Hotărârea nr. 183/2012

HOTARAREnr. 183 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE COORDONATOR AL PROIECTELOR "MUNCA SOCIALA STRADALA SI DE PROXIMITATE: ADAPTAREA LA REALITATE" SI "DREPTUL LA DREPTURI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de coordonator al proiectelor „Munca socială stradală și de proximitate: adaptarea la realitate" și “Dreptul la drepturi”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;    - ;    ..........

Văzând raportul ' Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General âl Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de coordonator al proiectelor „Munca socială stradală și de proximitate: adaptarea la realitate" și “Dreptul la drepturi”, incluse în Protocolul celei de a 5-a sesiuni a comisiei , mixte permanente însărcinată cu execuția acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Comunității franceze din Belgia, Guvernul Valon și Comisia comunitară franceză din Bruxelles-capitală.

Art.2 Condițiile participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București sunt stabilite în propunerile de proiecte, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 în perioada de implementare a proiectelor, municipiul prin bugetul Direcției Generale de Asistență S^ci^lă fa /Mp'nicipjuui'z


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305București, va angaja suma de 31.600 euro (15.800 euro pentru activitățile fiecărui proiect).

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro Robert/Eduard

București, 31.10.20

Nr. 183    //iW7 X


\ SECRETAR GENERAL ' ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

|1. IDENTIFICAREA PROIECTULUIPROu JT DE COOPERARE B1LATER .A intre România și Valonia-Bruxelles Perioada i2012 — 2014

® Tarile implicate ‘ România, Belgia

» Locul desfășurării proiectului : Bruxelles, București

9 Perioada de desfășurare a proiectului (număr de luni/ani) : 2012-2014

® Titlul proiectului . DREPTUL LA DREPTURI


» Sectoarele de cooperare (marcați domeniul)Comunitatea Valonia-Bruxelles . « asistenței socială

•    limbă sau literatura

•    educare/formaie

•    cultura și comunicare

•    sănătateRegiunea Valonă ;

•    agricultură

•    amenajarea teritoriului

•    resurse naturale și mediu înconjurător

•    energie

•    economie

•    locuințe

•    transport și comunicații

•    asistență socială

•    sănătate

■    turism

•    cercetare științifică (*)

•    tehnologie (*)

-    patrimoniu (imobil)

■    sport (infrastructura)


•    turism

•    promovare socială

•    reconversie profesională, inclusiv formarea permanentă a claselor medii

•    politica sănătății

•    X asistență socială1 (*) Pentru domeniile științifice și tehnologice, vă rugăm precizați sectorul :

ȘTIINȚE LJMAN1STE t. Istoue

Limbă și lileralurâ

:? Alte științe umaniste (filosofic, arta, istoria artei)

ȘTIINȚE SOCIALI-,-j Psihologie

Economie

u Științele educației Alte științe sociale


ȘTIINȚELE MEDICALE

o    Medicina fundamentată

o    Medicina clinică

o Științele sănăLății

ȘTIINȚELE AGRICOLE    ■    !.

o Agricultura, silvicultura, pescuitul și științele

conexe

o Medicina veterinară


Ș VUNȚtLE EXACTE ȘE NATURALE o Matematica și informatica o Fizica

o Chimia

u Geografia și științele legate oe mediul

înconjurător

Biologia


INGINERIA Șl ȘTIINȚELE TEHNOLOGICE c    Ingineria civilă

u    Ingineria electrica, electronică

o Alte domenii ale inginerieiRezumatul proiectului (maxim 10 rânduri) în limba franceză:

Les femmes roumaines impliquees dans la prostitution arrivent parfois ă migrer et â-t'ravailler dans d’autres pays de I' Union Eurdpeenne. Ai.. travaille depuis 1997 avec des femmes impliquees dans la prostitution et robjecțif du: projet ci present est l'amelioration des droits de femmes avec uri focus sur la migration.    ■■    m

Ains, les acteur impliques dans le projet vont:

-    connaître les parcours des femmes migrantes qui.se prostituent â Bruxelles, afin,de les accompagner plus efficacement;

-    creer un reseau d'acteurs bruxellois et roumains en vue de mieux prevenir la prostitution, de reduire les risques qu'elle engendre ; I ci'a mei io re r les prises en charge tout au long du parcours des femmes qui migrent dans ce contexte.
Operatorul din Romania :

O Organizația : ARAS - Asociația Romana Anti-SfDA

Responsabil . Nicoleta Dascalu


Funcția : Manager de proiect

Adresa : Casa Presei Libere, corp B2, etaj 3


Tel. . 0745 101 467

Fax: 021 318 82 51    AC1

a Email: nicoleta.dascalu@arasnet.ro

r> Reprezentant în țara respectivă (dacă este cazul):    -    '    :

A- Coordonatele eventualilor parteneri valoni sau din Bruxelles asociați la ăcest proiect:

Operatorul din Valonia sau din Bruxelles :

a Societatea/organizația : ESPACE P
* Alti eventuali parteneri asociați proiectului

Asociația REACHING OUT, Romania Responsabil :    lana    Matei

■->    Funcția .

A Adresa : Județul Argeș, Municipiul Pitești, Strada Ion Câmpineanu nr. 4 A    Tel. : 0733    044    711,    048631851

a>    Fax : -

Email: reachinaouLromtffivahoo.com

Coordonator in Romania

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA.SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Responsabil: Ion Purcarea

Funcția : Director Dezvoltare, Strategie, Programe

Adresa : București, Strada Academiei nr. 3-5, Sector 3    . "T


Tel. : 021.314.23.15, 0751 519 852

Fax : 021.314.23.16

JEmail: dgas mb@yahoo.co.uk, ionpurcarea@yahoo.com

3. DESCRIEREA PROIECTULUI____

° Context general

(date privind contextul politic, economic, social și educativ in care se înscrie proiectul și care trebuie menționat având in vedere obiectivele proiectului. Trebuie de asemenea semnalat, dacă este cazul, dacă proiectul se înscrie într-un program global de cooperare a! instituției dumneavoastră, a instituției partener, a țării partener sau a oricărei alte instituții, precum și felul în care corespunde cu prioritățile m. cooperare ale României cu regiunea Valonia-Bruxelles, așa cum este prezentat in nota de orientare pregătitoare a Comisiei mixte care «c anexata apelului la proiecte)

Femeile implicate in sexul comercial sunt unul dintre cele mai vulnerabile grupuri, in ispecial atunci când sunt obligate sa migreze si sa lucrez-, in alte tari decât cea de reședința. Vulnerabilitatea sociala a acestor femei determina nu numai lipsa accesului la servicii, ci si lipsa accesului informații despre sanatate, drepturile elementare, resursele disponibile. Situația de vulnerabilitate poate determina si abuzuri sexuale sau tiz" ' In Romania nu sunt disponibile, in acest moment, date la nivel național referitoare la situația femeilor implicate in prostituție, insa, la nivel organizațiilor care lucrează cu acest grup, se știe ca aceste femei nu au acces la informații despre sanatate, la materiale de protecție, la ser sociale si medicale, la locuri de munca. Uneori nici nu pot lua decizii cu privire la viata sexuala, cu atat mai puțin cu privire la viata socialo. .. dovada in acest sens o constituie lipsa totala a oricărei forme de asociere sau prezenta in viata publica.. De fapt constituie grupuri care nu sn auzite sau văzute. Deși in Romania inca nu sunt vizibile si recuhoscute, observam ca in tarile din Europa exista (si sunt active soci-, organizațiile de femei, care s-au confruntat cu situații de vulnerabilitate si care acum lupta pentru, respectarea drepturilor femeilor care se afla situații similare. Cunoașterea realitatii in acest domeniu - atat in Romania cat si in Belgia - ar permite o mai buna adaptare a serviciilor ; nevoile acestui grup.

Obiectivul general

Imbunatatirea calitatii vieții femeilor implicate in prostituție, in speciali a celor imigrante.

Obiectivele șpecifice/operaționale

(de exemplu, în ceea ce pnvește acumularea de experiență, de competențe specifice etc., formafea tinerilor profesioniști, publici organizarea de manifestări, colocvii sau seminare, transferul de experiență)    \

Creșterea nivelului de informare al profesioniștilor din Romania si Belgia cu privire,lg situația reala a femeilor implicate in prostituție;

Crearea unei rețele de actori romani si belgieni implicați in oferirea de servicii pentru acest grup tinta;

l Fim,Iț:;,,uiuu/C(e,iu.);i unor modele de bune practici si a unor formari adaptate nevoilor lucratorilor sociali modele baz> K^i^nenteiVJiiMeren a actorilor implicați.    '    z*

Obiective inițiale

creșterea nivelului de informare al profesioniștilor din Romania si Belgia cu privire la situația reala a femeilor implicate in prostituție crearea unei rețele de actori romani si belgieni implicați in oferirea de servicii pentru acest grup tmta

identificarea/crearea unor modele de bune practici si a unor formari adaptate nevoilor lucratorilor sociali, modele bazate pe utilizarea experienței de teren a actorilor implicați.


•    Rezultate așteptate

a)    Realizarea'a doua misiuni anuale, la Bruxelles si București. !'..

actorii romani si belgieni implicați ;    ’

b)    Constituirea de rețele, identificând organizațiile, capacitatib-serviciile acordate grupului vulnerabil si procedura de lucru. Se ■. o dezvolta un document care va conține aceste informații,

c)    Modele de: bune practici care se vor identifica prin activitatfe realizate in misiunile din cele doua tari partenere in vedre realizării unui seminar rornano-belgian. La finalizarea proiectului ■ va realiza un ghid de bune practici si se va distribui.


Prezentarea detaliată a conținutului proiectului, cu rezultatul așteptat, și chronoqrama previzională de realizare

Obiectivul acestui proiect este îmbunătățirea calitatii vieții femeilor pare practica prostituția, in special a celor migrante. La nivelul Roman-femeile implicate în prostituție tind să migreze și să lucreze în alte țări ale Uniunii Bpropene.

Scopul acestui proiect este de a crea o rețea de instituții publice și private din Romania si Belgia, care sa acționeze in comun pentru preveni: -fenomenului prostituției si migratiei in alte state ale. Europei'si reducerea riscurilor la dare este supui grupul vulnerabil.

Activitățile propuse pentru implementarea acestei propuneri de proiect sunt următoarele :

Realizarea a doua misiuni/ an la Bruxelles si București, cu actorii sociali romani si belgieni, implicați in diminuarea efectelor negative m problematicii prostituției in rândul femeilor si migratiei acestora in spațiul european; ' ■

Constituirea de rețele prin identificarea organizațiilor de profil, furnizoare de servicii' in domeniu si a modalităților de lucru ale aceste- • Realizarea unui document care sa cuprindă informații detaliate despre capacitatea’ instituționala a operatorilor din teren. Acestea se ' identifica prin misiunile anuale, organizate in cele doua state partenere in vederea organizării unei întruniri pe aceasta tema. De asemenea, vor edita si distribui ghidun de bune practici. Fiecare operator va transmite anual'coordonatorului din fiecare tara, un raport care sa conții■ activitățile si rezultatele obținute in implementarea proiectului, comparativ cu obiectivele stabilite in propunerea de prqieiGtfetîp-^nul 20 o

cco^qropafeiîLfe^ proiect din tarile partenere vor face un schimb de experiența cu privire la evaluările activitatilor zfefftdate dm^'miect re^uJtă’tețoratesWa.    z/    '    r
In cazul continuării proiectului, indicați rezult le primei faze și. rrrativele continuării

Coordonatorii din tarile partenere vor stabili de comun acord, modalitatea de continuare a acestei ample acțiuni, cu obiective concrete, in perioada de evaluare a proiectului.

» Atti participant! :

Recurgerea eventuală la programme și/sau finanțare bi- sau multilaterală (Uniunea ;Europeană, Francofonia, BID, CUD, CTB, FNRS, rfo țări partenere etc.)    • .

Problematica prostituției si migratia persoanelor care practica prostituția in altei, state ale Europei se vor analiza pe toata perioada ■ implementare a proiectului, fiind sprijinite acțiunile de accesare â fondurilor externe: nerambursabile, pentru replicarea la nivel natioru. internațional a rezultatelor proiectului. Scopul proiectelor viitoare va pune .accent pe dezvoltarea unor rețele integrate intre diverși paito . sociali, pentru îmbunătățirea accesului grupului vulnerabil la eduqatie, servicii' socio-medicale și includerea acestora pe piața muncii. -asemenea, se va avea in vedere orientarea partenerilor romano-belgieni' către 'o cooperare transnațională, in vederea aplicării unor cereri î finanțare nerambursabila, care vor sprijini dezvoltarea acțiunilor proiectului, prin schimbul de bune practici, prin învățarea din experienmto celorlalți, prin promovarea inovării și a muncii în echipă, cât și prin furnizarea de oportunități mai vaste pentru cercetare și dezvoltare. A:-, concentrarea resurselor partenerilor asupra inițiativelor transnaționale va contribui la implementarea strategiilor statelor partenere privi... schimbul de informații și inovații pentru incluziunea sociala a persoanelor defavorizate-dovedindu-se a fi atât un mijloc de bună guvernare, ■ c și un instrument pentru a crea valoare adăugată proiectului.

Efectele concrete în Romania rezultate din derularea proiectului

Operatorii din Romania isi vor putea adapta mai bine serviciile sociale pe care le vor acorda grupului tinta, in funcție de nevoile acestuia, urmare a dezvoltării competentelor instituționale, datorata schimburilor de experiența cu reprezentanții altui stat membru al Uniunii Europe; respectiv Belgia.


îs sjid

Ci

&


activitâti de management a fiecărei instituții. Se v.. .sigura o evaluare corectă, imparțială r plementării proiectului si totodată o dezvoltare profesională a personalului implicat, prin verificarea, prezentarea si arhivarea tuturaf documentelor, în vederea asigurării eligibilității proiectului. In cadrul tuturor proceselor proiectului se va avea în vedere integrarea principiului privind egalitatea de șanse, urmărindu-se în mod consecvent promovarea exclusivă a măsurilor vizând asigurarea corectitudinii din; acest punct de vedere. în ceea ce privește constituirea echipei de proiect și oportunitatea atribuită membrilor colectivului, se va urmări integrarea în cadrul acesteia a unor persoane competente în domeniul de expertiză profesională necesară elaborării și implementării proiectului1, dar si a angajatilor care nu au mai activat în acest domeniu.

o Intervenții și mijloacele folosite în derularea proiectului


Misiune - organizarea unui schimb de experiența intre organizațiile din cele doua tari

Metodologie - dezvoltarea unei proceduri de lucru pentru organizarea misiunii si tematicii acesteia

Instrumente de lucru - dezvoltarea unor modele comune de documente care sa fie utilizate de partenerii proiectului

Raport anual de implementare a activităților - dezvoltarea si completarea unui document care sa conțină informații despre stadiul aținem rezultatelor propuse in propunerea de proiect

Raport de evaluare a activitatilor si rezultatelor proiectului - dezvoltarea si completarea unui document care sa conțină informații despre nsci . s aparute in implementare si stadiul finalizării acestuia

|4. MĂSURI NECESARE PENTRU REALIZARE    îp h

Estimare globală

Contribuția așteptată din partea României (în EURO):,15.800€

Contribuția coordonatorului din Remania : 15.8006

Contribuția operatorului din Romania: nu

Contribuția așteptată din partea Valoniei-Bruxelles/COCOF:

ANEXA BUGETA, : CONTRIBUȚIA AȘTEPTATĂ DIN PA EA ROMÂNIEI' (PE AN)


'•'H1 ipul fondurilor solicitate

în Romania •

în Valonia-Bruxelles (precizați locația)

1. Misiuni de scurtă durată (maxim 14 zile)

Perioada

I

Număr misiuni

Perioada

Loc

Număr misiuni

20TI

| 2012 . Cofinantarea proiectului (48006) va fi ț asigurata din bugetul local al Municipiului

I București, de către Consiliului General al ; Municipiului București, prin alocare financiara in

I bugetul Coordonatorului din Romania, in urma

Formulării unei solicitări si aprobării acesteia.

2012 : 48006

2 x 2 persoane x,3 zile

2012: 3100G

Bruxelles

2x2 persoane x 3 zile

2013 : Cofinantarea proiectului (48006) va fi asigurata din bugetul local al Municipiului București, de către Consiliului General al Municipiului București, prin alocare financiara in bugetul Coordonatorului din Romania, in urma formulării unei solicitări si aprobării acesteia.

j 2014 -

2013 : 48006

2x2 persoane x 3 zile

2013:31006

Bruxelles

i

2x2 persoane x 3 zile

! 2. Burse de cercetare/staqiu (pentru fiecare bursă)

Perioada

Număr misiuni

I

Perioada

Număr misiuni

2011

-

-

2012


Coordonator din Romania

Direcția Generala a'e Asistenta Sociala a

Municipiului București_a _

Cosmina Ioana SIMIEAN

Operatorul din Romania


ARAS - Asociația Romana Anti-SIDA


Maria GEORGESCU


Director executivproiectul va fi supus, în funcție de sectorul de activitate, evaluării de către instilutiile/agentii nationale/ministerele din Romania și/sau de către o Corm consultativă a acestora, precum și de către instituțiile/agentiile nationale/ministerele competente ale țării partener. Decp-eEv^puțea fi considerat accep doar în urma înștiințării oficiale pe care intitutiile/agentiile nationale/ministerele romanești o vor adres

modalitățile precizate in Acordul de cooperare.

^jAcfffprierul Bțrpin trebuie să introducă la rândul său o cerere autorităților din țara sa.
PRO,_JT DE COOPERARE BiLATEF _A intre România și Valonia-Bruxelles Perioada 2012 -2014!1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI_______________ ____

« Tarile implicate: România, Belgia

® Locul desfășurării proiectului : Bruxelles, București

•    Perioada de desfășurare a proiectului (număr de luni/ani): 20-12^2014

•    Titlul proiectului : Munca sociala stradala si de proximitate : adaptarea la realitate


» Sectoarele de cooperare (marcați domeniul)


Regiunea Valonă ;

•    agricultură

•    amenajarea teritoriului

•    resurse naturale și mediu înconjurător

•    energie

•    economie

•    locuințe

•    transport și comunicații

•    asistență socială

•    sănătate

•    turism

•    cercetare științifică (*)

•    tehnologie (*)

‘    patrimoniu (imobil)

•    sport (infrastructură)

Comisia Comunitară Franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală .

•    turism

•    promovare socială

o reconversie profesională, inclusiv formarea permanentă a claselor medii

•    politica sănătății

•    X asistență socialăV»-.


Ap-


1 ■■

1

(*) Pentru domeniile științifice .yi tehnologice, vă rugăm j

jreeizali

1 .

1

sectorul :

STHNTE

UMANISTE

ȘTIINȚELE MEDICALE

Istorie

o Medicina fundamcniula

Limbi și liiefaluru

0    Medicina slifr.cE.    1

o

Ailu- științe umaniste: (filosofic, artă. istoria artei)

o SLirnțGlt: sânatâții    .    •

ȘTIINȚE

SOCIALE

Psilioldifie.

*

.:

ȘTIINȚELE agricole

■■,

Ecou oui ic

o Agricultura, silvicultura, pescuitul țî științele

1

‘'.•milele eilneuție.1

conexe    ,,

■-

Alte științe Sociale

o Medicina veterinara    •'

-    ȘTfiNȚF

o

LE EXACTE ȘE NATURALE

Matematica și informatica

INGINERIA ȘL ȘTIINȚELE TEHNOLOGICE    1

i-r.-ieu

o    Ingineria civilă    ,

Chinăii

o Ingineria eldoirică. electronici

r

Geografia șt științele legate de mediul înconjurător Biologia

o Alte domenii ale ingineriei

Rezumatul proiectului (maxim IQ.rânduri) în limba franceză:l,e travail social de rue represenle une modalite eîfective et aux effets irremplațables a riniention d’une population vivant - de mar,; , permanente ou episodique - dans la rue. Le phenomeiie des enfants et des jeunes et,-plus recemment, des familles en situation de rue, perdurei Buearest depuis plus de 20 ans. La fondation PARADA, formellement enregistree le 15/02/1996, s’esi investi dans le travail social visat: pouvoir offrir une assistance humanitaire ei. d’urgence a.cette population, mais egalement des Services d’inlegration adaptes (Services socia educationnels. proiessionnels). L’intervention sociale de rue lut, et cela depuis le debut, au coeur de nos preoccupations, notamment â truver, service social et Lunile mobile « Caravana ». Membre du reseau de travaillcurs de,rue Dynamo International, basc a Bruxelles, coordinatcur da ce cadre de I Atelier roumain du reseau, PARADA ambitionne de creer a travcrs.ee projet un reseau formalise des associations roumaines .. developpent des Services d’assistance sociale dans la rue, ainsi qu’une cooțdination acerue de nos actions, dans cc cadre, avec Ies partenaii etrangers membres du reseau Dynamo International: echanges de bonn.es, praLiques, developpcment dtjs formțdiofl^cornmunes, informai, rdciproque et connaissance de nos territoires respectifs.

(2. PARTENERI RESPONSABILI Al PROIECTULUI Șl PARTENERI ASOCIAȚt___

a Operatorul din Romania :

■->    Organizația : Fundația PARADA

■ ">    Responsabil : lonut JUGUREANU

Funcția : Director executiv

Adresa : Str Bucur 23, Sector 4, Bucurest, CP 040292, Romania

R> Tel. :+40.(0)723.153.693.

EmailFi.jugureanu@paradaromania.ro Reprezentant în țara respectivă (dacă este cazul) :

Coordonatele eventualilor parteneri valoni sau din Bruxelles asociăți la acest proiect: Dynamo International, Reseau des travailleurs sociaux de rue

Operatorul din Valonia sau din Bruxelles :


Societatea/organizația : Dynamo International Responsabil : Isabelle Jaramillo
T Coordonatele eventualilor partener, ii sau din Bruxelles asociați ta acest pr-« Coordonator in Romania

<■ DIRECȚIA GENERAL A DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Responsabil : Ion Purcarea


Funcția : Director Dezvoltare, Strategie, Programe,

Adresa : București, Strada Academiei nr. 3-5, Sector 3 Tel, : 021.314.23.15, 0751 519 852

Fax : 021.314.23.16

Email: dgas mb@yahoo.cp.uk, ionpurcarea@yahoo.com

|3. DESCRIEREA PROIECTULUI____________________________________________________

Context general

(date privind contextul politic, economic, social și educativ ări care se înscrie proiectul și care trebuie menționat având in vedere obiecte proiectului. Trebuie de asemenea semnalat, dacă este cazul, 'dacă proiectul se înscrie într-un program global de cooperare al institur. dumneavoastră, a instituției partener, a țării partener sau a oricărei alte instituții, precum și felul în care corespunde cu prioritățile cooperare alo României cu reginea Valonia-BruxeJIes așa cum este prezentat'în nota de orientare pregătitoare a Comisiei mixte care ■. anexată apelului la proiecte)

Copiii, tinerii si - mai recent - familiile in situație de strada reprezintă o categorie dintre cele mai vulnerabile. Fenomenul social ale cam începuturi se regăsesc incepand cu anii 90, s-a perpetuat pana in prezent. Un studiu din 2009, coordonat de Organizați Salvați Copiii Roman.: si realizat cu participarea Fundației PARADA si a diferitelor Direcții, Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de pe raza Municipiui i București, menționează un număr de 800-1.200 de copii si tineri ip situație de strada. Daca in perioada anilor 90, copiii străzii proveneau precădere din rândul copiilor abandonați si care paraseau Centrele publice de plasament si Casele de copii (date fiind abuzurile si condiții mizere in care se gaseau in aceste structuri), noile cazuri aparțin cu precădere apariției unei a doua generații de copii ai străzii (foștii con i,CU mențiunea fara domiciliu), unii nu au fost nicu.„ j inregistrati (declarați la naștere). Ac . dement esențial ii privează de accesarea uikr drepturi elementare; adapost, educație, asistenta medicala, etc. In lipsa unui acces efectiv la sistemul de educație, lucru care presupune ir sa existenta unui adapost si a unui mediu de siguranța in care copilul/tanarul sa poata evolua, fenomenul risca sa se perpetueze. Fafa a,. &, fara familie, "fara 'adapost. fara educație si tara o meserie, copiii străzii de azi devin adultii străzii de mâine, perpetuând marginalizarea si excluziunea, cu riscurile sociale asociate.

De asemenea, viata de strada impinge persoanele in cauza la gasifea unor mijloace de subsistenta si la practicarea unor activitati cu cara.. -infracțional (furt, prostituție, talrtarie) cu caracter social grav. Un procent important din rândul « copiilor străzii » a cunoscut arestul Polii'ă uneori zidurile inchisorii. Viata de strada nu fragilizeaza astfel doar persoanele aflate in aceasta situație, ci societatea in ansamblul ei.

Mai mult, consumul de substanțe psihotrope (aurolac si, mai recent, droguri injectabile : heroina, drogurile « legale »), efect al situației -. vulnerabilitate extrema in care aceasta populație se regăsește, reprezintă o cauza importanta in transmiterea unor boli extrem de grave, al cam tratament este costisitor, inclusiv in termeni economici, pentru societate (HIV, hepatitele de tip B si C, tuberculoza). Absenta unor programe ■ reducere a riscurilor asociate consumului drogurilor injectabile (sbhimb de seringi), absenta unor programe de informare adaptate asum i riscurilor asociate acestui tip de consum presupune asumarea unui risc important de, epidemie in domeniul bolilor susmenționate.

Termenul de lucrator social stradal este relativ nou si, inca, puțin cunoscut in domeniul asistentei sociale in Romania. Aceasta meserie im-lipul de intervenție pe care aceasta o presupune, obiectivele acesteia din urma, metodele utilizate au insa o vechime mai mare in tarile '.Ti Europa de Vest.

Obiectivul general

Imbunatatirea situației copiilor, tinerilor si familiilor in situație de stra'da, prin realizarea unei rețele informate, la nivel național, a instutiilor pubT de asistenta sociala/organizatiilor neguvernamentale care utilizează intervenția sociala stradala, precum si prin imbunatatirea prega . profesionale a lucratorilor stradali, prin realizarea unor schimburi de experiența cu rețeaua Dynamo International si cu membrii acesteia si p. adoptarea unor modele de intervenție si a unor ghid uri de bune practici adaptate contextului romanesc.

Obiectivele specifice/operaționale

(de exemplu, în ceea ce privește acumularea de experiență, de competențe specifice etc., formarea s tinerilor profesioniști, publice organizarea de manifestări, colocvii sau seminare, transferul de experiență)

a)    Creșterea nivelului de informare a profesioniștilor din Romania si Belgia cu privire la situația reala a fenomenului copiilor si tinerilor in situa de strada, evoluția fenomenului si natura mijloacelor de intervenție;

b)    rețele informate de actori romani si belgieni implicați in oferirea de servicii adaptate acestui grup tinta;

cXl'â;©nKificâ'r©^hc«area unor modele de bune practici si a unor formari adaptate nevoilor lucratorilor sociali stradali X    e pe utiliz'

expengritojtoe tofân a actorilor implicați.    - f    xSt?

o


■., I .

, Pentru evaluarea proiectului, rezultatele așteptate obiectiv cu Obiectiv fctfțndicatori ce pot fi verificați)


Obiective inițiale    j

I

a)    Creșterea nivelului de informare a profesioniștilor din Romaniasi ( » Belgia cu privire la situația reala a fenomenului copiilor si tineriloi in ! situație de strada, evoluția fenomenului si natura mijloacelor de ) . intervenție ;

b)    Crearea unei rețele informate de actori romani si belgieni implipati in oferirea de servicii adaptate acestui grup tinta;

c)    Identificarea/crearea unor modele de bune practici si a unor formări * adaptate nevoilor lucratorilor sociali stradali, modele bazate pe utilizarea experienței de teren a actorilor implicați


i    Rezultate așteptate

■a) Realizarea a doua misiuni anuale, la Bruxelles si București, actorii romani si belgieni implicați;

b)    Cqnstituirea rețelei naționale, prin identificarea organizații active; in domeniu, a serviciilor acordate si a modalităților de luc ale acestora. Realizarea unui anuar care sa conțină toate acer informații;-

c)    Dezvoltarea unor modele de bune practici si de forme profesionala, adaptate nevoilor lucratorilor sociali stradali. Acestea se vor identifica in sesiunile de lucru ale misiunilor anii; in vederea realizării unui seminar romano-belgian.

Realizarea/distribuirea de ghiduri de bune practici participantiloi formările organizate de membrii rețelei Dynamo International. __


Prezentarea detaliată a conținutului proiectului,.cu rezultatul așteptat, și chronoqrama previzională de realizare


Obiectivul acestui proiect este îmbunătățirea situației copiilor, tinerilor si familiilor in situație de strada, prin realizarea unei rețele informate nivel național, a instutiilor publice de asistenta socialâ/organizatiilor neguvemameptale care utilizează intervenția sociala stradala, precum prin imbunatatirea pregătirii profesionale a lucratorilor -stradali. Scopul acestui'proiect este de a crea o rețea de actori sociali din Românie Belgia, pentru prevenirea fenomenului prostituției si reducerii acestui risc, acțiuni ce contribuie la imbunatatirea calitatii vieții femeilor c; migrează în acest context.

Activitățile propuse pentru implementarea acestei propuneri de proiect sunt următoarele ;

Realizarea a doua misiuni anuale, la Bruxelles si București, cu actorii sociali romani si belgieni implicați in diminuarea efectelor negative problematicii copiilor, tinerilor si familiilor in situație de strada in spațiul european;

XXțsfitiijppaxde retele Prin identificarea organizațiilor de profil, furnizoare de servicii sociale in domeniu si modalitatea de lucru ale fiecan rdintre^acesțe'â;,. Realizarea unui anuar care sa cuprindă informații detaliate despre capacitatea instituționala a op^ștSilSrXn teren. Acestea VBc.i.pe.ntîfica-gDrin misiumle/anuale, orgnizate in cele doua state partenere in vederea organizării unei intrJnioâ^SIpt^^mă De asernen

ediții si'!d)sfr''    ..... ...... '    ' '

- J i îl/ /

iX'/l 7    ÂH

/T


ui cjj/fiduri de bune practici, la diverse formari profesionale organizate in domeni

i /    ......
Fiecare;' operator va transmite anual coordona lui din fiecare; tara, un raport ’care conțină activitățile si rezultatele obținute implementarea proiectului, comparativ cu obiectivele stabilite inițial; in propunerea ide proiect în anul 2014, coordonatorii de proiect din tarile partenere vor face un schimb de experiența cu privire la evaluările adfivitatilpr d.erulate iq proiect.

* în cazul continuării proiectului, indicați rezultatele primei faze și motivele continuării

Coordonatorii din tarile partenere vor stabili de comun acord, modalitatea de continuare a acestei ample acțiuni, cu obiective concrete, : perioada de evaluare a proiectului.

Alți participant! :    ‘    _

Recurgerea eventuală la programe și/sau finanțare bi- sau multilaterală (Uniunea Europeană, Francofonia, BID, CUD, C l B, FNRS, alte for partenere etc.)

Vor fi încurajate parteneriatele cu parteneri transnaționali care au rezultate ppzitive în integrarea și atragerea persoanelor în educație formare, beneficiindu-se astfel de diseminarea inițiativelor inovative,;experienței, rezultatelor și bunelor practici. Cooperarea transnațională va acoperi o gamă largă de activități, precum: schimbul de informații șt schimbul de persoane între administrații, formatori, actori relevanți pe p; r. muncii și în domeniul politicilor sociale, adaptarea și transferul/preluarea experienței.altor state, studii și evaluări, acțiuni comune.

Finanțarea acțiunilor transnaționale și inter-regionale contribuie lă promovarea și susținerea inovației prin schimbul de experiențe privi < activitățile inovative în ceea ce privește ocuparea., identificarea și implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de mur' mai multe și mai bune, consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește :ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum, consolidarea capacității organizațiilor de a se implica activ în promovarea problematicii copiilor, tinerilor si familiilor in situație de strada incluziunii sociale. Vor fi finanțate proiecte pentru sprijinirea inițiativelor transnaționale și a parteneriatelor la nivel european, urmărindu-se asm dezvoltarea resurselor umane in domeniul problematicii copiilor, tinerilor si familiilor„in situație de strada.

Dezvoltarea programelor comune pentru promovarea problematicii ^grupului tinta, .dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării ; a inegalităților cu care se confrunta grupul vulnerabil, înființarea de parteneriate pentru schimbul de.experiență în ceea ce privește adaptau, formării profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de expertiză privind incluziunea copiilor, tinerilor si familiilor in situație de stive, și dezvoltarea studiilor trans-naționale comparative.    :    ,

» Efectele concrete în Romania rezultate din derularea proiectului

Operatorii din Romania isi vor putea adapta mai bine serviciile sociale pe care ie vor acorda grupului tinta, in funcție de nevoile acestuia, : urmare a dezvoltării competentelor instituționale, datorata schimburilor de experiența cu reprezentanții altui stat membru al Uniunii Europei;

respectiv. Belgia.

Rforț) b Va    t i v i t a t i I o

rdtqțh^i acta r •. p ci    fo_i rS foîg


rezultatelor proiectului va asigura o mgi buna informare a cetățenilor/ partenerilor implicați in $.& va asigura creșterea capacitatii de intervenție a furnizorilor de servicii sociale in

iernatic

Participarea la schimburile de experienta/semina. e.prezentantilor statelor partenere si e .ea/distribuirea ghidurilor de bune practici insfitutii publice/private vor contribui la creșterea nivelului de informare a specialistilp.riîmplicati.

Din punct de vedere al managementul proiectului, implementarea .acestui proiecțrtn jRpmania va avea un impact pozitiv asupra anc-ajatiior partenerilor, deoarece vor învăta/utiliza instrumente noi de lucru/metode de lucru, sil vor, beneficia de schimburi de experiență cu reprezentanții diverselor institutii/prestatori/furnizori de servicii sociale din statele partenere, ;dezvp!tându-si astfel competentele profesionale. In acest sens, aceștia isi vor putea utiliza, competentele dobândite pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, in vederea asigurării sustenabillCC proiectului. Evaluarea financiară si tehnică a proiectului, de către coordonatorii „proiectului va înregistra un impact puternic pozitiv asupra întrea activități de management a fiecărei instituții. Se va asigura o evaluare corectă,'imparțială a implementării proiectului si totodată o dezvolte: profesională a personalului implicat, prin verificarea, prezentarea si arhivarea tuturocdocumentelor, în vederea asigurării eligibilității proiectulu in cadrul tuturor proceselor proiectului se va avea în vedere integrarea principiului privind egaljtatea de șanse, urmărindu-se în mod consecvm promovarea exclusivă a măsurilor vizând asigurarea corectitudinii din acest punct de vedere, în ceea ce privește constituirea echipei de proim și oportunitatea atribuită membrilor colectivului, se va urmări integrarea în cadrul acesteia a unor persoane competente în domeniul j expertiză profesională necesară elaborării și implementării proiectului, dar si a angajatilbr care nu au mai activat în acest dohieniu.

I    ( ;

Intervenții și mijloacele folosite în derularea proiectului

Misiune - organizarea unui schimb de experiența intre organizațiile (fin cele doua tari

Metodologie - dezvoltarea unei proceduri de lucru pentru organizarea misiunii si tematicii acesteia

instrumente de lucru — dezvoltarea unor modele comune de documente care sa fie utilizate de partenerii proiectului

Raport anual de implementare a activitatilor — dezvoltarea si completarea unui document care sa conțină informații despre stadiul aținem: rezultatelor propuse in propunerea de proiect

Raport' de evaluare a activitatilor si rezultatelor proiectului - dezvoltarea si completarea unui document care sa conțină informații despre riscam.

aparute in implementare si stadiul finalizării acestuia ■•    .    .    " b

, '1 c. î u ' r'.

|4. MĂSURI NECESARE PENTRU REALIZARE___._____r______

Estimare globală .

-    Contribuția așteptată din partea României (în EURO): 15.800€

-    Contribuția coordonatorului din Romania : 15.800€-    CMr^tAibdțig^eratorului din Romania: nu v O(0niȚriț?țlp5t(slin p^rte^A/aloniQi-Bruxelles/COCOF'

ANEXA BUGETARA : CONTRIBUȚIA AȘTEPTATĂ DIN PARTEA ROMÂNIEI* (PE AN)


Ă-


Tipul fondurilor solicitate 1. Misiuni de seurtă durată (maxim 14 zile


A-

R?'


2.011 '

2012    : Cofinanlarea proiectului (4800C) va fi asigurata din bugetul local al Municipiului București, de către Consiliului General al Municipiului București, prin alocare financiara in bugetul Coordonatorului din Romania, in urma formulării unei solicitări si aprobări a acesteia.

2013    : Cofinanlarea proiectului (48006) va fi asigurata din bugetul local al Municipiului București, ele către Consiliului General al Municipiului București, prin alocare financiara in bugetul Coordonatorului din Romania, in urma formulam unei solicitări si aprobări a acesteia.

2014    .-


i 2. Burse de cercetare/staqiu (pentru fiecare | bursă)2011

2012

2013


//CL-

op /" Z7i


Ă Zi

\\ 3 ?,0\ 'C’.f-1


Tipul fondurilor solicitate

în Romania. J , ;

Perioada    J    Număr misiuni

’.... . î

3 Alte cheltuieli : (detaliati : onorarii, logistică, echipamente, consumabile, material

pedagogic, organizare de colocvii/ateliere...)

2011

", i ' • •

| 2012

■ " r

!    2013 ■-


In Valonia-Bruxelles (precizați locația)


Perioada


Număr misiU'proiectul va fi supus, in funcție de sectorul de activitate, evaluării de către institutiile/ageniii nationale/ministerele din Romania și/sau de către o Corn consultativă a acestora, precum și de către instituțiile/agentiile nationale/ministerele competente ale țării partener. Deci, el va putea fi considerat acct| doar în urma înștiințării oficiale pe care intitutiile/agentiile nationale/ministerele zomalnjesti o vor adresa responsabilului de proiset-st în funcție modalitățile precizate in Acordul de cooperare.

drțeixt! străin trebuie să introducă la rândul său o cerere autorităților din țara sa.