Hotărârea nr. 174/2012

HOTARAREnr. 174 din 2012-10-31 PRIVIND ACHIZITIA BUSTULUI - EFIGIE AL REGELUI MIHAI I AL ROMANIEI IN PIATETA REGELUI SI REDISTRIBUIREA SUMEI APROBATE PENTRU ALEGERILE LOCALE SI NEUTILIZATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 MODIFICA HCGMB NR. 66/2012

HOTĂRÂRE

privind achiziția Bustului - Efigie al Regelui Mihai I al României în Piațeta Regelui și redistribuirea sumei aprobate pentru alegerile

locale și neutilizate din Bugetul propriu al Municipiului București pe .    . anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând acordul Casei Regale a României pentru achiziția unui bust reprezentând pe Regele Mihai al României și amplasarea . acestuia într-un ansamblu monumental amplasat în Piațeta Regelui la intersecția străzilor Ion Mincu cu Șoseaua Kiseleff;

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36;alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă achiziția Bustului - Efigie al Regelui Mihai I al României în Piațeta Regelui în spațiul situat la intersecția străzilor Ion Mincu cu Șoseaua Kiseleff prin achiziția unui bust și amplasarea acestuia într-un ansamblu monumental realizat de către AMPT,

conform acordului Casei Regale a Românierșl dreptului la, propria imagine al persoanei în viață, prevăzut de lege


.....Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 30555 00';

Art.2 Pentru finanțarea măsurilor prevăzute la art. 1 se majorează . bugetul pe anul 2012 al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic * la secțiunea de dezvoltare cu suma de 286 mii lei și lista obiectivelor de investiții a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, anexa la bugetul acesteia cu poziția „Bustul - Efigie al Regelui Mihai I al României”.

Art.3 Se majorează bugetul pe 2012 al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic la secțiunea de funcționare, titlul'20 art. 20.30, alin. 20 30.30 cu suma de 219 mii lei.

Art.4 Sursele de finanțare pentru îndeplinirea prevederilor art. 2 și art.

3 se asigură prin virări de credite bugetare între capitole, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din suma de 505 mii lei rămasă necheltuită din cei 1.500 mii lei aprobați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2012 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2012. Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 s-au cheltuit în total 975 mii iei din care pentru cheltuieli de personal suma de 347 mii lei și pentru bunuri și servicii suma de 648 mii lei. .    .

Art.5 Ordonatorul Principal de. Credite va include în bugetul propriu al Municipiutui București, pe anul 2012 și anexele sale, modificările din prezenta hotărâre și anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012. '    .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro Robert Edu


București, 31.10.2012 Ț Nr. 174

Pag 2


Splaiul Independenței 291-293. sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

MUNICIPIUL BUCUBESTL' \
Hotărârea CGMB Nr AnexaBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2012

mii lei

Cod

Indicatori

Prevederi

aprobate

Influente

Prevederi

HCGMB

66/2012

(+/-)

actualizate

BUGET LOCAL,din care;

- —Total -ch e Itu tei L-dtrr care:-----

Secțiunea do funcționare Secțiunea de dezvoltare

Primăria Municipiului București (activitatea proprie) Total cheltuieli, din care:

Secțiunea de funcționare,din care:

54.02 Alte servicii publice generale

din care cheltuieli cu alegerile locale:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:

10.01 Cheltuieli salariaJe in bani, din care:

10.01.12 Indemnizații plătite unor-persoane din afara unilatii

20 TITLUL II BUNURI $/ SERVICII din care:

20.30 Alte cheltuieli, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic Total, din care:

Secțiunea de funcționare

51,01.01 Transferuri estre instituții p ublice

Secțiunea de dezvoltare

51.02.29 Alte transferuri tfe capital către instituții publice

-4^49f95&,0{)..... 0,00 —4.149.059,00

2.563.079,00

1.586,830,00

-286,00

286,00

2.562.793,00

1.587.166,00

3.164.656,00

-505,00

3.164.151,00

1.606,926,00

-505,00

1.803.421,00

7.000,00

-505,00

6.495,00

0,00

' 347,00

347,00

0,00

347,00

347,00

0,00

347,00

347,00

1.500,00

-852,00

648,00

1.500,00

-852,00

548.00

1.500,00

-852,00

648,00

35.926,00

505,00

36.431,00

31.347.00

219,00

32. /ee,oo

3-370,00

236,00

4.265.00


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

Totai venituri, din care:

1.188.875,00

505,00

1.189.363,00

Secțiunea de funcționare,din care:

938.135,00

219,00

988.414,00

43.10.09 Subvenții pentru instilutii publice

301.618,00

219,00

301.637,00

Secțiunea de dezvoltare,din care:

200.683,00

286,00

200.969,00

43,10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dez

67.629,00

256,00

67.915,00

Total cheltuieli, din care:

1.219.518,00

505,00

1.220.023,00

Secțiunea de funcționare,din care:

1.009.467,00

219,00

1.009.636,00

67.10 Cultura, recreere si religie

257.724,00

213,00

257.943,00

67,10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

90.522,00

219,00

98.741,00

Secțiunea de dezvoltare,din care:

210.051,00

286,00

210.337,00

67.10 Cultura, recreere si religie

58.256,00

286,00

58,544,00

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreersȚsfpșțligie]' '-■

17.934,00

286,00

18.230,00

Adm in istratia Monumentelor si Patrimoniului turistic

00.10 TOTAL VENITURI    T    \

..?3 5.946,00

505,00

35.451.00

din care:    ;;    / 7 i;'/./',

'fț V;

43.10,09 Subvenții pentru rnstitutii publice    ■.Ț'i ;

3/l .947,00

219,00

32 ..166,00"î<
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Hotărârea CGMB Nr Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2012

mii lei

Cod

Indicatori    .

Prevederi

aprobate

HCGMB

&6/2012

Influente

{+'->

Prevederi

actualizate

43.10.19 Subvenții pentru instituții puhlice destinat® secțiunii de de;

3.979,00

296,00

4,265,00

TOTAL CHELTUIELI

din care.:..    ...    —

35 946,00

SOS,oo

36.451,00

Secțiunea de functionare,din care:

31.967,00

219,00

32.186,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

din care:

31.531,00

219,00

31.750,00

20.30

Al le cheltuieli, din care:

30.421,00

219,00

30.640,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

29.901,00

219,00

00.120,00

Secțiunea de dezvoltare,din care:

3.979,00

266,00

4.265,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.979,00

266,00

4.265,00

71

TITLU L X ACTIVE NE F1 NAN CI ARE -

3.979,00

286,00

4.265,00

71.01

Active fixe    .

3.979,00

286,00

4.265,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale din care:    ■    '    '

3.099,00

206,00

4.185,00

Bust Efigie al Regelui Mrhai 1

0,00

236,00

286,00