Hotărârea nr. 168/2012

HOTARAREnr. 168 din 2012-09-28 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATETA REGELUI SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII ION MINCU CU SOSEAUA KISELEFF, SECTOR 1

>nsili'ul General al


Mumiei pi


n'u:


rU

.-. J V*.


eu rest!


HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii da PIAȚETA REGELUI scoți j! J pu'c'b s-tus: :a iirtcsecția străzii ier Mi nou cu șoseaua TIseieLf, sectar t

Având în vecere expunerea oo motr/e a Primarului Gsnere al Mun.cip-.jlui București și racorcui de specialitate ai Erecției Ratrincrlu:

Vszâ’d raportul Comisiei cătrimoniu ș- avizu: Comisiei lurdlce și ce dlsc'olină dir. caon.'t Consil-U'ui General ai Municipiului București,

ti conformitate cu o revede rus am 2 d; din O'dorante Guvernului re 53/2032 cdvmd stributreT'sa., schimbarea ce denumit. cu rrcaificănle și completările ulterioare, 3ie Ordinului; LTn.st rolul Internelor și Refomrb Administrative .nr. .££4/2X3 pentru aproba'ea Regulamer.ium. de funcționare a ocnr isiș. de-atrlpLiȚe :de oer.um.ir- județene, resccctiv s Mun'c'oiulu. București, orecun și. aiS'''Hotăradi C.G M.B.. nr. 3V20G3 prv 'id aprobarea Reeu anerlulu: privind atribuirea sau schimbarea ds denumiri și atribuirea numere cr coș tale de imobile Ir, MurioipiT București:

în temeiul prevederilor ort. 35 alin. (2) it. cț, ort. 3G ahn. (oi ut. ci și art. 4d e. ti. (1; dir _ouea scrr-.nistratiei publice !ocals nr. 218/2X1. republicata, cu mcdificârie și ccmpietsr'e uitsrioare.

CONSIlI'JL GENERAL AL MUNiC'PIULUI BUCUREȘTI H OTĂ.RÂȘ T E:

Art.1 Se atricuie denumirea te PIAȚETA REGELUI spaȚ-'iut public situat ■'a .nterseepa străzii r ion N'ircu cu șoseaua KiseîsHl, sector 1.

Art.2 Piațete suc- menționată se IdertTcă prl.n p^nul de situație conform arexei care fs.ee part e in tec ra ntă d i n pre z e n :a h ot ă ■’£ re.

A.n.3 Rrezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții; Admirlstrația Sfrăz/br, Direcția Genera'â de Evidență a Persoanelor a M u nic iu iuIui București, Primăriei Sector 1, Compaiis Națională Poșta Română SA, Oficiul Național al Registru ui Comerțului. Onciul de Cadastru și Pulcllctate Imobiliară ai Mur',c:p"Jui București.    ;

Art.A Direcțiile din cedru aps'stului ce specieiliate ai PHmăru,u: General a Munlcipiulm București ver aduce la Tidepiird's prevedem le prezentei Lotărâr.

Aceasta hotărâre s iosi edoctete in ședința ordinară a Consli ului General s: Municipiil'u i București din data os 28.C3.2G12.

PREȘEDINTE DE SED.NTA ,,t Ange'esou Ram im. RcPeT EJuarpf

ii t '


.. • *

\    .'r'r11.    •.    ■


. SECRETA? GENERAL Ț ' MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ! uder Tema

s /


<<LOPINIE MOTIVATĂ

Eu. Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 43 aîin. (1) din Legea nr, 215/2001 privind ț administrația publică locală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare." refuz contrasem narea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 165/28.09,2012'privind atribuirea denumirii de Piațeta Regelui spațiului public situat Sa intersecția străzii ion Mlncu cu șoseaua Kiseleff, sector 1, întrucât hotărârea Consiliului Genera! al Municipiului București a fost adoptată fără avizul Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului București conform prevederilor art 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, unde se menționează următoarele:' .„Proiectele de hotărâri ale consiliilor județene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau ae orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și «vizate de comisia de atribuire de aenumiri

județeană, respectiv a municipiului București”.

SECRETAR GENE RAL

a5 MunicipiiRuTBucurești Tudor TOMA

4

ț

£

L.


S"iaku-    (V. xV'h’ți, CC<1 prișljl OîC<î4'. icCOTr-;'. r>_tjroșSj, RiVrii‘!â

TH:

*Co;.\wav ::rs i:> -u

i