Hotărârea nr. 181/2012

HOTARAREnr. 181 din 2012-10-31 PENTRU ATRAGEREA DE FINANTARI DIN SPONSORIZARI SI DONATII SI FOLOSIREA FINANTARILOR IN DEZVOLTAREA UNOR PROIECTE DE INTERES PUBLIC GENERAL , IN DOMENIUL RELATIILOR PUBLICE SI INFORMARII PUBLICE

Consiliul Generai al Municipiului București

■:-* ZASKCTF E’iiS    ‘’fcJîîE ues1 UVnr^'StSfiE4KF3 4VjQ&«3fiS£H££hiS,41Ertiț^ ■<frTk-*fc*i' *' iMtf' O TiT^- <-T    i^aVJjp    < utt&ff!Âîtl fi.

iJlfrî I 1-, fllffKJKKffBBCPi’?* s*'-1 i =*4 Jwî !E S5TJ5WJttTK. «J?rZSCe-^SE 7l JMiTOCi Lr«K-T&V.OWi l?'^v M    rf tyjj ■AT^'- *>M4 K -mc 5/ F3»-'î- : Wi!

HOTĂRÂRE

pentru atragerea de finanțări din sponsorizări și donații și folosirea finanțărilor în dezvoltarea unor proiecte de interes public general, în domeniul relațiilor publice și informării publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Relații Publice și informare;

Văzând^ raportul Comisiei economice/ buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului " Genera) al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Art, 5 alin. (1) lit, d), art. 7 alin. (2) și ari. 59 alin. (1), alin, (2) și alin. (4) din Legea nr. 273/2005 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. b), art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin, (5) din Legea nr, 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit, a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația, publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă atragerea de finanțări din sponsorizări și donații a unor proiecte de interes public general, în domeniul relațiilor publice și informării publice, proiecte produse și gestionate de către Direcția Relații PubSice și Informare, direcție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.    z

Art.2 Fondurile bănești, primite de la persoanele juj5iBicș,^T</.?■' fizice sub formă de donații și sponsorizări pentru/M^nUfea . unor 7 proiecte de interes public general, în domeniul.^fâptor publice 'șj

Splaiul Independenței 29I-2S3. sseLcr 6. București, Romanic: iei.: +4D2-. 3C-5 OD


v^a-.o.icl


nr'nr-ș..re-..informării publice, proiecte produse și- gestionate de către Direcția Relații Publice și Informare, sunt vărsate direct la bugetul local al municipiului București în vederea majorării veniturilor bugetului local a, municipiului București.

Art.3 Bunurile materiale primite de la persoanele juridice și fizice sub formă de donații și sponsorizări pentru finanțarea unor proiecte de interes public general, în domeniul relațiilor publice și informării publice, proiecte produse și gestionate de către Direcția Relații Publice și Informare se înregistrează în contabilitatea Primăriei Municipiului București.

Art.4 Direcția Relații Publice și Informare și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Financiar Contabilitate și Direcția Venituri, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Angelescu Rarhjro Robed-Eduard

A x r.w.;


s' •

■l'    ;


SECRETAR GENERAL ^C/MURlCiȚIULUI BUCUREȘTI,

T-: i i i.


::T,    ___Cx


București, 3î Nr. 181


.2012Splaiul IntîepsuJențsî 291-293, sectuf 6. Bucuvești, România tel.; +4021 305 55 OO; wwtv.bucurestl-arimaria.rg

Pag 2