Hotărârea nr. 176/2012

HOTARAREnr. 176 din 2012-10-31 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 45/2011 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, CARTIER TONITZA - ZONA I, SOS. VITAN - BARZESTI NR. 20 (FOSTA OLTENITEI NR. 219), BLOC Z.I. 1, SECTOR 4, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 45/2011

Con-siii

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului României pentru trecerea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona i, șos Vitan - Bârzești nr, 20 (fostă Olteniței nr 219), bloc Z.1.1, sector 4, din proprietatea publică a

municipiului București în proprietatea publică a statului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Luând în considerare:

-    Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 93573/2012 referitor la solicitarea de modificare a Hotărârii C.G.M.B, nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului României pentru trecerea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, .Cartier Tonitza - zona l, șos.- Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Olteniței nr. 219), bloc Z.1.1, sector 4, din proprietatea publică a Municipiului București în proprietatea publică a statului;

-    Adresa nr. 2988/P.3/147/22.02.2012. șt Primăriei Sectorului 4 - Serviciu!

Spațiu Locativ;    ' '

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 97/2007 privind repartizarea apartamentului nr. 2, situat în Blocul Z.f.1, șos. Olteniței nr. 219, cartier N.

Tonitza, sector 4;    .    . ■

în conformitate cu prevederile:    ■ '    '

-    Art. 14 alin, (1) din OJJ.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

-    Art. 1 din O.U.G, nr. 6S/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulțerioaije. /    ■■■    '

A"7W:.........'


CONSILIUL GENERAL AL MUNiClPIULpi BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    ■

Art.1 Se modifică anexa nr. 1 a Hotărârii CiG-M.B. nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului României pentru, trecerea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona I, șos, Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Olteniței nr. 219), bloc Z.1.1, sector 4, din proprietatea publică a municipiului București în proprietatea publică a statului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre,

ArL.2 Apartamentul nr. 2 din blocul de locuințe Z.L1, situat în sectorul 4, zona I - cartier Tonitza, șos. Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Olteniței nr. 219), rămâne în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 4.

ArL.3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 166/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ai Municipiului București se modifică corespunzător.

Art.4 Anexele nr. 2 și 3 ale Hotărârii C.G.M.B nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului României pentru trecerea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza -Zona I, șos. Vitan-Bârzești nr. 20 (fosta Olteniței nr. 219), bloc Z.1.1, sector 4, din proprietatea publică a Municipiului București în proprietatea publică a statului rămân neschimbate.

Art,5 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. :    •    ■    ■ '    ,

Această hotărâre a fost adoptata în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 31.10.2012.    .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


Angelescu Rarțiirp Ro


Jcert.Eduard


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
București, 31.ll'Q-2Ql£

Nr. 176    ■!/: Vr

!i • j

J- j


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurcstl-prrmaria.re

Pag 2

La lîCGMB nr.

■    DATELE DE IDENTIFICARE

a blocului dc locuințe care se transmite din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 București

35IS3

S&

î'v'îxj: *

SSiâOOi

^gfflsSisSî:

t <■; ?jvr i;: i ir Jc-jk’M    yv’    ;■ ■    •“***■: i-+:ii    j îjț <-■/ i    î' / ?+; ;■,:11 ■ i-î 11:

ifc

îM? Wț??;•^p.-^^js,'-: <?:■!• ;•?;•?;■    ■'■'^^''F'"1    z

-r.    :.::: u;

i

Blocul ZL1, zona 1-cartier Tonitza, șos, Vilan-Bârzești tir. 20 (fostă OlLeniței nr.

219). sec Lor 4

Municipiul București

■ S Latul Român

Regim de înălțime P+2E+M,

Aria desfășurată coușLr uită-195K,H3 mp număr unități locative = 23, valoarea dc inventai~2,462.503,96 EON