Hotărârea nr. 180/2012

HOTARAREnr. 180 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL EUROPEAN URBIQUITOUS "MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI URBAN PRIN ACCESIBILIZAREA PRETUTINDENI A INFORMATIEI"

Consiliul General al Municipiul ni București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului București la proiectul european URBIQUITOUS „Managementul .

Transportului Urban prin Acoesibilizarea Pretutindeni a Informației"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul comun de specialitateal Direcției Generale infrastructură, și Servicii Publice - Direcția Transporturi, . Drumuri, Sistematizarea Circufației și Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe; . •;•••

Văzând raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului publicat pe site-ul Comisiei Europene - Cercetare și Inovație pentru domeniul „Transport Durabil de suprafață (SST)-2013-RTD-1”;

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8), alin. (9) și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele pubiice locale, cu modificările și completările ulterioare;    ■

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) îit. e), afin. (7) lit, o) și srt.

45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă participarea municipiului București ca partener în proiectul european din cadrul SST,2013.3-1 URBIQULTpț-^7#^1^ {„Urban' Transport Management by Ubiquitou^'. Infdjrmation-..,

A vai lability’1- „Managementul Transportului Urbah/priiVAcceȘlbilizanâ-,:. M.; Pretutindeni a Informației'    1    ■    ■ ■


Art 2 Se împuternicește Primarul generat ai municipiului București să negocieze pentru și în numele municipiului București și să semneze toate documentele necesare parteneriatului și participării Municipiului București la proiectul menționat la art. 1, inclusiv Acordul de parteneriat și Contractul de cofinanțare.

Art.3 Primarul general al municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,;ț ^ngelescu RamirddhcțfeTTEduafe


\sECRETAR GENERAL AVMUN ICI FIULUI BUCUREȘTI


Spl-siul |p.dspi3!i(ien|c-l 291-2S3, sectyr 6. București, aomănla tel.: +4021 305 55 00; wwv.'. n u eu rcsti-a f i n a i a. rt>