Hotărârea nr. 164/2012

HOTARAREnr. 164 din 2012-09-28 PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A DECIZIEI CIVILE NR. 3055/2011, IREVOCABILA, A CURTII DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL REFERITOARE LA ATRIBUIREA IN PROPRIETATE, FARA PLATA, DOMNULUI GRIGORE TOMESCU A UNUI LOC DE VECI IN CIMITIRUL VEST DOMNESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008

7<?"7


Consiliu! Generai a! Municipiului București

»-    t-    i jo-WBHqrrrr

HOTĂRÂRE privind punerea in executare a Deciziei civile nr. 3055/2011, irevocabilă, a Curții de Apel București - Secția a VI!i-a Contencios Administrativ și Fiscai referitoare la atribuirea în proprietate, fără piață, domnului G riga re

Tomescu

a unui loc de veci în Cimitirul Vest Domnești

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai a! Municipiului București și raportul comun de specialitate a! Direcției Patrimoniu și Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

Văzând raportul Comisiei pentru patrimoniu din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Luând în considerare;

-Adresa nr, 104572S/33088/AS/2011 a Direcției Juridic privind solicitarea domnului Tomescu Grigore de punere în executare a deciziei Curții de Apel;

-    Decizia civilă nr. 3055/24.11.2011 irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a Vili-a Contencios Administrativ și Fiscal;

-    Adresa nr. 12371/1.1-/2011 a Aparatului Permanent CGM5 privind punerea în aplicare a Deciziei civile nr, 3055/24.11,2011 ;

-    Adresele nr, 7154/2012 și 381/2012 ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;7

-    Hotărârea C.G.M.B. nr, 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

-    Art. 5, lit. h din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoiuției române din decembrie

1989;

-    Decizia Curții Constituționale a României nr, 798/16.06.2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art, 5 alin. (1) lit. ri) din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței fața de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoiuției române_din decembrie 198$, precum și fața de persoanele care și-au jertfit viațâ^'âauțau-.șvut de suferit în urma revoitei muncitorești anticomuniste de la'jBrâșov-din"noiembrie 1987;

-    Art. 10, al. (2) ai Legii nr. 21Ș/19Șc privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completurile ui feri oare';-


iui !r de ponderi Lei Nr. 291-PC2 scst"!: r€uC42; £6D."r c, Eucurgșr. ■-îrrr’.sr-fa.; tel.: -Î-4G21


iV


Vco-f

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Ut. c), alin. (5) lit. b), ari. 45 alin. (3), art 1W și art 121 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CGNSELIUL GENERAL AL MUNldlPlULUîBUCUREȘTl

H OTĂ R AȘ Ț■,


• k I    —I- ri 1-* X /-*. —t—


Art,1 Se apFobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a locului de veci nr. 1, figura 55 din Cimitirul Vest Domnești.

Art.2 Se atribuie în proprietate, fără plată, domnului Tomescu Grigore, domiciliat în București, Calea 13 Septembrie nr. 119, bl. 125, ap, 25, sector 5, bunul prevăzut la art. 1.

Art.3 Se împuternicește Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să încheie actele necesare transferului de proprietate către domnul Tomescu Grigore.

Art4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 136/2CQ8 • privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ai Municipiului București se modifică corespunzător.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și domnul Tomescu Grigore vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în'ședința ordinară a Consiliului General al. Municipiului București din data de 23.09.2012.,

V’PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angelescu Ramiro Roberf Eduardf

București, 23.09.2012 Nr. 164


rft:

f / - /.O ' p,-i />