Hotărârea nr. 175/2012

HOTARAREnr. 175 din 2012-10-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 117/2012 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 52.358 MP, SITUAT IN BD. BASARABIEI NR. 37-39, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 117/2012


zZ


Consiliul General al Municipiului București


pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B, nr, 117/2012 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafață de 52.358 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 37- 39,

sector 2 din domeniul public ai statului în domeniu! public ai municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții -Direcția investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei patrimoniu și avizul 'Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 aiin. (2) lit. c) și art, 45 aiin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art. I Articolul 1 din HCGMB nr. 117/2012 se modifica și va avea următorul cuprins: „Se aprobăJnaintareâ către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 52.358 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 37- 39, sector 2 din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. II (1) Municipiul București are obligația de a realiza'obiectivul de investiții privind construirea unei săli de sport multifuncționale din bugetul propriu, precum și din alte surse legal constituite, după caz.

(2)    Municipiul București va începe realizarea obiectivului de investiții în termen de 1 an și finalizarea în 3 ani, de la momentul transmiterii terenului prevăzut la art. 1, prin proces verbal de predare-prîmire.

(3)    După efectuarea recepției obiectivului de investiții'- saladeport multifuncțională, aceasta va fi înscrisă în domeniul public ați’ Municipiului ■, "-VD.

București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin structura sportivă de specialitate.

Art. III (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va verifica și controla periodic prin Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret modul de folosire a terenului transmis, începerea lucrărilor de investiții precum și respectarea termenului de finalizare a obiectivului de investiții.

(2)    în situația în care, în urma controlului, se constată câ terenul transmis potrivit art.

1 nu este folosit în conformitate cu destinația acestuia, terenui respectiv revine de drept în • domeniul publicai statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național „Lia ManoliuT

(3)    Municipiul București va asigura gratuitatea pentru desfășurarea de competiții

internaționale desfășurate de federațiile sportive naționale, cu plata utilităților în baza unui contract încheiat pentru fiecare eveniment în parte,    .

(4)    Municipiul București va asigura, în măsura posibilităților, gratuitatea folosirii spațiilor necesare antrenamentelor federațiilor sportive naționale, respectiv structurilor sportive de drept pubiic în competițiile sportive internaționale, în incinta Sălii Polivalente, cu plata utilităților în baza unui contract de utilități pentru fiecare eveniment în parte,

Art. IV (1) Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind transmiterea terenului. ...

2) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului București și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile legii,    ■

Art. V Prezenta hotărâre se comunică fa:. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Autoritatea Națională pentru Sporiși Tineret.    '    '

Art. VI De la data Intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte hotărâri contrare.

Art. Vil Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 31,10.2012.