Hotărârea nr. 166/2012

HOTARAREnr. 166 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA METROPOLIS-CGLU


Consiliul General al Municipiului București

» »»■! ..............

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Primăriei Municipiului București la Asociația METROPOLIS - CGLU

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General as Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu aite autorități publice, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizu! Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiiiuiui General al Municipiului București; .

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.E3, nr. 249/2001 privind continuarea participării Primăriei Municipiului București în calitate de membru cu drepturi depline la Asociația Metropolis -Asociația Mondială a Marilor Metropole,

în conformirate cu prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, . cu modificările și completările ulterioare;    '    '    '

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (S) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă cuantumul cotizației anuale în suma de 6.400 EURO, aferent calității de membru cu drepturi depline a Primăriei Municipiului București la Asociația Marilor Metropole METROPOLIS ~ CGLU (Orașele și Guvernele Locale Unite) și plata acesteia începând cu anul 2012.

. Art.2 Cotele aferente cotizațiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului București

Art,3 Direcțiile.din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28,09.2012;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    -    SECRETAR GENERAL

.    " ■ ■ .AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

AngeIescu Ramiro Roberi Edtfârd• X    TvjduZLpma .------...

i    1    X . x'\

București, 28.09.2012 Nr, 16S

r\

e?, /XXX <Z£Zv 3    7

iV ■ /

I JW

< •

■■■ i~

Sqbiul Independenței ^Ejl-^Si^/^eiai' £. Eucyrfîșii. t; o măriei tei.: -14021 30a 55 00; yr*™. bu j u r 3-sti-;) r i mo r a j.'l

te>-t


7h-7?


-7 Z7