Hotărârea nr. 167/2012

HOTARAREnr. 167 din 2012-09-28 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TRUSE DE PRIM-AJUTOR, CATRE CETATENII LOCATARI SAU PROPRIETARI AI IMOBILELOR CUPRINSE IN LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC, PRIN REPREZENTANTII LEGALI AI ASOCIATIILOR DE LOCATARI SAU DE PROPRIETARI

Consiliuî General al Municipiului


bucurești

• j V CT-HfrtMmnn j. <■• »-jifT- II . ■ II l q L |=

^TJ!^-L=j--<±J?frrtt-lȚrf■■ Ut X J,l L    m< *»M«a*4*a

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită a unor truse de prim’ ajutor, către cetățenii locatari sau proprietari ai imobilelor cuprinse în Lista imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa 1 de risc seismic care prezintă pericol public, prin reprezentanții legali ai asociațiilor de locatari sau de proprietari

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Apărare, Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe șl avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Art. 3 alin, (1) lit. g), art. 6 alin. (3), art.' 9 alin. (.1.) iit. a), lit. b), art. 20 alin. (1) lit. g), art. 25 lit. a) și art. 27 lit. j) din Legea nr. 48172 004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și compleiăriie ulterioare;

-    Art. 2 iit. a), lit. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernuiui nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit, d), alin. (6) iit. a) pot. 8, art. 45 alin. (3) și art. 64 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a unor truse de prim-ajutor, către cetățenii locatari--Mu "/proprietari ai imobilelor cuprinse în Lista imobilelor expertizate-tehnic încadrate în clasa l de


eismic care pp-ezintă pericol public/prin reprezentanții legali ai âsocțatiilor de .locatari sau de proprietari/- ;

A

/Ap .-A

Cpiu., Ipi-n.rj r,tt i r i;'    1 -Ri?.'


"d 0G0C45, sector 3 Zuc^rețj?.,

Art. 2 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! ai Municipiului București din data de 28.09,2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angelescu Ramiro Robert Eduard

București, 28.09,2012    '■

Nr. 167    x .. ■■


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ■. ——Tyclațloraa.^,_


. A? qjJ ĂO&w 3.    Nw/h

■AX.


V’/


U";


AC 1

i


i j (. /,

>/w\

J.K L :


Spif.iiuUrtdependenLei 291-293, AlL'jr 6. Gu.c-jres<< Ken .l?r,ia teI+4021 305 51 CC; y(wwJțț:c u rest^p d 2i_2L!iL«    ?L1 £