Hotărârea nr. 172/2012

HOTARAREnr. 172 din 2012-10-31 PRIVIND INITIEREA IN REGIM DE URGENTA A PROCEDURII PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALA SI A SERVICIULUI DE IARNA IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul Generai al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind inițierea în regim de urgență a procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradala și a serviciului de iarnă

în sectorul 5 al Municipiului București

Având în vedere expunerea de; motive a Primarului General ai Municipiului București- și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând • rapc-rtul Comisiei pentru- salubritate din. cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de notificarea S.C, Compania Romprest Service' SA nr. 8027/30,10,2012;

în conformitate cu prevederile

. Art 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B nr. 6/2001 privind preluarea activității de salubrizare în municipiul București de către. Consiliile locale ale

sectoarelor;

-    Hotărârii C.G.M.B nr. 119/2010 privind'aprobarea Regulamentului

de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul București;.    ,    ■    ■ ■

-    Hotărârii C.G M.B nr. 120/2010 priyind Normele de salubrizare șl igienizare ale municipiului București;

-    Legii nr, 101/2005 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;'

-    Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare: ■

-Art. 59-din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

-    Art. 90 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea'prevederilor art. 6 alin (9) din Legea nr. 52/2OCG

privind transparența decizională în administrația publica. .<cu—

modificările și completările ulterioare;    i > i    /Țțv-'

■I .!    ' i; :    -

■ i.

Salarul Sndspsndsrțel 29J.-2S3. sec;or 6. B'j;urâșt:; România: tsL: -4021.    00; ■

b'.!>L, cSTi-e
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 ■ privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inițierea în regim de urgență a procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă în sectorul 5 al Municipiului București.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din dațș de-31.10.2012.    ‘

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ, , Angelescu Ramiro Robert Eduard î


*' .. . ? ■

T /SECRETAR GENERAL ■ȘL WKiicipiului bucurești,

TudocȚoma__

' 9    -----i-L± -


Splaiul Independenți    sector ts: București. Român'.a tsl.: -t-4021 UGc- 5-5 00; •■A'ww.bucur&sti-prîm.arifl.-Q    Pag 2