Hotărârea nr. 171/2012

HOTARAREnr. 171 din 2012-10-02 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN VEDEREA ACHIZITIONARII PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. ROMANCIERILOR NR. 1, SECTOR 6, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII COLEGIULUI TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziționării pentru și în numele municipiului București a imobilului situat in municipiul București, str. Romancierilor nr. 1, sector 6, pentru desfășurarea activității Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airiner

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului. General al Municipiului București;    ,    .

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 40/27.09.2012 .privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziționării Colegiului Tehnic „Gheorghe Afonei";    '

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimui juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale art. art. 112 alin, <2>; art, 113 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

în temeiul prevederilor art. 36 aiin, (2) lit. d), alin. (6) lit, a) pot. 1, art. 45 aiin. (3) și art. 81 alin, (2) fit. f), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completărife ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    .

Art. 1 (1) Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze în numele și pentru municipiul București, imobilul situat în municipiul București, str. Romancierilor nr. 1, sector 6, format din teren în suprafață de 20226 mp. și construcții.

Art.3 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului prevăzut la art. 1, în vederea desfășurării activității Colegiului Tehnic de Poștă ș: Telecomunicații „Gheorghe Airinei”.

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 1S6/2008 se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București și Consiliul Local Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 02.10.2012, ■

OLTEANU
. . .. ..    ., .. RETAR GENERAL AL

PIU LUI B UCTJ R EȘTI,București, 02,10.2012 Nr. 171


Splaiul! ndcpendenlel 2S1-293, sector 6, București România tei.; +4021 305 5=) 00; w;<.du cti rest l-prim ari c. ro    Pag 2