Hotărârea nr. 173/2012

HOTARAREnr. 173 din 2012-10-31 PRIVIND REDISTRIBUIREA PE SECTIUNI SI MODIFICARI IN STRUCTURA BUGETULUI PE ANUL 2012 AL UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL SI VIRARI DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE BUGETARE DE CHELTUIELI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 MODIFICA HCGMB NR. 66/2012

Consiliul General al Municipiului

București


HOTĂRÂRE

privind redistribuirea pe secțiuni și modificări în structura bugetuluipe anul 2012 ai unor instituții de interes local și virări de credite bugetare între capitole bugetare de cheltuieli în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București șî raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțeie publice locale,-cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor arL. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulțerioare.

CQNSILIU'L GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    ■    .

Art.1 Se aprobă redistribuirea pe secțiuni-și modificările în structura bugetului Administrației Lacuri Parcuri și Agrement pe anul 2012 și în 1 ista obiectivelor de investiții anexă la bugetul Administrației Lacuri Parcuri și Agrement conform anexei 1 și anexei 2.

Ari.2 Se aprobă virările de credite bugetare în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012 de la capitolul 51.02 la capitolul .70.02 conform anexei 1..

Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul General al Municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012 și anexele la buget.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/


București, 31.10.2012,' Nr. 173:-v\

f.    / '■

d i


SECRETAR GENERAL Y± MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ■!!    TudorToma


Splaiul Independenței 291-2S3, sector 6, București, România: teL: ‘>-4024. SOS 55 00: .'.■uA'j.i.uc-jmc

MUNICIPIUL BUCUREȘTI-


! 'i IHI;


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2012

redistribuire pe secțiuni si virări de credite bugetare intre capitole

mii lei

Cod

indicatori

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

modificate

Primăria Municipiului București

3.164.656,00

0,00

3.164.656,00

bl.oi! Autoritati publice si acțiuni externe

264.426,00

-163,00

4Q4.4.OJIUIJ

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

209,303,00

-163,00

209.640,00

20 TITLUL II BUNURJ SI SERVICII

89.590,00

-163,00

39.433,00

20.30.30 Al le cheltuieli ca bunuri si servicii

46.702,00

-163,00

46.539,00

70.02 Locuințe,servicii si dezvoltare publica

303.795,00

163,00

303.958,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

146.016,00

163,00

146.179,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

140.610,00

163,00

140.773,00

20.01.03 încălzit Iluminat si forța metrica

0,00

84,00

64,00

20.02 Reparații curente    ■

0,00

79,00

79,00

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

70.520,00

0,00

70,520,00

67.02 Cultura, recreere si religie

TOTAL, din caret

70.120,00

0,00

70.120,00

Secțiunea de funcționare

41.200,00

10,147,00

51.347,00

51.01.01 Transferuri către instituții pubtice

41.200,00

10,147,00

51.347,00

Secțiunea de dezvoltare

■ 13.920,00

-10,147,00

3,773,00

51.02.29 Aifi? transferuri de capitat către instituții publice    .

13.920,00

-10,147,00

3.773,00

din care:    ■    ■    ' ■

67.10 Cultura, recreere si religie 67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

00.10 TOTAL VENITURI

din care :

70.120,00

0,00

70.120,00

43.10.09 Subvenții pentru înstlîutii publice

41.600,00

9.747,00

51.347,00

43,10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dez

13.520,00

-9.747,00

3.773,00

TOTAL CHELTUIELI

70.120,00

0,00

70.126,00

tîin care :

Secțiunea de funcționare,din care:

56.600,00

9.747,00

66.347,00

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII

45.631,00

9.747,00

55.378,00

din care:

20.01 Bunuri-si servicii

36.207,00

9.658.00

47.865,00.

20.01,03 încălzit, iîuminat, forța metrica

3.950,00

3.000.00

11.966.00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

14.440,00

2.000,00

15.446,00

20.01.05 Carburant! si lubrifiant!    Zz^\î‘ :' v s'

%    1.000,00

400,00

1.400,00

20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracterȚunctionar

•k\ 6.920,00

1.256.00

S. 178,00

20.01.30 Albe bunuri si servicii pentru intretinere/stfuncrtiîțnare \

'    5.662,00

3.000,00

8.682,00

20.02 Reparații curente    li* i    '

:    4.253,00

■ -1,00

4.252,00

20.30 Aite cheltuieli    i'T    ;

_ țj 1.910,00

90,00

2.000,00

20,30.30 Aîte cheltuieli cu bunuri ți servicii    T ... A.-.T.'i-'..' L V

/ i.9ic,oo

90,00

2.090,00

Secțiunea de dezvoltare,din care:    ■v ■ T ,

■ly7 13.520,00

-0.747,00

3.773,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL ' V T.    'i

13.520,00

-9.747,00

3.7/3,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Hotărârea COME Nr .Anexa 7

/2,


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2012

redistribuire pe secțiuni si virări de credite bugetare intre capitole

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13.520,00

“0.747,00

71.01 Active fixe

13.520,00

-9.747,00

71 R1 <V| ConsJniHii    ---

f onn.no

_J...wQri nfl-

71.01,02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

7.036,00

-4.673,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica st alte active corporale

0,00

299.00

71.01.30 Alte setive corporale

634,00

-333.00


3.773,00

3.773,00

10,00

3.103,00

233,00

301,00


mii lei

Cod

Indicatori

Prevederi

aprobate

influente

{+/-)

Prevederi

modificateMUNICIPIUL BUCUREȘTI


Hot.

Anexa 2


BUGETUL PE ANUL 20 12


LISTA

obiectivelor de investita pe anul 2012 cu finanțare integrale sau parțiale de la buget

I Credite de angajament UCredite bugetare

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE'1

Capitolul: 70.10 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA "

INSTITUȚIA ( UNITA TEA ) : ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTIU Ti'

-J-1


I

I

i    mii lei


Cod


Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare


TOTAL

din caro:

A.    Obiective de investiții in continuare

B.    Ohiective do investiții noi

C.    AIte cheltuieli do investiții, din care:

b. Dotări independente


e.Alte cheltuieli asimilate investițiilorReparații capitale aferente activelor fixe


t

ii

I

1

1

Valoare

Valoare

din care: ■

Prevederi

modificate 2012

Estimări

Capa-

finanțate c

iu:

totala

totala

Realizat

anii

citatif

actualizata

cumulat la

Ramas de

’ Tăiai

Surse

Creqlite

Alte

Surse

Transfer

PIF

3-1.12.2011

executat

proprii

int/f

!Xt

surse

Buget

Buget

următori

Incal

de stat

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

88,356,00 88.356,00

8.103,00

82.253,00

4.173,00

0,00

^,00

0,00

4.173,00

0,00

0,00

38.356,00 88.356,00

8,103,00

82.253,00

4.173,00

0,00

J,00

0,00

4.173,00

0,00

82.243,00

88.356,00 88.356,00

6.103,00 82.253,00

10,00

0,00

b,00

0,00

10,00

0,00

0,00

83.356,00 83.356,00

6.103,00 82.253,00

10,00

0,00

i,oo

0.00

10,00

0,00

82.243,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

0,00

0.00

3,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

3.763,00

0,00

0,00

0,00

3.763,00

0,00

0,00

3.763,00

0,00

3,00

0,00

3.763,00

0,00

0,00

X

X

X

X

3.462,00

0,00

0.00

o-.oo

3.462,00

0,00

0,00

3.462,00

0,00

0,00

0,00

3.462,00

0,00

0,00

X

X

301,00

0,00

0,00

0,00

301,00

0,00

0,00

X

x ■

// O'

---C

\301,00

0,00

3,00

0,00

301,00

0,00

0,00

X

X

"‘T '400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0.00

0,00

X

X

:    ; S’.ii,’ ] '|

1 .300,00

r 0,00

b,oo

(1,00

400,00

0,00

0,00

1 1

■ /!,' .-

.-.Jl ''
I Credite do angajament


!a.i


'f

!


HCrcdite bugetare    '—-j    ?

Capitalul: 67,10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Capitolul: 70.1 0 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA "    ?

INSTITUȚIA ( UNITATEA J : ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI $1 AGREMENT BUCUREȘTIHot.


Anexa 2

Cod

Denumirea obiectivului -Data ince perii exec. lucrărilor (tuna,an)

-Nr.șî data actului de aprobare •

Valoare

totala

Valoare

totaia

actualizata

din care:

Prevederi

jmodificate 2012

i finanțate din:

tstimari

anii

următori

Capa

citate

PIF

Realizat cumulat la 31.12.2011

Ramas de

executat

Total

Surse

proprii

Crec

inl/f

Jite

r

Alte

surse

Surse

Buget

local

T ransfer Buget de stat

0

1

2

3

4

.5

■6

7

a

9

10

11

12

13

67.10.50 Cultura 70-10.50 Locuințe

88,356,00 88.356,00 6.103,00 82.253,00 3.474,00 x    x    x    x    400,00


0,00

0,00


|q,00 0,00 3.474,00 0,00 0,00    400,00


0,00

0,00


0,00    0,00

0,00    0,00


din care:


71.01.01 A, Obiective de investiții în continuare

Or. 10.50 Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei si zona adiacenta lor HCGMB nr. 308/2010


83.350,00    83.353,00 6.103,00 32.253,00

83.350,00 83.350,00 6.103,00 82.253,00


10,00 0,00 10,00 . 0,00


100


0,00    10,00 O.OO

0,00    10,00    0,00 82.243,00
f.
i Credite de angajament    - ■-

IICredite bugetare    f

Capitolul; 67 JO "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"    ......—


Capitolul: 70 10 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA"    ' .

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTIPrevederi


Cod


D en um irea ob iectiv Ll Iu i


U/M


Cant,


P.U.


Total


Sur^e

proprii


Anexa 2


modificate 2012


finanțate dini


Credite

int/isxt


Alte ■ surse


Suree

Buget

tocai


T ransfer

Duget de stat


Dstimari

anii

următori


67.10,50 C.Atte cheltuieli de investiții din care:


«7.10.50 C.b Dotări independente


71.01.02Mașini, echipamente si mijloace de transport

Cari far pt. Stafie compost Ghencea Greilor pt. Stafie compost Ghencea Vehicul electric pt. transport utilitar Stafie de lucru ITmobila Irimer

Motocositoare rotativa Motofiarastreu Motacultor inventar sudura Tetemetru cu laser Pompa apa Motor electric


r,


2

3

4

5

0

- I

7'

&

9

10

11

X

X

X

3.763,00

0,00

0,00

0,00

3.464,00

0,00

0,00

X

X

X

3.763,00

0,00

0,00

0,00

3.763,00

0,00

0.00

X.

X

X

3.163,00

0,00

p,00

0,00

3.163,00

0,00

0,00

X

X

X

3.462,00

0,06

3,00

0,00

3.462,00

0,00

0,00

X

X

X

1.576,00

0,00

3,00

0,00

1.576,00

0,00

0,00

X

X

X

1.576,00

0,00

3,00

0,00

1.576,00

0,00

0,00

. buc.

1

65,00

65,00

0,00

I

),00

0,00

65,00

0,00

0,00

buc.

7

80,00

80,00

0,00

(

w

0,00

80,00

0,00

0,00

buc.

S

70,00

420,00

0,00

I

100

0,00

420,00

0,00

0,00

buc.

10

8,00

80,00

0,00

UDO

0,00

30,00

0,00

0,00

buc.

10

0,50

55,00

0,00

rw

0,00

55,00

0,00

0, .00

buc.

7

5,00

35,00

0,00

ț?,oo

0,00

35,00

0,00

0,00

buc.

10

dif.

50,00

0,00

100

0,00

50,00

0,00

. 0,00

buc.

10

5,00

50,00

0,00

6,00

0,00

50,00

0,00

0,00

buc.

2

4,00

8,00

0,00

iot

0,00

8,00

0,00

0,00

buc.

1

3,00

3,00

0,00

IOT

0,00

3.00

0,00

0,00

buc.

10

dif.

450,00

0,00

1,00

0,00

450,00

0,00

0,00

buc.

10

dif.

280,00

0,00

1

i,oo

0,00

280,00

0,00

0,00


I Credite de angajament    :    7

■    i    j. ■'    : ; '■ ?;1. s    )

llCredite bugetare    ■    . ..    ■    j

Capitolul: 67,10 "CULTURA, RECREERE Si RELIGIE"    ~

Capitolul: 70.10 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA"


INSTITUȚIA (UNITATEA ) : ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESPrevederi


Cod


Denumirea obiectivului


U/M


Cant.


P.U.


Total


Surse

proprii


Hol. NrJU/ÎS/- idJâIZ Anexa 2


modificate 2Q1g


finanțate clin:


Credite

int/dxl


mV lei


Alte

surse


Surse

Buget

local


Transfer Buget de stat


10


Estimări

anii

următori


11


71.01x2 Mașini, echipamente si mijloace de

transport întreținere Stadion National Lia Manoliu

Moto cositoare purtata tuns gazon peluzv externare

Instalație de iluminat futosinteza gazon

7I.C1.03 Mobilier; aparatura birotica si alte active corporale

Casate de lumnpt. închiriere spatii comerciala


x

x'


1.587,00

1.587,00


0,00

0,00


0.00 0,00 1.587,00 0,00 0,00 1.587,00


0,00

0,00


0,00

0,00


buc,

buc.

x

x

buc.


5,40    . 54,00

766,50 1.533,00


299,00

299,00


0,00

0,00

0,00

0,00


00 0,00    54,00

■,00 0,00 1.533,00


0,00    0,00

0,00    0,00


299,00

299,00


130


2,30    299,00    0,00


0,00    0,00    299,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


7i.0i.3o Alte cheltuieli asimilate investițiilor Alte active fixe Contract in continuare -Proiect tehnic-Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor)

HCGMB nr. 307 si 308/2010 -Se transfera pe Lista PMB după executare pentru finanțare FEH-- Licența Microsoft OfficeI

II


301,00    0,00

301,00    0,00


Ip0

JoO


0,00

0,00


301,00

301,00


0,00

0,00


0,00

0,00


//


231,00 ' 0,00


6,00    0,00    231,00


0,00


0,003,50I Credite de angajament llCredite bugetare


Hot.

Anexa 2

eL


Capitolul: 67.10 "CUL TURA, RECR EERE St RELIGIE^! ..i-i-i———    >

Capitolul: 70.10 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOL TARE PUBLICA "

INSTITUȚIA f UNITATEA ) -ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTI


mii lei


Cod


Denumirea obiectivului


U/M


Cant.


P.U.


Total


Prevederi)! modificate 2012


finanțate din:


Surse

proprii


Credite

int/ext


Alte

surse


Surse

Buget

local


T ransfer Buget de stat


Estimări

anii

următori


10


11


70.10,50

71.03 Reparații capitale aferente activelor I fixe    li

Expertiza tehnica si documentație de avizare a lucrărilor de intervenții


400,00    0,00

400,00    0,00

400.00    0,00


0,00    0,00
0,00    0,00

400,00

400,00


0,00
0,00

000    0,00    400,00    0,00

0,00
0,00
0.00

-Reabilitare de scamator de ape mari al barajului Grivita si înlocuirea echipamentului hidromecanic cu prevederea acționarii electrice a mecanismelor

-Reabilitare descarcator de ape mari ai

x    x

x    200,00    0,00

0,00 0,00 200,00 0,00 i ’    '

I,

’.l

0,00

barajului TEI si înlocuirea echipamentului hidromecanic cu prevederea acționarii electrice a mecanismelor

X

X

X

200,00 0,00

0,00 0,00 200,00

0,00

0,00