Hotărârea nr. 177/2012

HOTARAREnr. 177 din 2012-10-31 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN CALEA GRIVITEI NR. 100-102, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 1500 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE BIROURI, SERVICII, HOTEL, COMERT, LOCUINTE, SERVICII BANCARE, MULTIPLEX-CINEMA

Consiliul Generai al Municipiului București

hotărâre

privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren situat in Calea Griviței nr. 100 -102, sector 1, în suprafață de 1500 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, necesar realizării unui imobil cu destinația de

birouri, servicii, hotel, comerț, locuințe, servicii bancare, multiplex - cinema

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Achiziții -Direcția Contracte și a) Direcției Generale Dezvoltare Urbana;

. Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul. Comisiei juridice și de-. disciplină dîn cadrul Consiliului General al Municipiu lui București;

- Luând. în considerare Hotărârea; Consiliului 'General al Municipiului București nr 255/29.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Griviței - Str.' Buzești - Str. Polizu t sector 1/

în conformitate cu prevederile art. 13 alin, (1) și alin, (3) și ale art. 22 alîr. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art, 35 alin. (2) lit. c), art. 35 alin. (5) lit. b), ari. 45 alin, (3) și art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului București, Calea Griviței nr. 1C3 - 102, sector 1, în suprafață de 1500 mp, identificat conform planurilor anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

(2) Terenul aparținând domeniului privat al Municipiului București, oe face obiectul concesionării este identificat în Cartea Funciară București sub rr. 114672, având nr. cadastral 2S452, necesaterealizării unui imobil cu destinația de birouri, servicii, hotel, comerț, locuințe, servicii bancare, multiplex-cinema.


Art.2 Terenul menționat ia art. 1 nU constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001. a Legii nr. 13/1991 sau a Legii nr. 247/2005.

Art.3 Redevența anuală va fi stabilită prin licitație; dar nu poate fi maLjțnkă. decât suma de 412.767,60 lei/an reprezentând 94,454/83 euro/an. Rezdeyehța?â fost calculată conform prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr, 211/ȘfO.dȘ>2Ț3.C6;-modificată. Valoarea în euro va fi actualizată la curșb.j de jschimb varîutai;; s.țabiit de BNR, la data organizării licitației.    f'J    ir/--

-.....■......-..........................-........G-U7

iplaiul iric'Jepîoderițel 291-293, se-.-.tur 5. București, România; tel.: -4v2iteC-5 55 00

Art.4 Durata concesionării este de 49 de ani/care se poate prelungi cu o perioada cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.    ;

Art,5 Primarul General al Municipiului București, prin Direcția Generală Achiziții -Direcția Contracte va încheia contractul de concesiune, iar Direcția Generală Economică - Direcția Venituri va răspunde de încasarea redevenței;


Spic iul Indepsndsnyei 251-293. s actor București, România tel.: -r-4021 3D5 55 OC; ww. bj cu rsat- -p<ma ria. m.

?a£ 2


lu&—