Hotărârea nr. 165/2012

HOTARAREnr. 165 din 2012-09-28 PRIVIND RETRAGEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN CADRUL ASOCIATIEI EUROCITIES


HOTĂRÂRE

privind retragerea Municipiului București din cadrul Asociației EUROCfTIES

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul.de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol:

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru!. Ccnsiliuiui General a! Municipiului București;

în conformitate cu prevederile ari. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice focale, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor arh 35 alin. (9) și ari. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: '

Art.1 Se aprobă retragerea Municipiului București din cadrul Asociației Internationale EUROCITLES și plata cotizațiilor restante aferente calității de membru activ al Asociației Internaționale EUROCIT1ES pentru anul 2007 in valoare de 7.723 EURO și pentru anul 2003 în valoare de 11.573 EURO.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București vor aduce laîndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai a! Municipiului București din data de 28.092012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramîro Robert Eduard

București, 28.092012 Nr. 165

■ SECRETAR GENERAL Al: MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.