Comunicările între părți care. nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor face de asemenea prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării sa fie confirmată și să poată fi dovedită.

Art 13 Legea aplicabilă

13.1    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

13.2    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa -convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 14 Litigii

14.1 Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu-prezentul Acord va fi soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea disputei, aceasta va fi soluționată de instanțele competente, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Art.15 Prevederi finale

15.1 Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data semnării/executării prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de.-_a.sgm na si executa prezentul Acord de Parteneriati    _ X'Sî.OO

X,'


2 OUG 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor strucFu&îkTi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Ordinul 2548/2009 pentru aporobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009, privind gestionarea financiaraă a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la Iași astăzi, 01.02.2012 în șase exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, toate avand aceeași valoare legală.

Semnături

Numele și funcția persoanelor autorizate să semneze

Semnătura

Data și locul

Lidende parteneriat

Centrul    Regional    de

Formare Continuă pentru Administrația    Publică

Locală București

Ionut PASTIA

Director

",

/•    /    ...L

Partener 1

Centrul    Regional    de

Formare Continuă pentru Administrația    Publică

Locală Iași

Marius-Daniel    ,7'’^

Director    /fi ’    6

fev’s' Z

T/k

~    z • \\

1 i A •' V

M £ "    « V

Partener 2

SC SIVECO ROMÂNIA S.A.

Irina SOCOL

Președinte

/ XKlî

Partener 3

Direcția    Generală de

Asistență    Socială    a

Municipiului București

Cosmina Ioana SIMIEAN Director general

ol®

Hi v j

to -

Partener 4

Direcția Generală    de

Asistență    Socială    și

Protecția Copilului Iași

Florin ION

Director

/

/

. O'3' O

O 2 . > o i .

f '«V