Hotărârea nr. 179/2012

HOTARAREnr. 179 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII INTELEGERII PRIETENESTI DE INFRATIRE SI COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI(ROMANIA) SI DISTRICTUL BEYOGLU - ISTANBUL(TURCIA)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii înțelegerii prietenești de înfrățire și Cooperare între Consiliul Local at Sectorului 1 al Municipiului București (România) și Districtul Beyoglu - Jstanbul (Turcia)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General'ai Municipiului. București și raportul de specialitate al. Direcției Afaceri. Externe și Protocol;    ...    - -

"Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare -și-"asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană și avizul Comisiei -juridice și ce disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Luând în considerare:

-    Avizui Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Drept Internationa! și Tratate nr H 2-1/2793/03.06,2011;

-    Avizui Ministerului Administrației, și Internelor - Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale nr; 170887/14.06.2011;

în temeiul prevederilor art. 11 ■ alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e). alin. 7 lit. c),- art. 45 alin, .(2) și art. 61 alin. (2) lit. p), alin, (3) cin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască cu privire la înch.eier&a înțelegerii prietenești de înfrățire și cooperare cu Districtul Beyogiu —

istanbul (Turcia),

(2) Cooperarea va consta

experiență, precum și colaborare în se


■    .S"’

în schimb de /.informați i...șî. Poarele â țj m i n i    Lp da l.i;e* ■ v

Splaiul lndâpandsn;5i 2$1-2B2


ieoior S, B.jc:lirr._pt;i, Remania; Sl.i +4C21.    O


Locale precum: dezvoltare economică și investiții, planificare urbană, protecția mediului cultură, educație, tineret, etc.

Ârt.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local ai Sectorului 1 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

hL '    ...

AngelescuRa nwb R/jpe rt Ed u a rd Iț .<■ '■


București, 31,'10.2012 Nr, 179


\Ș£CRETAR GENERAL ALMUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

, C"    i T udoL-Ioma __

A---

<>,,xSp'ai-Jl Independenței 291-293. sector fi. București. România tel.: -4021305 55 00; www-tjCL'urgati-nilmarla.ra    Pag 2■-?

<r_