Hotărârea nr. 170/2012

HOTARAREnr. 170 din 2012-10-02 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN DATA DE 02.10.2012

HOTà Ri R E

i

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința de îndată din data de 02,10.2012

Având în vedere referatul Secretarului General ai Municipiului București; Conform prevederilor'art. 9 alin. (1) $i art. 10 din Ordonanța Guvernului nr.

35/2002 pentru aprobarea- Regulamentului I- cadru -de- organizare și-funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare iși funcționare a Consiliului General al Municipiului București .aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (i) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Ipcală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    i:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

1 •

Articol unic - Se alege domnul consilier Olteanu Marian Cristian în funcția de președinte de ședință a Consiliului Generai ăl Municipiului București pentru ședința de îndată din data de 02.10.2012,    i

Această hotărâre a fost adoptată,în ședința de.îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 02,10.2012.

PREȘEDINTE DE^£j^TĂ/^?< iX SECRETAR. GENERAL

'    NICI PI ULUI BUCUREȘTI,

Oiteanu..Ma^^^Cfîstian    ''''OlIIlOh


București, 02.10.2012 Nr. 170

3p;a:ul    Kr. "91-W Cc-d pos:==l: 030042, secare, București. Ro.r â-ie.: tel.: 4-4Q21 33; 55 C-j;    mb.ro

____