Hotărârea nr. 17/2012

HOTARAREnr. 17 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CLUCERULUI NR. 54, SECTOR 1, BUCURESTI

’i)Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Clucerului nr. 54, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 25/19.04.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 101/2011;

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 496/Z/30.05.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 9184/41/04.11.2011;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 996429/3796/10.05.2011;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 10503/22.09.2011.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)^lît^jTâiih’.'<(5j lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Leaea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Clucerului nr. 54, sector 1, București pentru o suprafață studiată prin PUZ de circa 757,00 mp din care suprafața parcelei care a generat PUZ, ST = 185,00 mp din acte ( 194,00 mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice.

Conform PUZ „Zone Construite protejate” aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000 amplasamentul se află în Zona protejată nr. 58 - parcelare reglementată Clucerului - subzona „L2b” - grad de protecție: maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente.

Indicatorii urbanistici reglementați prin RLU - PUZ aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000 - POT max. admis= 40%; CUT max. admis = 2,5; suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30 mp; Hmax. =13,00 m, Hmin.=10,0 m.

Funcțiunea și regimul de construire avizat (pentru parcela care a generat PUZ);

Funcțiune: locuință, cafenea/ceainărie.

Indicatori urbanistici aprobați: -extindere și supraetajare/mansardare, cu preluarea registrelor existente, rezultând RHmax =S+P+1E+M (cu preluarea pantei acoperișului învecinat) și S+P+2E (cu terasă, la înălțimea și cu preluarea calcanului existent), cu respectarea Codului Civil; - POTmax. = 56%; CUTmax.=1,7.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TudorTpma
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


2-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE Direcția Generală Dezvoltare Urbană

5

Direcția Urbanism    ....... ............. -

Nr. 984578/2014/07.04.2010


PUZ


AVIZ DE URBANISM nr.    ,2011

STR. CLUCERULUI NR. 54, SECTOR 1, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: Oprea Decebal Valentin și Oprea Simona Floriana    Iți    ;

ELABORATOR: Birou Individual de Arhitectură arh. Doina Aurelia Uristeseu

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: circa 757.00 mp. din care suprafața parcelei care a generat PUZ,' ST = 185,0()nîp din acte ( mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane lîzicc.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona studiată prin PUZ se află in aproprierea Parcului Kis’elelT. sector I, 3ucureșfi7~— PREVEDERI PUZ APROBATE ANTERIOR:    /!/

Conform PUZ „Zone Construite protejate" aprobat cu II.C.O.M.B. nr, 279/2000 amplasamentul se află în Zona protejată nr. 58 - parcelare reglementată Clucerului - subzona „L2b" - grad de protecție : maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente.

Indicatorii urbanistici reglementați:

Conform PUZ „Zone Construite protejate’’ aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - POT max. admis= 40% ; CUT max. admis = 2,5; suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30mp; Umax. - 13.00m. Hmin.= 10,0m; peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui clement arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (13 m), desfășurat pc cel mult o treime din lungimea fațadei.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 32/961589 din 17.01.2011 emis de Primăria Municipiului București.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA ED1FICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCH1MBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATĂ ( pentru parcela care a generat PIJZ) : locuință, cafenea/ceainărie

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcela care a generat PUZ):

extindere și supraetajare/mansardare, cu preluarea registrelor existente, rezultând RHmax = S+P+1E+M (cu preluarea pantei acoperișului învecinat) și S+P+2E ( cu terasă, la înălțimea și cu preluarea calcanului existent). cu respectarea Codului Civil. POTmax. = 56 % ; CUTmax. = 1,7

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin I I.C.G.M.B. nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Avizul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, aviztd Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a tl aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    Ua nivel de A.C, se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006. Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001. cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege. Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanis-jn se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

'■    ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ARH. GHE&RGHEȚĂTRAȘCU


Referent, ipg,, Q arc u șa C am glia/..

3 PLAN URBANISTIC ZONAL


\ CONSOLIDARE, EXTINDERE SI MANSARDARE SI TERASA |N CURTE g PENTRU FUNCȚIUNEA CAFENEA/CEAII^AW ȘIAQ^uInt| o<ț> str. Clucerului nr. 54    / b

ALINIERE FRONT DISCONTINU tl 55 Z 55™?

EDIFICABILORIENTATIV IMOBII. MODERNIZAT

LOCUINTA+CAFENEA/CEAINARIE slocu,nta ~ 236 mP TERASA    spatii verzi = 37 mp    20 %

CIRCULAȚII    Sterasa+alei - 55 mp    29 %

ZONA VERDE    5 locuri de parcare

POTmax = 105x100/188 = 56% > POTmax=40% CUT = 306/188 = 1.7 < CUTmax = 2.5

L2b Locuințe individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P, P+2 niveluri situate in zone protejate ( zona protejata 58 -Clucerului) POTmax admis - 40%, CUTmax admis - 2,5

Conform PUG - MUNICIPIUL BUCUREȘTI aprobat cu HCGMB 269;'21-12.2001 terenul se afla in subzona

L2b’ - locuințe individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P, P»2 niveluri situate in Ozone protejate; conform PUZ - Zone protejate imobilul face parte din zona protejata 58 ■ Clucerului.

■'POTmax admis = 40%, CUTmax admis = 2,5


n T .    BENEFICIAR;

B.I.A. DOINA AURELIA A HRISTESCU I oprea DECEBAL VALENTIN

AUTORIZAȚIE: 729r2M8; CIF 24538804    | OPREA SIMONA FLORENTINA

CONSOLIDARE EXTINDERE.

i oi-ada I CONSOLIDARE EXTINDERE. , FAZA' i SCARA:; mansardare si terasa im curte ,j 1/500

DATA i H5.02.2011


STR. CLUCERULUI nr.54 SECTOR 1

PLAN de SITUAȚIE ' REGLEMENTAT! '

PROIECT SR.I:

591/2011


P.U.Z.

planșa nr. ;

; U6