Hotărârea nr. 169/2012

HOTARAREnr. 169 din 2012-09-28 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1.000 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN BUGETUL PE ANUL 2012 CATRE MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA PENTRU SUSTINEREA ECHIPEI LOCALE DE HANDBAL FEMININ OLTCHIM RAMNICU VALCEA MODIFICA HCGMB NR. 66/2012

/<■


Consiliul General al Municipiului București


2<?:^^a3țStaZrrirFaajisitiKMs w-Z- ■*^i^WfW;iWk-«-Jw.i«W»


HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.000 mit lei din fondul de rezervă la dispoziția autorităților municipiului București în bugetul pe anul 2012 către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru susținerea echipei locale de handbal feminin Oitchim

Râmnicu Vâlcea


Având în vedere expunerea de motive a primarului general ai municipiului București, referatul de specialitate semnat de Direcția Cultură: învățământ, Turism și Direcția Juridic și raportul de specialitate ai Direcției Generale Economice:

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit, a) din'Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, "republicată, .cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


ArtJ Se aprobă alocarea sumei de 1.000 mii lei către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru susținerea echipei locale de handbal feminin Oitchim Râmnicu Vâlcea, sumă ce va fi folosită exclusiv pentru competițiile internaționale. Suma se alocă din Fondul de Rezervă la dispoziția autorităților locale din bugetul propriu ai municipiului București pe anul 2012. Suma .se include în bugetul Primăriei Municipiului București - activitatea proprie anexa 2.38 la Hotărârea CGMB nr. 66/2012, la secțiunea de funcționare, capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, Subcapitolul 54.02.50, al. 51.01.24 - Transferuri:-din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare;către .unitățile administrativ teritoriale în

situații de extremă dificultate.^ /"    7, '

•L' /    r ■


c_-


l!

.1

//L LV

luni lndtp=nd^nt:=: Nr.    CcTc1: 050042. scut


outLir:


"nsnie: te:.: -MC.


5S C0-


,~A


//


Art2 Primarul general ai municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu ai municipiului București pe anul 2012 și anexele saie.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! a! Municipiului București din data de 28.09.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Rarniro Robert Eduard

' X S EC RETAR GENERAL ADMUNlCiFIULUi BUCUREȘTI,

j;


Țudor-Țoma..


rjf----r i—

București, 28.09.2012 Nr. 169

1 ?

2 Tfc&e-

/

/Y 'j\yf /v\;

S^iul iiviependtrilt;! 291-203, sbitot/Atîv<:■□ reși!, Români* toî.: +402.1. -țOS £5 00’ ^w^bdcuresti-primhjSLro

A A/


//•


fG ■ 2a /?


;7