Hotărârea nr. 178/2012

HOTARAREnr. 178 din 2012-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA NEGOCIERII TERMENILOR SI CONDITIILOR UNUI MEMORANDUM AVAND CA OBIECTIV REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI- PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA, CU MINISTERUL ECONOMIEI SI MEDIULUI DE AFACERI

Consi 1 iu 1 ( jen e r al al Municipiului București

■ UlllllllWl Uliu mi IIHuimi.....................................


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București în vederea negocierii termenilor și condițiilor unui Memorandum având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul București - producere, transport, distribuție și

furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică, cu Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportuf de specialitate comun al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice și Autorității Municipale do Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului Bucunești;

In conformitate cu- prevederile: -

-    Legii serviciilor comunitare de Utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

in temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ou modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să negocieze cu Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri termenii și condițiile unui Memorandum având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul București -producere, transport, distribuție și furnizare prin -intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică.

12) Forma finală a Memorandumului va f supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Arf.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primaruiui General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor aduce ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București, din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ i' i s

Angelescu RamirolRîobert Eduârd

i '

București, 3 î. 10.2012 Nr. 178


SECRETARGENERAL /AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

■, -AĂ_ _---Țud o^Jhma.__


SplaluJ Independenței 291-293, Sector 6, București. România; tel.: 4-4021 395 55/? 01

V.'■

/