Hotărârea nr. 18/2012

HOTARAREnr. 18 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. VIRGILIU NR. 61A, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - str. Virgiliu nr. 61 A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Primăria Sectorului 1:    certificat de urbanism nr.

1400/49A//22332/08.11.2010;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 59/13.10.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 112/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 18488/99/14.11.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1036165/21.10.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 990697/4071/19.04.2011;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor /Cegii1 2 ?^;^p?^52/2003    privind

transparența decizională în administrația* publica,-<!cu modificările și

completările ulterioare;în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ-str. Virgiliu nr. 61 A, sector 1, pentru o suprafață de teren reglementată S = 331,90 mp.

Conform certificatului de urbanism nr. 11400/49/V/22332/2010 amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se încadrează în PUG - ul Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, în Unitatea Teritorială de Referință CA2 - zonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 60%;. CUTmax = 2,5; Rmaxh < P+5E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuințe.

I    »

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; Rhmax = S+P+4E - Hmax = 15 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

1

ector 6, București, România; tel.\+402l 3®5 5J5 00;_^

2

l ll    Z2*


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism 1


Nr. 1027194/.^.2011

AVIZ DE URBANISM nr.

PUZ - STR. VIRGILIU NR. 61A, SECTOR 1

BENEFICIAR: DOMNUL DUMITEESCU MARIAN

ELABORATOR: GRAPH TRONIC XM-URB. RUR ADINA GABRIELA POPESCU

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-331,90 mp, teren proprietate persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul se află situat în Sectorul 1 al Municipiului București, având ca puncte de reper urban Calea Plevnei-str. Știrbei Vodă-str. Făgăraș.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG Municipiul București amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se suprapune Unității Teritoriale de Referință CA2 - zonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri.

Indicatori urbanistici reglementați : POTmax =60%; CUTmax=2,5; Rmaxh<P+5E. Se admit amenajări publice (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 1400/49/V/22332/08.11.2010 emis de Primăria Sectorului 1.

AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE CIRCULAȚIE nr. 990697/4071/19.04.2011.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuințe.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh-S+P+4E / Hmax-15m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr.' 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE : Aviz de la Comisia de coordonare lucrări edilitare -PMB; Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București; Aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    în conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabilă 5 ani, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, condiționată ca perioadă de prevederile Art. II din O.U.G. nr. 7 din 2 februarie 2011. Certificatul de urbanism se te elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
ARH. GHEORGl


Splaiul Independenței nr. 291-293rcod•poștal CȘ0042>se!ițQr,S;BucureșfiiKomânia Tel: Tel: 021.305.55.00 int1700    A f '' ț,,t^

http://www.pmb.roReferent, ing. Victor 1