Hotărârea nr. 182/2012

HOTARAREnr. 182 din 2012-10-31 PRIVIND INCHEIEREA UNOR CONTRACTE SUBSECVENTE LA ACORDURILE CADRU INCHEIATE DE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII JURIDICE

CoiiSthui General ai Municipiului Bueures i hotârâre

privind încheierea unor contracte subsecvente la Acordurile cadru încheiate de Municipiul București pentru achiziționarea de servicii juridice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București, și raportul de specialitate al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu art. i alin. (1) și alin. (2)'din Ordonanța de Urgență a Guvernului ■'■ hrl 26/2012 privind unele-măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei - i

■financiare și de modificare și completare a unor acte normative:    ......

'în temeiul prevederilor'ăd, 36. al in. .{9} și art. 45 afin.'(2) din Legea nr. 215,'200.1 ..

privind administrația publică locală, republicată,.cu modificările și completările ulterioare^■■

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art,1 Se aprobă încheierea unor contracte subsecvente la Acordurile cadru încheiate de Municipiul București pentru achiziționarea de servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în fond și în căile ulterioare'de atac în fața instanțelor de judecată a intereselor Municipiului București pentru''dosare complexe cu probatoriu amplu.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea de contracte subsecvente la Acordurile cadru de prestări servicii juridice încheiate de Municipiul București.'

Art.3 Primarul General ai Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generat al Municipiului București vor aduce ia îndeofnire prevederile prezentei hotâfâri.    1

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generat al Municipiului București din data de 31,10.2012._. ■

SECRETAR GENERAL :AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, —Tug.gr Torpa__


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Ț.

Angelescu Ramiro Ra'bert Eduarcț: ' i ■

București, îU.’/ri .£0121'__    . .    \.x

.............. ; __

Splaiul Ndependenței 291-233, secîw 6, Sucureș'l, România; tei,; +4021 $05 53 00: -w-